ADHD je zkratka neurovývojové poruchy s názvem Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Hlavní znaky jsou porucha pozornosti, impulzivita a hyperaktivita. Ty se přitom často projevují od raného dětství a mnohdy přetrvávají až do dospělosti.  

Termín ADHD je používán především ve Spojených státech. Do evropského prostředí ale i tak rychle pronikl. To potvrzují i mnohé průzkumu, z nichž vyplývá, že příznaky onemocnění pozorují rodiče v současnosti až u 57 % dětí mezi třetím až čtvrtým rokem.

„Tady je ale potřeba říci, že u naprosté většiny dětí se příznaky do půl roku upraví,” upřesňuje Michal Goetz z Dětské psychiatrické kliniky 2. LF UK a FN Motol.

„Pokud příznaky naplňující kritéria pro ADHD přetrvají alespoň jeden rok, je pravděpodobný dlouhodobý průběh poruchy,“ dodává.

Diagnóza je nejčastěji stanovena mezi šestým až devátým rokem věku dítěte. Návštěva odborného lékaře je nezbytná pro vyhodnocení podezření na onemocnění. Situaci v případě ADHD mnohdy komplikuje překryv s dalšími poruchami. Jako jsou poruchy autistického spektra, hyperaktivita nebo lehká mozková dysfunkce aj. V případě mírnějších projevů ADHD mohou pomoci psychologické, režimové a výchovné prostředky.

Souvisí to s dozráváním prefrontální mozkové kůry

Podle tuzemských zjištění šest až osm procent školních dětí splňuje kritéria pro diagnózu ADHD. A to 3/1 v poměru chlapci a dívky. Tento nepoměr je ale možná dán pouze tím, že na chlapce je v této věci upřena větší pozornost. Teorie onemocnění charakterizuje obecně jako poruchu dozrávání. Jako poruchu schopnosti sebeřízení. Někdy i jako poruchu morálního chování. Studie ovšem hovoří o tom, že porucha je předávána částečně geneticky.

„Víme, že to souvisí s dozráváním prefrontální mozkové kůry. Mozková kůra dětí s ADHD dozrává později. Až o tři roky,“ vysvětluje Michal Goetz.

Možná i proto si podle odborníků pacienti tak dobře rozumí s televizí nebo on-line zábavou. Upoutá je to a zdánlivě i zaměstná. Najdou se však ale i mnohem pozitivnější případy. Například americký plavec Michael Fred Phelps, držitel rekordního počtu 28 olympijských medailí. Ten se otevřeně přiznává k ADHD a uvádí, že překonání onemocnění patřilo k jeho motivaci získat tolik sportovních úspěchů.

Jak je to s léky

Léky na ADHD regulují činnost látek v mozku. Jedná se o takové látky, které jsou důležité pro udržení pozornosti. Ale i schopnost soustředění při řešení různých úkolů. Léčba pomocí medikamentů bývá úspěšná až v 90 %. Dlouhodobé studie přitom prokazují, že léky podávány pod pravidelným lékařským dohledem nevyvolávají vznik závislosti. Včasná diagnostika a užívání léku také snižuje riziko zneužívání omamných látek v pozdějším věku, ke kterému jsou jinak jedinci s ADHD nadměrně náchylní.

Rizikové faktory během těhotenství a porodu z hlediska ADHD
  • Toxémie
  • Špatný zdravotní stav a vyšší věk matky
  • Přenášení plodu
  • Dlouhý porod
  • Předporodní krvácení
  • Nezralost, charakteristická nízkou porodní váhou
  • Konzumace alkoholu u matky během gravidity nebo kouření matky během gravidity

Vztah k ADHD mají spíše komplikace, které dlouhodobě působí na plod než akutní, traumatické události, jako jsou třeba porodní komplikace.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here