ČARO – Česká aliance proti chronickým respiračním onemocněním – je občanské sdružení napomáhající zmenšovat zátěž chronickými respiračními nemocemi v české populaci. Sídlí v Olomouci na Klinice plicních nemocí a tbc, FN Olomouc.

ČARO vzniklo 28. listopadu 2007. Aliance se hlásí ke světové organizaci GARD [Global Alliance against Chronic Respiratory Diseases].

GARD je dobrovolně uzavřená volná dohoda mezinárodních i národních či lokálních organizací, institucí a občanských aktivit. GARD je aktivita směřující k prevenci, ke včasné diagnóze a k účinné léčbě nepřenosných chronických respiračních onemocnění. A to formou volné aliance, v níž si každý zúčastněný subjekt ponechává svoji právní subjektivitu a nezávislost.

V souladu s programem Světové aliance GARD bylo ustanoveno občanské sdružení ČARO [GARD.CZ] – Česká aliance proti chronickým respiračním onemocněním. Péče o uvedená onemocnění vychází převážnou měrou z odpovědnosti České pneumologické a ftizeologické společnosti a České společnosti alergologie a klinické imunologie.

ČARO pracuje pod patronací Světové zdravotnické organizace [WHO]. Aliance sdružuje přes 20 odborných i laických organizací, které se zabývají diagnostikou, léčbou a popularizací nejzávažnějších respiračních onemocnění. Mezi ně patří chronická obstrukční plicní nemoc [CHOPN], bronchiální astma, rakovina plic, TBC a mnoho dalších závažných nemocí.

Členové aliance ČARO

Lékařských společností [členové České lékařské společnosti J. E. Purkyně]
 • Česká pneumologická a ftizeologická společnost
 • Česká společnost alergologie a klinické imunologie
 • Česká onkologická společnost
 • Společnost pracovního lékařství
 • Společnost nemocí z povolání
 • Společnost všeobecného lékařství
 • Odborná společnost praktických dětských lékařů
 • Česká společnost dětské pneumologie
Jiné zdravotnické organizace
 • Česká společnost pro výzkum spánku a spánkovou medicínu
 • Společnost pro léčbu závislosti na tabáku
 • Česká kancelář WHO
 • Národní centrum pro těžké astma
Nevládní organizace
 • Český občanský spolek proti plicním nemocem [ČOPN]
 • Česká iniciativa pro astma [ČIPA]
 • Pneumologická sekce při České asociaci sester [ČAS]
 • Klub nemocných cystickou fibrózou, o.s.
 • Sdružení alergických a astmatických dětí, Brno
 • Sdružení na pomoc chronicky nemocným dětem, Praha
 • SPCCH ZO Klub astmatiků, Olomouc
 • SPCCH ZO Sdružení dýchacích nemocných, Hradec Králové

Stanovy aliance ČARO

ČARO si bere za cíl zmenšovat břemeno chronických respiračních onemocnění [CHRO] v populaci ČR. A to aktivitami, které zdůrazňují jejich zdravotní, sociální a ekonomický význam. Směřují i k jejich prevenci, k časné diagnóze a k účinné léčbě, v níž se vytváří interaktivní vztah zdravotníků a nemocných.

ČARO chce posilovat existující programy dohledu, prevence a kontroly nad CHRO. A to ve vzájemné spolupráci všech svých členů. Cílem je se i aktivně podílet na vypracování Národního programu proti CHRO a jeho realizaci.

Těchto cílů se ČARO snaží dosáhnout následujícími způsoby:
 • Informováním o CHRO jakožto významném medicínském problému s výraznými sociálními a ekonomickými dopady.
 • Šířením informací o závažnosti CHRO.
 • Šířením informací o strategii WHO v boji proti CHRO a při jejím přijímání a realizaci v ČR.
 • Pomocí při organizování sběru dat o výskytu CHRO, při organizování sběru epidemiologických dat a při vyčíslení zátěže, které znamenají CHRO pro společnost.
 • Účastí na akcích sloužících k prohloubení vzdělávání lékařů a nelékařských zdravotních pracovníků.
 • Aktivním podílením se na edukaci laiků v oblasti diagnostiky, léčby a prevence CHRO.
 • Posilováním aktivit ve sledování, dohledu, prevenci a kontrole nad CHRO.
 • Spoluprácí při vytváření systému prevence a časné diagnostiky CHRO.
 • Lobbingem za zdravé životní prostředí a nekuřáctví.

Tři druhy členství

 • Řádným členem „ČARO“ se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, která má své trvalé bydliště na území ČR a která chce činnost ČARO jakkoli podporovat.
 • Řádným členem „ČARO“ se může stát též každá právnická osoba, která má své sídlo na území ČR a která chce činnost ČARO jakkoli podporovat.
 • Čestným členem „ČARO“ se může stát ta fyzická osoba, o níž výbor rozhodne, že má mimořádné zásluhy na rozvoji problematiky.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here