Jak na doplatky za léky, když zemře člen rodiny

0
768
zemre_clen_rodiny

Ve vztahu ke zdravotní pojišťovně, u níž byl dotyčný registrován, nemají jeho příbuzní nebo blízcí povinnost oznámit úmrtí. Otázkou pak zůstává, jak je to v případě doplatků za léky, když zemře člen rodiny.

Úmrtí pojištěnce oznamuje zdravotní pojišťovně, resp. Centrálnímu registru pojištěnců do osmi dnů od zápisu do matriky příslušný obecní úřad pověřený vedením matriky. Ve vztahu ke zdravotní pojišťovně, u níž byl dotyčný registrován, nemají jeho příbuzní nebo blízcí oznamovací povinnost oznámit to, když zemře člen rodiny. [Není ani stanovena povinnost vrátit průkaz zemřelého pojištěnce.

OSVČ to mají trošku jinak

Povinnosti ve vztahu ke zdravotní pojišťovně zemřelého mají dědicové jen v případě, že šlo o osobu samostatně výdělečně činnou. Za předpokladu, že zemřelý pojištěnec má právního nástupce – dědice. Pohledávkami pojišťovny jsou neuhrazené odvody pojistného a penále za prodlení s těmito odvody.

Závazkem pojišťovny je například vrátit případný přeplatek na pojistném nebo vrátit přeplatek ze zaplacených regulačních poplatků vybraných za poskytování hrazené zdravotní péče. Dědické řízení nebo také řízení o pozůstalosti je zahajováno pověřeným notářem z úřední povinnosti.

ČSÚ: Kolik peněz se ročně vydá za léky v České republice

Jak je to s přeplatky, když zemře člen rodiny

Případné přeplatky započitatelných doplatků za předepsané léčivé přípravky částečně hrazené ze zdravotního pojištění přihlásí sama zdravotní pojišťovna do dědického řízení. To platí i pro potraviny pro zvláštní lékařské účely. Není třeba se o ně starat nebo vyčíslovat nějakou konkrétní částku k vrácení. Její výši pojišťovna zná.

U zemřelého pojištěnce pracovníci pojišťovny vždy prověří, zda není v informačním systému evidován přeplatek na doplatcích za léky. Pokud ano, provede se k aktuálnímu datu úmrtí individuální vyúčtování. To je, že se zjištěný přeplatek spolu s dalšími případnými nevypořádanými závazky a pohledávkami přihlásí do dědického řízení. Resp. řízení o pozůstalosti. Přeplatky přihlašuje zdravotní pojišťovna do dědického řízení vždy. A to v jakékoliv částce.  Pouze u částek do výše 50 Kč je v přihlášce do dědického řízení upozornění. To, že jsou vypláceny na základě písemné žádosti, kterou dědic podá po pravomocném skončení řízení].

Dědické řízení, když zemře člen rodiny

Přihláška do dědického řízení obsahuje samozřejmě žádost o sdělení výsledku dědického řízení. Finanční vypořádání přeplatku na doplatcích pak vychází z doručeného výsledku dědického řízení. Z toho, kdo je právním nástupcem zemřelého pojištěnce a v jakém rozsahu. Pokud soud zastaví řízení o pozůstalosti pro nemajetnost. Anebo zanechání majetku bez hodnoty nebo zanechání majetku jen nepatrné hodnoty, vydá se přeplatek osobě, která vypravila pohřeb. Ta je buď jmenovitě uvedena v usnesení o zastavení řízení. Anebo musí doložit písemné vyjádření notáře o tom, že je osobou, která vypravila pohřeb.

Závazky pojišťovny jsou následně finančně vypořádány bankovním převodem nebo složenkou nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byl předložen výsledek dědického řízení. V žádném případě nelze tyto částky vyplatit na pracovišti zdravotní pojišťovny v hotovosti.

Kde lze získat informace o doplatcích za léky

O vrácení peněz za doplatky na léčivé přípravky nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely si pacienti nemusejí sami žádat. Částka, která přesáhne stanovený limit, je pojištěnci vrácena nejpozději do 60 dnů od uplynutí kalendářního čtvrtletí, ve kterém byl limit překročen. Pokud částka nepřesáhla 50 korun, zdravotní pojišťovna ji klientovi uhradí do 60 kalendářních dnů po uplynutí 4. čtvrtletí.

Přehled o poplatcích a doplatcích může pacient získat přímo v lékárně. V ní na vyžádání dostane doklad o zaplacení započitatelného doplatku s uvedením názvu přípravku nebo potraviny, k němuž se doplatek váže. Doklad dále obsahuje výši doplatku, číslo pojištěnce, razítko poskytovatele a podpis osoby, která doplatek přijala.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here