…je zcela bez nejmenší pochyby, že VZP ČR zajišťuje všem svým pacientům na celém území ČR dostupnost zdravotní péče plně v souladu s tím, jak jí to ukládá platná legislativa,” říká k současným potížím sehnat zubaře na zdravotní pojišťovnu mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR [VZP ČR] Oldřich Tichý.

Zdravezpravy.cz: Co má dělat klient vaší pojišťovny, když jeho zubař skončí a on nemůže v místě svého bydliště sehnat zubaře, protože zubaři v jeho dosahu nepřibírají nové pojištěnce? Pomůžete mu a případně jak?

Pokud má klient problém s nalezením stomatologa, jehož dostupnost by odpovídala Nařízení vlády ČR 307/2012 Sb. o časové a místní dostupnosti, nechť se obrátí na svoji zdravotní pojišťovnu.

[Pozn. redakce: Klient, který se obrátí na VZP ČR o pomoc, od ní dostane několikastránkový seznam zubařů v okolí jeho bydliště. 5 km, 10 km, 20 km, 30 km, 40 km, 50 km, 60 km daleko i více. Operátorka klienta pak vyzve, aby seznam, který čítá několik desítek, ale i stovek stomatologických ordinací, obvolal. A teprve, když neuspěje, má se dostavit na pobočku. Takzvaně do druhého kola. Pak, že mu VZP pomůže. Pak mu zástupci VZP vyhledají zubaře, který nové pojištěnce přibírá. Zdravezpravy.cz se pokusily obvolávat jeden takový seznam o počtu cca 50 zubařů, u 28. zubaře v řadě, který je odmítl přijmout, svůj pokus ukončily.]

Na otázku, proč VZP takto postupuje, a nabádá své klienty, aby obvolávali stomatology, kteří je nepřijmou, mluvčí pojišťovny O. Tichý odpověděl:
  • Žádný zákon ani jiná legislativní norma nedává lékařům povinnost hlásit zdravotním pojišťovnám, zda v danou chvíli registrují nové pacienty.
  • Stejně tak zdravotním pojišťovnám nedává žádný zákon ani jiná legislativní norma pravomoc požadovat od lékařů, aby jim tuto informaci hlásili.
  • To, zda lékař registruje či neregistruje nové pacienty, se navíc může doslova den ode dne lišit v závislosti na tom, jak pacientů v registraci daného lékaře přibývá či naopak ubývá.]

Zdravezpravy.cz: Jak je možné, že může být lékařem váš klient odmítnut, když si platí zdravotní pojištění. A tedy má nárok na dostupnou zdravotní péči ze zákona. Co si o tom myslíte, že lékaři odmítají vaše klienty ošetřit?

Doporučuji vaší pozornosti Zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, konkrétně § 48. V něm zákonodárce [nikoliv zdravotní pojišťovna] přesně stanoví, kdy může poskytovatel, kterého si pacient zvolil, odmítnout přijetí pacienta do péče.

Zdravezpravy.cz: Zástupci stomatologů, ale třeba i praktických lékařů hovoří o rozpadu stomatologické sítě i sítě praktických lékařů a zejména pak u pediatrů v regionech. Za vinu to dávají zdravotním pojišťovnám, které jsou takzvaně síťotvorné. Jaký na to máte názor?

Jak vysvětlujete svým klientům, že například ani v okresních městech nemohou najít zubaře, který by s Vámi spolupracoval?

Nevím, odkud čerpáte desinformaci o rozpadu stomatologické sítě i sítě praktických lékařů, ale to není až tak podstatné. Podobných nesmyslů je veřejný prostor včetně médií plný. Důležité je následující: To, jak má být dostupná zdravotní péče, není věcí názoru zdravotních pojišťoven, ale ani věcí názoru např. zástupců krajů, obcí či jiných lobbistických skupin.

Dostupnost zdravotní péče je totiž jednoznačně a závazně stanovena platnou legislativou. Tu jsou zdravotní pojišťovny povinny dodržovat. Konkrétně jde o Nařízení vlády 307/2012 o místní a časové dostupnosti. Více zde https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-307.

Vláda České republiky tímto svým nařízením stanovila, že každý pojištěnec musí mít tzv. primární péči
  • praktického lékaře pro děti a dorost
  • praktického lékaře pro dospělé
  • praktického stomatologa
  • lékárny

dostupnou v dojezdové vzdálenosti do 35 minut [dle dřívějšího výkladu MZ osobním vozem]. Tedy ne nezbytně v každé obci, ale vždy v okruhu cca 35 kilometrů. [To je obecně závazné nařízení vlády, nikoliv stanovisko VZP. Prosím, aby to tak bylo uvedeno. Tedy nikoliv „VZP tvrdí, že taková dostupnost je dostačující”, ale „podle nařízení vlády je taková dostupnost dostačující.”]

