Světová zdravotnická organizace [WHO] jmenovala 18. ledna 2021 Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR [ÚZIS ČR] spolupracujícím centrem WHO pro oblast mezinárodních klasifikací ve zdravotnictví – WHO Family of International Classifications Collaborating Centre [WHO-FIC CC].

ÚZIS ČR se tak dostal do mezinárodní sítě dvaceti nejprestižnějších institucí, které mají v této oblasti zásadní vliv. Statut spolupracujícího centra WHO mu zároveň otevírá cestu k intenzivnější mezinárodní výměně informací, odborné spolupráci i finančním zdrojům.

„Tomuto prestižnímu potvrzení spolupráce předcházelo intenzivní zapojení ÚZIS ČR do mezinárodních aktivit WHO. Česká republika se tak stává první zemí v oblasti střední a jihovýchodní Evropy, která se k síti WHO-FIC přidává. Nejbližší spolupracující centrum existuje v Německu,“ uvedl zástupce WHO v ČR Srdan Matić.

V souladu s politikou a strategií WHO se spolupracující akreditované centrum podílí na posilování kapacit v jednotlivých zemích. A to hlavně v oblastech informací, služeb, výzkumu a vzdělávání.

„Ministerstvo zdravotnictví nesmírně oceňuje tento významný úspěch ÚZIS,“ konstatoval ministr zdravotnictví Jan Blatný [za ANO].

Co znamená být spolupracujícím centrem WHO

Nejznámějším produktem WHO-FIC je Mezinárodní klasifikace nemocí, která umožňuje jednoznačnou identifikaci [kódování] onemocnění ve zdravotnictví. Tyto kódy jsou využívány pro vykazování a statistické zpracování na národní úrovni i pro mezinárodní srovnávání. Díky nim lze pak vytvářet epidemiologické ukazatele. Ty umožňují správu, rozvoj a strategické rozhodování v konkrétních oblastech zdravotnictví.

„Rozvoj medicínských klasifikací a standardizace nomenklatury tvoří základ dlouhodobé koncepce rozvoje Národního zdravotnického informačního systému [NZIS], který náš ústav buduje a spravuje,“ řekl ředitel ÚZIS ČR Ladislav Dušek.

„Standardizace klasifikačních systémů je také podmínkou úspěšné implementace elektronického zdravotnictví, ke které moderní NZIS přispěje,“ dodal.

Zásadním krokem k rozvoji ÚZIS v této oblasti bylo ustavení Národního centra pro medicínské nomenklatury a klasifikace. Pro jeho rozvoj ústav získal projektovou podporu Evropského sociálního fondu, OP Zaměstnanost.

ÚZIS ČR s WHO spolupracuje už dlouho

Od roku 2015 ÚZIS ČR zasedá v pracovních skupinách WHO-FIC CC. Aktivně se podílí na správě a vývoji mezinárodních klasifikací, přenosu metodik a znalostí v užívání standardů na národní úroveň. Dohlíží na správnost překladů mezinárodní terminologie. Spolupracuje na českých vydáních odborných publikací WHO. Jako je například Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví nebo Mezinárodní klasifikace nemocí pro onkologii.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here