Revizní komise ČLnK šetří miliony pro Vaše Lékárníky

0
697
Revizní komise ČLnK
Logo: Vasilekarnici.cz

ZdraveZpravy.cz mají k dispozici zprávu Revizní komise České lékárnické komory [ČLnK] o kontrole využití 2,5 milionů korun na PR aktivity zájmovému spolku Vaši Lékárníci CZ. Komise šetří, jak spolek s penězi naložil. Přitom poukazuje na mnoho nejasností i pochybení.

ZdraveZpravy.cz v této věci na začátku týdne oslovily jak ČLnK, tak spolek Vaši Lékárníci CZ. Zatímco spolek Vaši Lékárnici přislíbil odpovědět na položené otázky do konce tohoto týdne, ČLnK se k věci prozatím nevyjádřila nijak. Zejména z toho důvodu, aby věc neusnula a nezapadla, jsme se rozhodli přetisknout celé a původní znění zprávy Revizní komise ČLnK.

Jsou to nehorázné lži, brání se proti ČLnK Vaši Lékárníci

To znamená: V souladu s usnesením XXVIII. Sjezdu delegátů ČLnK konaného 2.– 3.11.2018 v Benešově vám předkládáme finální zprávu Revizní komise ČLnK [„RK“] o kontrole využití poskytnutých finančních prostředků spolku Vaši Lékárníci CZ z.s. [„spolek“];

Revizní komise ČLnK: Zadání

XXVII. Sjezd delegátů ČLnK konaný 3.- 4.11.2017 v Benešově rozhodl o uvolnění částky z nerozděleného zisku z předešlých let maximálně ve výši 2,5 mil. Kč bez DPH pro rok 2018 na projekt PR kampaně pro spolek [dále jen „PR projekt“]. Spolku byla uložena povinnost své aktivity při projektu koordinovat s ČLnK, GML, POLP, studentskými spolky. RK bylo uloženo, aby delegovala 1 zástupce ze svých členů ke kontrolní účasti na projektu nezávislého PR, realizovaného pod gescí spolku.

Na minulém XXVIII. Sjezdu delegátů ČLnK přednesla RK zprávu, ze které mj. vyplývalo, že RK není schopna pro nedostatečnou součinnost spolku posoudit, zda byly prostředky ČLnK svěřené spolku vynaloženy v souladu s projektovým záměrem „Nezávislé PR-aktivity pro rok 2017“ a jeho rozpočtem a zda byly vynaloženy v souladu s účelem stanoveným Sjezdem. Zároveň z dostupných informací vyvodila, že kampaň byla přinejmenším z části orientována na členy ČLnK [např. newsletter, diskuzní večery s lékárníky atd.] a nikoliv na širokou neodbornou veřejnost, jak předpokládal projektový záměr. Tyto náklady tak byly dle názoru RK vynaloženy v rozporu se stanoveným účelem a předloženým projektovým záměrem.

Usnesením XXVIII. Sjezdu byl spolek vyzván k doplnění požadovaných dokumentů dle žádosti RK. RK bylo uloženo vypracovat finální zprávu o kontrole využití poskytnutých finančních prostředků spolku.

Postup Revizní komise ČLnK

RK s ohledem na uvedené závěry vyzvala spolek k doplnění požadovaných dokumentů a informací potřebných k vypracování finální zprávy pro Sjezd delegátů. A to dopisy z 31. 1. 2019, z 2. 7. 2019 a z 30. 9. 2019.

Spolek reagoval prostřednictvím svého právního zástupce, který nejprve argumentoval tak, že spolek žádosti RK vyhovět nemusí, protože spolku neukládá takovou povinnost žádný právní předpis. Ani žádná smlouva a usnesení sjezdu delegátů pro spolek závazné není. V dopise z 17. 7. 2019 odkázal RK na daňovou poradkyni, u níž jsou údajně veškeré účetní doklady k nahlédnutí během několika dnů v červenci anebo v druhé polovině srpna.

RK tento způsob provedení kontroly odmítla a setrvala na zodpovězení dotazů a předání podkladů v listinné podobě ve znovu prodlouženém termínu do 25. 10. 2019. Dopisem z 11. 10. 2019 doručeným 16. 10. 2019 právní zástupce spolku znovu odmítl předložit doklady a informace požadovaným způsobem. Zopakoval možnost nahlédnutí do účetních dokladů spolku u daňové poradkyně.

