Sdružení praktických lékařů ČR [SPL ČR] je nezávislou, dobrovolnou a stavovskou organizací. Na profesním principu sdružuje všeobecné praktické lékaře pro dospělé s praxí v ČR. Sdružení je právnickou osobou.

V současné době má 4 800 členů. Což je přibližně 90 % z celkového počtu praktických lékařů pro dospělé v ČR. Počet členů tak ze sdružení činí vůbec největší dobrovolnou organizaci lékařů v ČR.

Posláním Sdružení je sdružovat praktické lékaře za účelem uplatnění a hájení jejich profesních zájmů. Sdružení usiluje zejména o:
 • Vytváření podmínek pro výkon svobodného povolání praktického lékaře.
 • Stanovení zásad smluvních vztahů mezi nestátními zdravotnickými zařízeními a zdravotními pojišťovnami, prosazování ekonomických zájmů praktických lékařů a řešení sporů.
 • Zvyšování odborné a etické úrovně praktických lékařů.
 • Prosazování účasti zástupců praktických lékařů na všech stupních řízení zdravotnictví, při jednáních týkajících se koncepce a zajištění primární péče v ČR.
Sdružení je jako zástupce smluvních zdravotnických zařízení svých členů zplnomocněno k jejich zastupování na:
  • Dohodovacích řízeních dle zákona č. 48/1997 Sb., v platném znění a ve znění pozdějších předpisů.
  • Výběrových řízeních dle zákona č. 48/1997 Sb. v platném znění a ve znění pozdějších úprav.
  • Smírčích řízeních mezi praktickými lékaři a zdravotními pojišťovnami.
  • Dalších jednáních, které souvisejí s profesní činností praktických lékařů.

Činnosti SPL ČR

Mezi hlavní činnosti Sdružení praktických lékařů ČR patří spolupodílení se na přípravě a realizaci koncepce kontinuálního vzdělávání členů a postgraduálního vzdělávání. Včetně s tím souvisejícího výběru akreditovaných pracovišť a jejich financování.

Sdružení organizuje a pořádá kurzy, školící akce, semináře a další akce v rámci celoživotního vzdělávání. Spolupodílí se na přípravě a tvorbě diagnostických a léčebných standardů pro primární péči. Zastupuje své členy ve vztahu k orgánům veřejné správy a institucím na území České republiky i v cizině aj.

Členství ve sdružení

Členství v SPL ČR vzniká na základě podání přihlášky, která splňuje všechny náležitosti. Sdružení rozlišuje členství řádné, mimořádné, čestné a podpůrné.

Řádným členem Sdružení se může stát praktický lékař, který na území České republiky vykonává praxi nebo se k výkonu této praxe v oboru všeobecné lékařství připravuje.

Mimořádným členem Sdružení se může stát lékař nebo student lékařské fakulty, pokud se zajímá o problematiku všeobecného lékařství.

Čestným členem Sdružení se může stát fyzická osoba, která se mimořádně zasloužila o obor všeobecného lékařství.

Podpůrnými členy Sdružení se mohou stát fyzické a právnické osoby, které podporují ideově cíle Sdružení. Výše příspěvku není limitována, nesmí být však nižší než roční členský příspěvek.

Pobočky SPL ČR

Základním organizačním článkem sdružení jsou místní pobočky. Ty jsou zřizovány zpravidla na úrovni okresu a nemají právní subjektivitu. Zaštiťují zájmy praktických lékařů v dané oblasti. Okresním orgánem sdružení je schůze členů působících v daném okrese, která volí svého předsedu, případně další členy výboru dle rozhodnutí schůze.

Schůze členů volí delegáty na konferenci sdružení v počtu jeden na každých 30 členů. Za každý okres mohou být zvoleni minimálně dva delegáti. A to i v případě, že v příslušném okrese nedosahuje počet sdružení čísla 30.

Zvolený předseda je po dobu výkonu funkce vybaven písemným pověřením k jednáním. Ty souvisejí s problematikou praktických lékařů při jednání se zástupci státní správy, zdravotních pojišťoven a dalších organizací na okresní úrovni. Je volen na období 3 let.

Schůze členů se koná dle potřeby. Svolává ji zvolený předseda. Předseda je povinen schůzi svolat, požádá-li o to alespoň 30 % členů v daném okrese.

Předsedové okresních sdružení na území regionu volí svého zástupce do regionální rady. Sdružení má tyto republikové orgány:
  1. Konference
  2. Výbor
  3. Předsednictvo
  4. Regionální rada
  5. Revizní komise
 • Konference sdružení je nejvyšším orgánem sdružení. Právo účasti mají všichni členové sdružení, právo hlasovat a volit do orgánů Sdružení volených konferencí [výbor a revizní komise] mají pouze delegáti. Koná se zpravidla jedenkrát ročně.
 • Výbor sdružení je tvořen 13 až 17 členy volenými konferencí na volební období 3 let. Volí ze svého středu předsedu sdružení a ostatní členy předsednictva Sdružení.
 • Předsednictvo sdružení je výkonným orgánem sdružení, je voleno výborem sdružení na období 3 let.
 • Předseda sdružení je volen výborem na období 3 let. Svolává představenstvo a výbor Sdružení.
 • Revizní komise sdružení je nejvyšším kontrolním orgánem sdružení voleným konferencí na období 3 let. Má tři členy, volí svého předsedu, který řídí její činnost.
 • Regionální rada je poradním orgánem předsednictva. Je tvořena regionálními zástupci, kteří jsou zvoleni okresními předsedy daného regionu na dobu 3 let.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here