I v Česku ženy žádají o utajený porod, ale ne všechny

0
15339
utajeny_porod
Foto: Pixabay.com

Utajený porod může v Česku podstoupit pouze svobodná žena. Po rozvodu se k utajenému porodu hlásí ženy nejdříve po 300 dnech od rozvodu manželství. Do té doby se má za to, že otcem dítěte je exmanžel matky dítěte.

I česká legislativa od roku 2004 pracuje s pojmem utajený porod. Jde o možnost porodit dítě ve standardním zdravotnickém zařízení, ale s utajenými osobními údaji matky. Právo na utajený porod ale nemá každá žena.

„Utajeně může ve zdravotnickém zařízení rodit pouze žena, která má trvalý pobyt na území České republiky a jejímuž manželu nesvědčí domněnka otcovství,“ přibližuje mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR [VZP ČR] Viktorie Plívová.

Jinak řečeno, porodit bez uvedení osobních údajů nemohou v Česku vdané ženy. A dále ani ty ženy, které se rozvedly v době kratší tři sta dnů před porodem. Podle občanského zákoníku totiž platí, že narodí-li se dítě v době od uzavření manželství do uplynutí třístého dne poté, co manželství zaniklo, má se za to, že otcem je manžel matky.

Při utajeném porodu se do matriky nezapisují údaje o rodičích dítěte. Hlášení o narození dítěte pro úřady obsahuje informaci, že jde o utajený porod. Matrice jej předává zdravotnické zařízení, ve kterém žena přivedla dítě na svět. Po utajeném porodu se ve vztahu k dítěti v podstatě postupuje stejně, jako když se dítěte vzdá žena bez utajení. Jinak řečeno, dítě může být umístěno do náhradní rodinné péče.

O utajený porod ženy žádají v kterékoli nemocnici

Žena s právem utajeného porodu o něj může požádat v kterékoli porodnici. Tamnímu personálu předloží pouze písemnou žádost o utajení osobní totožnosti při porodu. V žádosti zároveň prohlásí, že o dítě nehodlá pečovat.

Veškerá zdravotní péče související s těhotenstvím a porodem dítěte, který žena nahlásila jako utajený, hradí v plné výši zdravotní pojišťovny.

„Tuto péči hradí zdravotní pojišťovna, kterou na základě identifikačních údajů pojištěnce o úhradu požádá příslušný poskytovatel zdravotních služeb,“ potvrzuje mluvčí VZP ČR.

Plodnost českých žen byla loni nejvyšší v Evropské unii

Zdravotnickou dokumentaci ženy i nově narozeného dítěte vede poskytovatel zdravotních služeb s plným respektem k zachování anonymity ženy. Od zdravotnické dokumentace zdravotní personál oddělí jméno a příjmení ženy, její datum narození i písemnou žádost o utajení porodu a datum samotného porodu.

Zdravotnickou dokumentaci lékaři opatří kódem

Po ukončení hospitalizace utajeně rodící ženy daný poskytovatel zdravotních služeb vloží dokumentaci do vhodného obalu, zapečetí jej a opatří bezpečnostním kódem. I ten následně předá pacientce. Otevření takto zapečetěné zdravotnické dokumentace je možné jedině na základě rozhodnutí soudu či na žádost ženy, která utajeně porodila.

A do listinné podoby se převádí i elektronicky vedená zdravotnická dokumentace. Nakládá se s ní stejným způsobem. Tedy se vloží do obalu, zapečení se a opatří bezpečnostním kódem.

Po převedení elektronické zdravotnické dokumentace do listinné podoby poskytovatel zdravotních služeb elektronickou podobu zdravotnické dokumentace zcela odstraní z informačního systému. Osobní údaje ženy, která požádala o utajení totožnosti při porodu, nepodléhají zpracování v Národním registru reprodukčního zdraví.

RED

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here