APSS ČR rozvíjí a zvyšuje úroveň sociálních služeb

0
680
APSS_ČR
Logo: APSS ČR

Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky [APSS ČR] je největší profesní organizací sdružující poskytovatele sociálních služeb v ČR. APSS ČR je nezávislým spolkem právnických a fyzických osob poskytujících sociální služby.

Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky, z. s., je spolkem s právní subjektivitou. Svým jménem tak může zakládat, měnit či rušit právní vztahy.

Hlavní úkoly a cíle APSS ČR
  • Zastupuje a hájí zájmy svých členů u státních a ostatních zainteresovaných institucí. A to zejména předkládáním odborných stanovisek, kvalifikovanou oponenturou a iniciací a podporou žádoucí právní regulace sociálních služeb.
  • Zprostředkovává rozšiřování vědeckých a výzkumných poznatků do činnosti poskytovatelů sociálních služeb a předávání tuzemských i zahraničních odborných zkušeností svým členům;
  • Reprezentuje společné zájmy a potřeby svých členů.
  • Vyvíjí studijní, dokumentační, informační, vzdělávací a expertní činnost.
  • Struktura asociace se dělí do několika pracovních skupin a zejména pak do pěti sekcí.

Sekce sociálních služeb pro osoby bez domova

Republiková sekce sociálních služeb pro osoby bez domova se zabývá specifickými potřebami členů APSS ČR. To jsou poskytovatelé azylových domů, nocleháren, nízkoprahových denních center a domů na půl cesty. Sekce se schází dvakrát ročně. Obsahem těchto setkání je výměna informací a zkušeností, diskuze se zajímavými osobnostmi, vzdělávání formou seminářů a přednášek, reflexe palčivých témat atd. Sekce spolupracuje s Institutem vzdělávání APSS ČR. Podílí se na tvorbě a zajišťování specifických vzdělávacích programů určených sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách ve výše uvedených druzích sociálních služeb.

Sekce služeb péče o ohrožené dítě

Tato sekce cílí na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Je prostorem pro výměnu zkušeností, sdílení dobré praxe nebo prostorem pro různé diskuze. Sekce cílí na mezioborovou spolupráci odborníků především služeb sociální prevence. APSS ČR uvádí, že sekce je prostorem pro společné hledání odpovědí pro všechny, kdo si chtějí odpovědět na otázky týkající se práce ve prospěch ohrožených dětí. Aktuálním cílem sekce je především vytvoření aktivní členské základny.

Sekce služeb pro rodinu

Sekce služeb pro rodinu je jednou z nových sekcí APSS ČR. Vznikla primárně z důvodu potřeby jasného zastoupení dětských skupin. Dětské skupiny jsou od roku 2014, kdy byl přijat zákon č. 247/2014 Sb., novou službou péče o dítě, registrovanou pod Ministerstvem práce a sociálních věcí [MPSV]. Tudíž zcela mimo školský systém.

Díky podpoře z evropských fondů od té doby vzniklo přes 900 dětských skupin s celkovou kapacitou přes dvanáct tisíc dětí. Mnohé z nich zřizují i poskytovatelé sociálních služeb. Podle APSS ČR financování z evropských fondů ale není systémovým řešením. Upozorňuje i na to, že s koncem unijního rozpočtového období vůbec není jasné, jak tento systém bude pokračovat dál.

V současnosti je proto v přípravě novela, která zajišťuje pro dětské skupiny nárokové státní financování. Zároveň je součástí novely i uzákonění nové služby – mikrojeslí. Právě intenzivní spoluprací na přípravě této důležité novely začala činnost sekce služeb pro rodinu. Dlouhodobě má sekce zaštiťovat služby péče o děti, ale i další služby podporující rodiče a rodiny. Kdo má zájem podílet se na činnosti a aktivitách sekce služeb pro rodinu, se může obrátit na e-mail: sluzbyprorodinu@apsscr.cz.

Sekce pro náhradní rodinnou péči a sociálně-právní ochranu dětí

Sekce vznikla jako výsledek činnosti pracovní skupiny pro rodiny a děti a zabývá se problematikou dětí vyrůstajících dočasně nebo trvale mimo vlastní rodinu. Hlavními úkoly sekce je komunikace s MPSV v oblasti sociálně právní ochrany dětí – náhradní rodinné péče, zastupování zájmů pověřených organizací, zaujímání stanovisek k událostem, inspekcím, metodikám MPSV, organizování odborných setkání, připomínkování legislativy a metodické vedení doprovázejících organizací.

Sekce nestátních poskytovatelů pobytových služeb

V případě této sekce APSS ČR uvádí, že nestátní poskytovatelé pobytových služeb tvoří významný a stále rostoucí segment a právoplatnou skupinu poskytovatelů doplňujících sociální služby.

Kdo se může stát členem APSS ČR

Členem APSS ČR se může stát organizace registrovaná dle zákona č. 108/2006 Sb. nebo/a její organizační jednotka [např. více domovů pro seniory s jedním IČ nebo domov pro seniory a pečovatelská služba s jedním IČ, přičemž z každého členství vyplývají stejně plnohodnotné finanční a další výhody]. Základní členství [pro rok 2020] stojí 3 900 korun.

Podmínkou členství je závazné přijetí Etického kodexu APSS ČR z roku 2016. Ten je součástí stanov asociace. V něm stojí, že základním cílem APSS ČR je pomáhat rozvoji a zvyšování úrovně sociálních služeb poskytovaných jejími členy. Dále pak mimo jiné, že člen asociace jedná tak, aby nezneužíval svou moc vůči uživatelům, a dbá na to, aby poskytoval profesionální úroveň. Dalším z bodů etického kodexu je například i to, že člen se v situaci střetu zájmů APSS ČR se svými soukromými zájmy vzdá uplatnění svých členských práv při hlasování a rozhodování v orgánech asociace. A konečně člen asociace dbá na udržení a zvyšování odborné a společenské prestiže sociálních služeb.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here