Počty lidí na neschopence dál rostou. Mírně převažují ženy

0
3945
neschopence
Ilustrační foto: Pixabay.com

Loni lidé nahlásili 2,535 milionu případů dočasné pracovní neschopnosti. Oproti roku 2019, tedy období před pandemií covidu-19, došlo k nárůstu případů lidí na neschopence o 620 tisíc. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu [ČSÚ].

Ženy za uplynulý rok nahlásily 1,401 milionu pracovních neschopenek, zatímco muži jich nahlásili o necelou čtvrtinu méně. Dočasnou pracovní neschopnost nahlásilo 1,134 milionu mužů. Nejvíce lidí na neschopence v přepočtu na 100 nemocensky pojištěných osob bylo ve zpracovatelském průmyslu [69 případů] a v oblasti vzdělávání [63].

„Loni bylo nahlášeno celkem 2 535 tisíců případů dočasné pracovní neschopnosti, v přepočtu 53 neschopenek na sto pojištěnců. Oproti roku 2019, tedy období před vypuknutím pandemie onemocnění covid-19, tak došlo k nárůstu o 13 případů na sto pojištěnců. V absolutním vyjádření přibylo 620 tisíc neschopností,“ upozorňuje Alena Hykyšová z odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ.

Většina [92 %] lidí čerpala pracovní neschopnost kvůli nemoci. Úraz stál za 212 tisíci pracovními neschopnostmi. To je o pět tisíc méně ve srovnání s rokem 2022. Více než 43 tisíc úrazů, které si vyžádaly neschopenku, spadalo do klasifikace „pracovní úraz“. Smrtelných pracovních úrazů statistici evidovali 77, to je nejméně v celé dekádě.

Průměrná délka trvání dočasné pracovní neschopnosti podle pohlaví, 2014–2023
Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Celkem 45,8 42,7 43,0 42,6 41,7 42,4 39,4 34,5 26,3 31,4
muži 43,4 40,5 40,7 40,6 40,3 41,1 37,8 33,0 26,1 31,9
ženy 48,0 44,8 45,2 44,3 43,0 43,6 40,9 35,9 26,6 31,0

[Zdroj: ČSÚ] 

Průměrná délka trvání jednoho případu pracovní neschopnosti v roce 2023 činila 31,4 dne. Oproti roku 2019 se snížila o jedenáct dnů. Nejdelší průměrnou dobu [45 dnů] statistiky vykazují v odvětvích zemědělství, lesnictví a rybářství. Následují je odvětví ubytování, stravování a pohostinství [43 dnů] a stavebnictví [42 dnů].

Více než dvě pětiny [42 %] případů dočasné pracovní neschopnosti v roce 2023 byly spojeny s nemocemi dýchací soustavy. V průměru trvaly dvanáct dnů na případ. Nemoci pohybového aparátu stály za 15 procenty neschopenek s průměrnou délkou zhruba dva měsíce.

Lidé na neschopence: Proč a na jak dlouho

Dočasná pracovní neschopnost je stav člověka, kterého lékař ze zdravotních důvodů uzná jako dočasně neschopného k výkonu dosavadního zaměstnání. O dočasné pracovní neschopnosti rozhoduje ošetřující lékař vystavením Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti, takzvané e-neschopenky. Její kategorie jsou:

  • Nemoc
  • Pracovní úraz
  • Ostatní úrazy

Mezi ostatní úrazy patří poškození zdraví, na jehož následky je postižený v dočasné pracovní neschopnosti, které lékař ale nevyhodnotil jako pracovní úraz.

