Jak funguje Diakonie Českobratrské církve evangelické

0
562

Diakonie Českobratrské církve evangelické [DČCE] je jedním z nejvýznamnějších poskytovatelů sociálních služeb v České republice. Pomáhá dětem i dospělým. Vychází z křesťanských hodnot. Činnost obnovila v roce 1989, kdy navázala na předválečnou Českou diakonii.

DČCE provozuje více než 153 zařízení po celé České republice. Její tým tvoří více než dva tisíce pracovníků a 800 dobrovolníků. Pomáhá všem bez rozdílu a řídí se etickým kodexem. DČCE je součástí mezinárodní platformy Eurodiakonie s partnery po celém světě. Jejím zřizovatelem je Českobratrská církev evangelická [ČCE].

„Péče o potřebné, nemocné a slabé jako výraz křesťanské lásky k bližnímu patří neodmyslitelně k životu i práci Českobratrské církve evangelické. Tato křesťanská služba, pro niž máme v Novém zákoně řecký pojem „diakonia“, je společně se zvěstováním Božího slova a vysluhováním svátostí základním posláním a úkolem církve a každého jejího sboru,“ uvádí ve svých hodnotách DČCE.

Podle ní je těžištěm diakonické práce církve ve farních sborech. Farní sbory pro tuto křesťanskou službu vyhledávají vhodné pracovníky. Ustavují skupiny a pověřují je ke službě. Kde jsou pro to předpoklady, zřizují se v rámci ČCE diakonická zařízení jako střediska různě specializované pomoci potřebným.

Jak funguje Diakonie Českobratrské církve evangelické

Diakonie Českobratrské církve evangelické ročně pomůže téměř 40 000 lidem. Aby byla blíže těm, kdo pomoc opravdu potřebují, zřizuje Diakonie po celé republice různé organizační jednotky. Jako jsou střediska, školy a další instituce. V nich jsou pracovníci po ruce všem, kteří se ocitli ve špatné situaci, se kterou si nedovedou poradit sami.

Dohromady tvoří Diakonii ČCE:
  • Střediska
  • Školské právnické osoby
  • Nadace a nadační fondy
  • Servisní organizační jednotky
  • Další zřizované organizační jednotky
  • Organizační jednotky zřizované středisky
  • Přidružené organizace

Práce a činnost Diakonie se řídí jednotnými hodnotami, vychází ze společně uznávaných principů. Jsou tedy uplatňovány společné organizační, pracovní i řídící postupy.

Správní rada Diakonie ČCE

Správní rada Diakonie ČCE [SRD] je statutárním orgánem Diakonie ČCE, který zodpovídá za činnost celé Diakonie ČCE. Jedná jejím jménem navenek a rozhoduje ve všech věcech vyhrazených do působnosti SRD.

Ředitel Diakonie ČCE je z titulu své funkce předsedou SRD a realizuje tak rozhodnutí SRD. Ředitelem DČCE je Jan Soběslavský.

Dozorčí rada Diakonie ČCE [DRD] je kontrolním a poradním orgánem celé Diakonie ČCE, voleným synodem ČCE, kterému se ze své činnosti zodpovídá. DRD dbá především na zachování účelu, ke kterému byla Diakonie ČCE zřízena, a na uchování křesťanského charakteru organizace, stejně jako na soulad činnosti Diakonie ČCE s církevními předpisy a řády.

Správní rada střediska

Správní rada Střediska [SRS] je statutárním orgánem Střediska, který zodpovídá za činnost Střediska, jedná jménem Střediska a rozhoduje o všech záležitostech vyhrazených do působnosti SRS. SRS především zodpovídá za nastavení základních mechanismů řízení, koncepci a činnost Střediska.

Dozorčí rada střediska

Dozorčí rada Střediska [DRS] je kontrolním a poradním orgánem Střediska, který volí sbor nebo sbory ČCE, s nimiž je uzavřena smlouva o spolupráci. DRS sleduje činnost Střediska, dbá na zachování účelu a křesťanského charakteru Střediska a podporuje spolupráci Střediska a partnerského sboru. Ředitel Střediska je z titulu své funkce předsedou SRS a realizuje tak rozhodnutí SRS.

Ředitel školské právnické osoby [ŠPO]

Ředitel ŠPO je jejím statutárním orgánem, který vystupuje, jedná a podepisuje jménem ŠPO samostatně, vyjma případů, ve kterých si musí vyžádat souhlas rady ŠPO.

Rada školské právnické osoby

Rada ŠPO je společně s ředitelem ŠPO orgánem ŠPO. Rada ŠPO především sleduje činnost příslušné ŠPO, dbá na zachování účelu, ke kterému byla zřízena, schvaluje základní dokumentaci, hospodaření a právní úkony majetkové povahy ŠPO.

Školská rada

Školská rada je poradním orgánem ředitele ŠPO, který umožňuje podílet se na řízení obsahu činnosti škol, jež příslušná ŠPO provozuje, pracovníkům ŠPO a zástupcům žáků těchto škol, případně zřizovateli.

Shromáždění Diakonie

Shromáždění Diakonie ČCE je specifickým orgánem v rámci organizace, jehož smyslem je otevřeně projednávat záležitosti života Diakonie ČCE v širším fóru, které tvoří zástupci výkonné, kontrolní i duchovenské složky, působící na všech úrovních Diakonie ČCE.

Pečuj doma pomáhá pečujícím

Diakonie ČCE bezmála 14 let pořádá projekt Pečuj doma. Ten obsahuje i webový portál pro laické pečující s unikátním vyhledávačem služeb. Pečujícím najde vhodnou pomoc v okolí jejich bydliště kdekoliv v České republice. Databáze služeb aktuálně zahrnuje téměř 4 500 položek, které jsou pravidelně doplňovány a aktualizovány.

„Funguje to podobně, jako když na specializovaných portálech hledáte práci nebo bydlení. Do jednoho políčka napíšete místo vašeho bydliště a v druhém upřesníte, jaký typ podpory hledáte. Zda chcete poradit, nebo potřebujete ošetřovatelské služby, domov pro seniory, půjčovnu pomůcek atp. Pak už jen kliknete na tlačítko vyhledat a zobrazí se vám seznam všech zařízení a služeb, které odpovídají zadaným kritériím. Výsledky vyhledávání se zakreslí i na mapě, aby pečující měli přesný údaj, kde se jednotlivé služby, poradny či domovy nacházejí,“ stojí na stránkách projektu.

Součástí bezplatného komplexu služeb jsou vzdělávací kurzy, poradenství, publikace nebo bezplatná linka pro pečující 800 915 915.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here