Za období leden až říjen 2018 bylo v ČR zjištěno 178 nových případů onemocnění AIDS. To je o 40 lidí s HIV méně než loni. Mezi zachycenými případy bylo 104 občanů ČR a 74 rezidentů [cizinců s dlouhodobým pobytem].

Mezi případy HIV nově diagnostikovanými za období leden až říjen 2018 je 158 mužů a 20 [11,2 %] žen. Průměrný věk nově zjištěných byl 37,4 roku, s věkovým rozpětím od 20 do 69 let. Stávající data naznačují, že celkový počet za rok 2018 bude zhruba na úrovni roku 2012. Zároveň bylo zaznamenáno 13 úmrtí pacientů ve stadiu AIDS [v průměrném věku 43,3 roku] a osm úmrtí nemocných s HIV z jiné příčiny [v průměrném věku 45,3 roku].

Výrazný dlouhodobý nárůst nových případů HIV v ČR je zaznamenaný od roku 2002 a kulminoval v roce 2016 počtem 286 případů. V roce 2017 byl zaznamenán pokles o 32 případů na počet 254, tedy na úroveň nižší než v roce 2015,” vysvětluje vedoucí Národní referenční laboratoře pro HIV/AIDS Státního zdravotního ústavu Vratislav Němeček.

Celosvětově bylo od roku 1980 HIV nakaženo 77 milionů lidí, 34,5 milionů jich zemřelo.

Rezidenti představují skupinu s výrazným rizikem HIV

Podíl HIV pozitivních rezidentů z celkového počtu cizinců s dlouhodobým pobytem v ČR [celkem 480 000 lidí] je násobně vyšší než podíl HIV pozitivních mezi občany ČR. Mezi případy zachycenými za prvních 10 měsíců roku 2018 bylo 104 občanů ČR a 74 rezidentů [cizinců s dlouhodobým pobytem].

18 případů bylo z Ukrajiny, 13 ze Slovenska a sedm z Ruska. Podíl rezidentů se v posledních letech dlouhodobě pohyboval na úrovni 25-30 %, letos je výrazně vyšší. Jedenáct nových případů HIV bylo zjištěno u cizinců s krátkodobým pobytem v ČR. Z toho čtyři z Evropy, čtyři z Afriky, tři ze střední a jižní Ameriky,” upřesnil Vratislav Němeček.

Pokles se projevil u občanů ČR, zatímco počty zachycených rezidentů zhruba odpovídají úrovni dvou předchozích let. Kumulativně bylo zachyceno za celou dobu sledování [od 1.10.1985 do 31.10.2018] 3 338 případů, z toho bylo 814 rezidentů. Zemřelo 426 [12,8 %], přičemž 297 úmrtí bylo ve stadiu AIDS [47,5 % ze všech nemocných s AIDS] a 129 z jiné příčiny.

Přenos infekce HIV

V ČR stále dominuje přenos infekce HIV sexuální cestou [93,8 % případů v deseti měsících roku 2018]. K homosexuálnímu [muž mající sex s mužem] přenosu infekce došlo u 119 lidí [v 66,9 % ze všech nových případů]. Z nich tři byli rovněž injekčními uživateli drog. Sexuální přenos se u nich jeví jako pravděpodobnější. K heterosexuálnímu přenosu infekce došlo u 27,0 % nových případů, a to 28 mužů a 20 žen.

Podíl přenosu prostřednictvím injekčního užívání drog je v ČR na rozdíl od přenosu sexuálního i nadále nízký [3 osoby, tj. 1,7 % v roce 2018]. Ojedinělý 1 případ nozokomiálního přenosu [0,6 %] se týká cizince s dlouhodobým pobytem, k jehož nákaze došlo před mnoha lety mimo území ČR. U 7 [3,9 %] infikovaných zůstal způsob přenosu zatím neobjasněn.

Data o výskytu v roce 2018

Při zjištění HIV infekce bylo 113 [63,5 %] infikovaných v asymptomatickém stadiu, 28 [15,7 %] ve stadiu akutní infekce a pozdní záchyty představuje 10 [5,6 %] nemocných ve stadiu symptomatickém non-AIDS a zejména 27 [15,2 %] s onemocněním AIDS. Podíl pozdních záchytů letos poprvé v poslední dekádě přesáhl 20 %. Dohromady tři pětiny nových případů uvádí obvyklé bydliště v Praze [53,9 %] nebo ve Středočeském kraji [6,7 %], což odpovídá dlouhodobým trendům.

Stále trvá nepříznivý trend vysokého výskytu dalších sledovaných sexuálně přenosných infekcí u HIV pozitivních. V roce 2017 bylo u nich nově zjištěno 128 případů syfilis, 106 případů kapavky a 29 případů lymfogranuloma venereum, a to v naprosté většině u mužů majících sex s muži. U syfilis převažuje časná infekce, která je z hlediska rizika přenosu na další sexuální partnery nejnebezpečnější. U 46 [35,9 %] mužů se syfilis se jedná o reinfekci, což představuje výrazně vyšší výskyt reinfekcí než v ostatní populaci.

Státní zdravotní ústav dlouhodobě provozuje bezplatnou informační linku: Národní linka AIDS pomoci – 800 144 444. Ta ročně zodpoví více než 1 000 dotazů, další pak odpovídá v rámci internetové anonymní poradny.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here