VZP není kompetentní k tomu, aby s uvedeným legislativním předpisem jakkoliv polemizovala, zpochybňovala jeho adekvátnost či ho jinak hodnotila. Vzhledem k tomu, že zdravotní pojišťovny nemají legislativní pravomoc [a to ani návrhovou], nemohou daný předpis změnit – musí ho pouze respektovat a řídit se jím.

V souvislosti s výše uvedeným je zcela bez nejmenší pochyby, že VZP zajišťuje všem svým pacientům na celém území ČR dostupnost zdravotní péče plně v souladu s tím, jak jí to ukládá platná legislativa.

Pokud máte skutečně zájem o informace týkající se fungování zdravotního systému, je škoda, že jste si doposud až na jednu výjimku neudělal čas a nepřišel na žádnou z akcí, které VZP pořádá pro novináře. A na nichž je seznamuje s tím, co dělá pro své smluvní partnery i klienty. Ve středu 20. 3. 2019 byste se tak například dozvěděl o novém systému bonifikací pro praktické lékaře, kde cílem je právě posílení jejich dostupnosti. Více například zde https://www.tribune.cz/clanek/44461-vzp-vycarovat-vic-praktiku-neumime-ale-priplatime-jim-za-rozsireni-sluzeb či v přiložené prezentaci.

Zdravezpravy.cz: Běžnou současnou praxí je, že mnoho zubních ordinací, ale i ordinací praktiků, zaniká, protože lékař jde do penze. Kritici zdravotních pojišťoven tvrdí, že vás to nezajímá, i když to způsobuje problémy vašim klientům. Že raději podpoříte [dáte smlouvu] lékaři na novou ordinaci, protože to v sobě má vyšší ekonomický potenciál. Jaký je na to váš názor?

Můžete, prosím, specifikovat, co mám rozumět pod pojmy „mnoho zubních ordinací”, „to v sobě má vyšší ekonomický potenciál” a kdo jsou oni „kritici zdravotních pojišťoven”? Jsem zvyklý pohybovat se ve světě konkrétních a neanonymních vyjádření a neplést pojmy s dojmy.

S dovolením se tedy i nadále přidržím faktů a odkáží vás na odpověď u předchozího dotazu, z níž vyplývá, že VZP zajišťuje všem svým klientům na celém území ČR dostupnost zdravotní péče plně v souladu s tím, jak jí to ukládá platná legislativa.

Jak hodnotíte nabídku vaší pojišťovny pro vaše klienty z hlediska úhrady nákladů na stomatologické výkony? Nabízíte v této souvislosti úhrady a doplatky, které jsou významně vyšší, než nabízejí ostatní zdravotní pojišťovny?

Zdravezpravy.cz: Systém zdravotní péče v České republice je legislativně nastaven a funguje diametrálně odlišně od vašich představ. Nejsou to zdravotní pojišťovny, kdo by mohl svévolně rozhodovat o tom, co a komu [ne]uhradí. Vzhledem k tomu, že hospodaří s veřejnými penězi ze zdravotního pojištění, musí pojišťovny respektovat legislativní mantinely, které ovšem samy nemohou přímo ovlivnit.

Pokud jde o úhradu zdravotních výkonů, pak tím, kdo určuje, co bude spadat do péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění, je Ministerstvo zdravotnictví ČR. To každoročně vydává formou obecně závazné vyhlášky aktualizovaný Seznam zdravotních výkonů hrazených z veřejného zdravotního pojištění. Zdravotní pojišťovny [nejen VZP, ale všechny stejně] jsou povinny tento seznam/vyhlášku respektovat.

Pokud jde o léky [léčivé přípravky], pak ze zákona jedinou institucí, která může rozhodovat o úhradě [a jejích podmínkách] z veřejného zdravotního pojištění, je SÚKL. V případě, že SÚKL stanovil úhradu, VZP [a všechny ostatní zdravotní pojišťovny] tyto léky standardně hradí a ani jinak nemohou. A naopak – pokud SÚKL řekne, že lék být hrazen z veřejného pojištění nemá, musí se tím zdravotní pojišťovny řídit.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here