Jak na doplatky za léky, když zemře člen rodiny

0

Ve vztahu ke zdravotní pojišťovně, u níž byl dotyčný registrován, nemají jeho příbuzní nebo blízcí oznamovací povinnost oznámit úmrtí. Jak je to ale v případě doplatků za léky nebo osob samostatně výdělečně činných, když zemře člen rodiny.

Úmrtí pojištěnce oznamuje zdravotní pojišťovně, resp. Centrálnímu registru pojištěnců do osmi dnů od zápisu do matriky příslušný obecní úřad pověřený vedením matriky. Ve vztahu ke zdravotní pojišťovně, u níž byl dotyčný registrován, nemají jeho příbuzní nebo blízcí oznamovací povinnost oznámit to, když zemře člen rodiny. [Není ani stanovena povinnost vrátit průkaz zemřelého pojištěnce. VZP ale ho ale uvítá. I s ohledem na možné následné zneužití průkazu neoprávněnou osobou.]

OSVČ to mají u VZP jinak

Povinnosti ve vztahu ke zdravotní pojišťovně zemřelého mají dědicové jen v případě, že šlo o osobu samostatně výdělečně činnou. Za předpokladu, že zemřelý pojištěnec má právního nástupce – dědice. Pohledávkami pojišťovny jsou neuhrazené odvody pojistného a penále za prodlení s těmito odvody. Závazkem pojišťovny je například vrátit případný přeplatek na pojistném nebo vrátit přeplatek ze zaplacených regulačních poplatků vybraných za poskytování hrazené zdravotní péče. Dědické řízení/řízení o pozůstalosti je zahajováno pověřeným notářem z úřední povinnosti.

Jak je to s přeplatky

Případné přeplatky započitatelných doplatků za předepsané léčivé přípravky částečně hrazené ze zdravotního pojištění přihlásí sama zdravotní pojišťovna do dědického řízení. To platí i pro potraviny pro zvláštní lékařské účely. Není třeba se o ně starat nebo vyčíslovat nějakou konkrétní částku k vrácení. Její výši pojišťovna zná.

U zemřelého pojištěnce pracovníci pojišťovny vždy prověří, zda není v informačním systému evidován přeplatek na doplatcích za léky. Pokud ano, provede se k aktuálnímu datu úmrtí individuální vyúčtování. To je, že se zjištěný přeplatek spolu s dalšími případnými nevypořádanými závazky a pohledávkami přihlásí do dědického řízení. Resp. řízení o pozůstalosti. Přeplatky přihlašuje VZP do dědického řízení vždy. A to v jakékoliv částce.  [Jen u částek do výše 50 Kč je v přihlášce do dědického řízení upozornění. To, že jsou vypláceny na základě písemné žádosti, kterou dědic podá po pravomocném skončení řízení].

Dědické řízení, když zemře člen rodiny

Přihláška do dědického řízení obsahuje samozřejmě žádost o sdělení výsledku dědického řízení. Finanční vypořádání přeplatku na doplatcích pak vychází z doručeného výsledku dědického řízení. Z toho, kdo je právním nástupcem zemřelého pojištěnce a v jakém rozsahu. Pokud soud zastaví řízení o pozůstalosti pro nemajetnost. Anebo zanechání majetku bez hodnoty nebo zanechání majetku jen nepatrné hodnoty, vydá se přeplatek osobě, která vypravila pohřeb. Ta je buď jmenovitě uvedena v usnesení o zastavení řízení. Anebo musí doložit písemné vyjádření notáře o tom, že je osobou, která vypravila pohřeb.

Závazky pojišťovny jsou následně finančně vypořádány bankovním převodem nebo složenkou nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byl předložen výsledek dědického řízení. V žádném případě nelze tyto částky vyplatit na pracovišti VZP v hotovosti.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here