2023: Ukončené dočasné pracovní neschopnosti podle skupin diagnóz a pohlaví 
Skupiny diagnóz [kapitoly podle MKN-10] Počet ukončených případů DPN [tis.] Průměrná délka trvání 1 případu DPN ve dnech
Celkem podle pohlaví Celkem podle pohlaví
muži ženy muži ženy
Celkem 2 528,6 1129,0 1399,5 31,0 31,3 30,8
Tuberkulóza 0,1 0,1 0,0 162,9 167,6 154,0
Zhoubné novotvary 16,3 7,1 9,2 169,6 159,7 177,2
Nemoci duševní 57,4 20,0 37,3 80,9 78,8 82,0
Nemoci nervové soustavy 33,4 13,0 20,5 69,9 76,1 66,0
Nemoci oběhové soustavy 53,2 29,4 23,8 69,8 79,8 57,4
Hypertenze 15,1 7,8 7,4 43,7 47,4 39,8
Ischemická chor. srdeční 6,3 4,8 1,4 110,6 114,8 96,2
Cévní nemoci mozku 3,3 2,1 1,2 155,1 160,0 146,7
Jiné nem. oběh. soustavy 28,4 14,7 13,7 64,7 74,1 54,7
Nemoci dýchací soustavy 1 069,9 459,6 610,3 11,8 11,9 11,7
Akutní infekce dých. cest 946,9 402,1 544,8 11,2 11,1 11,2
Chřipka 100,6 46,8 53,8 12,8 13,0 12,6
Chronické nemoci dolních dýchacích cest 10,4 4,5 5,9 43,3 47,2 40,2
Jiné nemoci dýchacích cest 12,0 6,1 5,9 25,0 27,9 22,0
Nemoci trávicí soustavy 154,7 79,7 74,9 24,4 26,0 22,6
Nemoci kůže 33,6 19,1 14,5 29,3 30,3 28,0
Nemoci pohybové soustavy 377,5 190,0 187,5 62,2 58,2 66,3
Nemoci páteře 245,3 123,2 122,1 56,4 52,3 60,5
 jiné nemoci pohybové soustavy 132,1 66,8 65,4 73,1 69,1 77,2
Nemoci močové a pohlavní soustavy 83,2 18,3 64,9 28,7 32,3 27,7
Těhotenství, porod, šestinedělí 24,5 x 24,5 92,3 x 92,3
Úrazy, otravy 201,0 123,4 77,6 51,7 50,6 53,5
Nemoci ostatní 423,9 169,4 254,5 21,2 19,3 22,5
[Zdroj: ČSÚ]

Zaměstnanec nebo OSVČ, který je na neschopence, případně je v karanténě, má nárok na nemocenské od 15. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti. A to do konce dočasné pracovní neschopnosti, maximálně však 380 kalendářních dnů počítaných od vzniku neschopnosti. To včetně zápočtů předchozí doby trvání dočasné pracovní neschopnosti. OSVČ pro získání nároku na nemocenskou dávku musí být účastna dobrovolného nemocenského pojištění alespoň po dobu tří měsíců, než k neschopnosti došlo.

Po dobu prvních 14 dnů je zaměstnanec, nikoliv OSVČ, kterému trvá pracovní vztah zakládající účast na nemocenském pojištění, zabezpečen náhradou mzdy nebo platu. Tu mu poskytuje zaměstnavatel podle zákoníku práce. Náhrada mzdy náleží za pracovní dny dočasné pracovní neschopnosti od prvního pracovního dne.

Neschopenek přibylo o 40 %. Náklady stát sníží novým odvodem

Příjemci starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu 3. stupně se nemocenské vyplácí od 15. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti [karantény] po dobu nejvýše 70 kalendářních dnů. Nejdéle však do dne, jímž končí pojištěná činnost.

Nemocenské náleží ve stanovených případech, jestliže ke vzniku dočasné neschopnosti či karantény došlo po skončení pojištěného zaměstnání v takzvané ochranné lhůtě [více zde].

Nemocenské pojištění má v Česku 4,767 milionu osob

Loni bylo v Česku nemocensky pojištěno 4,767 milionu osob, to je o 19 tisíc [+0,4 %] více než před rokem. Nejvýraznější nárůst nemocensky pojištěných zaměstnanců zaznamenaly následující sektory:

  • Zdravotní a sociální péče: +24 tisíc osob / +6 %.
  • Administrativní a podpůrné činnosti: +13 tisíc osob / +5 %.
  • Vzdělávání: +11 tisíc osob / +3 %.
Výdaje na dávky nemocenského pojištění, 2013–2023 [v mld. Kč]
Druh dávky 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Celkem 26,28 28,32 33,97 38,89 55,21 51,47 47,63 45,45
nemocenské 16,99 18,29 22,68 26,67 32,77 34,04 32,75 31,68
ošetřovné 1,18 1,40 1,63 1,73 11,44 5,66 2,83 2,46
peněžitá pomoc v mateřství 8,11 8,62 9,40 10,10 10,58 11,32 11,23 10,50
vyrovnávací příspěvek
v těhotenství a mateřství
0,009 0,008 0,009 0,009 0,007 0,006 0,008 0,007
otcovská poporodní péče 0,221 0,273 0,269 0,291 0,601 0,580
dlouhodobé ošetřovné 0,032 0,110 0,138 0,157 0,207 0,220

[Zdroj: ČSÚ]

Stejně jako v roce 2022 převažovaly i loni mezi pojištěnými osobami více ženy [50,6 %]. Meziročně vzrostl jejich počet o 24 tisíc. Naopak počet nemocensky pojištěných mužů se o necelých pět tisíc snížil.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here