Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně [ČLS JEP, z.s] je dobrovolné nezávislé sdružení zejména fyzických osob – lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně je zapsaným spolkem, právnická osoba, která působí na území České republiky. Jejím sídlem je Praha. ČLS JEP má vlastní Stanovy, které byly přijaty na sjezdu delegátů 11. 11. 1992 a upraveny na sjezdech delegátů v r. 1994, 1996, 2003, 2011 a 2015.

  • Předseda ČLS JEP.: prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA
  • Ředitelka sekretariátu ČLS JEP: Eva Ponocná [odpovědná osoba]
  • Počet odborných společností ČLS JEP: 118
  • Počet spolků lékařů ČLS JEP: 37
  • Počet členů ČLS JEP: 36 252
  • Celkový počet členství v organizačních složkách ČLS JEP: 89 786
  • [Data za roky 2016, 2017 a 2018, pozn. red]

Organizační uspořádání ČLS JEP

Základními organizačními složkami ČLS JEP jsou odborné společnosti, vytvářené na profesním [oborovém] základě a spolky lékařů, vytvářené na územním principu.
Organizační složky ČLS JEP musí mít při svém vzniku nejméně 50 řádných členů a mohou se dále vnitřně členit i vytvářet nižší organizační jednotky [např. sekce].
Organizační složky ČLS JEP nejsou samostatnými právními subjekty; ve své odborné činnosti jsou autonomní a nesou za její výkon plnou odpovědnost. Organizační složky mohou spolupracovat s odbornými sdruženími v zahraničí.

Historie ČLS JEP

ČLS JEP vychází z tradic spolků lékařů a odborných lékařských společností. J.E. Purkyně a jeho spolupracovníci dosáhli, že 26. 6. 1862 císař František Josef potvrdil založení Spolku českých lékařů. Spolek s centrálním sídlem v Praze budoval odbočky v dalších městech a tím se dařilo stimulovat lékaře k sledování pokroku v medicíně. K tomu přispíval i spolkový Časopis lékařů českých, který začal vycházet 15. 1. 1862. Od druhé poloviny 90. let 19. století vznikaly další české vědecké společnosti [Společnost pro veřejné zdravotnictví, Spolek zubních lékařů, Spolek českých lázeňských lékařů].

Po roce 1918 se počet odborných společností zvětšoval. První vznikla Purkyňova společnost pro výzkum duše a nervstva, v roce 1920 byla založena Čs. společnost chirurgicko-gynekologická a následovaly další. Teprve valná hromada 30. června 1949 v Lékařském domě v Praze schválila stanovy Československé lékařské společnosti J. E. Purkyně, která zahrnula jednotlivé Spolky lékařů a lékařské společnosti. Předsedou byl zvolen prof. L. Borovanský, místopředsedou pro Prahu prof. J. Pelnář.  23. 5. 1969 se pak konal ustavující sjezd samostatné České lékařské společnosti.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here