Dopisem z 16. 10. 2019 RK zopakovala, že trvá na poskytnutí informací a předložení dokumentů v písemné formě. O rozsahu a lhůtě provedení kontroly v souladu s § 4 bodu 11 Řádu činností revizních komisí ČLnK rozhoduje RK a nikoliv spolek jako kontrolovaný subjekt. Rovněž Sjezd delegátů způsob provedení kontroly ponechal na úvaze RK.

Teprve na základě posledního dopisu RK spolek žádosti vyhověl a v pátek odpoledne 25. 10. 2019 v 16:15 přinesl své písemné vysvětlení a podklady. RK ČLnK na jednání 30. 10. 2019 projednala dostupné podklady a po konzultaci s právním a s daňovým poradcem dospěla k níže uvedeným závěrům.

Nejprve k minulé zprávě RK z 22.10. 2018

RK ve své předchozí zprávě uvedla, že shledává nesoulad s usnesením Sjezdu, který spolku uložil koordinovat své aktivity při projektu s ČLnK, GML, POLP a studentskými spolky.

Zástupci spolku poprvé iniciovali setkání a sešli se s tiskovým odborem ČLnK až v září 2018. Na sněm organizovaný spolkem zástupci ČLnK nebyli pozváni vůbec. RK akceptuje sdělení spolku, že emaily směrem k tiskové mluvčí ČLnK byly zaslány už v březnu 2018 a schůzka se zástupci ČLnK, kterou by bylo možné charakterizovat jako koordinační, proběhla už v červnu 2018.

RK ve své předchozí zprávě dále poukázala na skutečnost, že náklady na webovou reklamu ve výši cca 300 tis. Kč nebyly nalezeny v předloženém přehledu. Faktura za září/říjen 2018 nebyla v podkladech uvedena.

Spolek RK ČLnK na výslovnou žádost nesdělil, jaká část svěřených prostředků již byla spotřebována a jaká ještě spolku zbývá. Z předaných podkladů tuto informaci nebylo možné zjistit.

RK konstatuje, že k webové reklamě byly předloženy dodatečné podklady, blíže viz dále.

RK opakovaně vyzvala spolek, aby sdělil, jaká část poskytnutých prostředků ještě spolku aktuálně zbývá.

Spolek RK neodpověděl, Z předloženého potvrzení daňové poradkyně vyplývá, že celkové výdaje přiřazené spolkem k PR projektu dosahují výše 2,486.206,44 Kč. Spolek nicméně RK nevysvětlil ani nedoložil, jak k této celkové částce nákladů došel, když z předložených dokladů a předloženého přehledu výdajů dochází RK k odlišným částkám, viz níže.

RK ve své předchozí zprávě pod bodem konstatovala, že z veřejného rejstříku vyplývá možný střet zájmů na straně předsedy Výboru spolku Mgr. Aleše Nedopila. Mgr. Aleš Nedopil působil 7 let až do 21. 4. 2016 jako člen Dozorčí rady AGE COM, a.s., která je hlavním příjemcem prostředků v rámci „Mediálního projektu“ na základě smlouvy, kterou spolek RK nepředložil.

AGE COM, a.s. [podle RK, pozn. red.] neplní své povinnosti ze zákona a nezakládá do Sbírky listin zprávy o ovládaných osobách ani účetní závěrky. Není možné ani ověřit vlastnickou strukturu této společnosti.

Současným jediným členem představenstva a jediným akcionářem ke dni 21. 4. 2016 byl Mgr. Martin Grmela a předsedou Dozorčí rady Bc. Kateřina Grmelová. Mgr. Aleš Nedopil, Mgr. Martin Grmela a Bc. Kateřina Grmelová jsou rovněž jedinými členy Výboru a jedinými členy spolku Future Age, z.s.. RK uvádí, že Mgr. Nedopil svůj možný střet zájmů popírá.

V mezidobí AGE COM, a.s. doplnila do Sbírky listin účetní závěrky za roky 2014, 2015, 2016 a 2017. Vlastnická struktura je z veřejného rejstříku zjistitelná pouze k 21. 4. 2016.

Spolek svou účetní závěrku za část roku 2017 ani za rok 2018 ve Sbírce listin veřejného rejstříku neuveřejnil. RK si účetní závěrku za rok 2018 ale opatřila z jeho webových stránek, kde spolek uveřejnil i část účetních dokladů a zprávu auditora s výhradou.

K nově předloženým podkladům

RK spolek opakovaně vyzvala, aby předložil především aktuální, komplexní, věcně a časově související a na sebe navazující soubor listin týkajících se hospodaření se svěřenými prostředky. Doklady měly být RK předloženy za takových podmínek a takovým způsobem, aby RK měla reálnou možnost se s jejich obsahem seznámit a řádně je prostudovat.

Spolek konkrétně na tuto výzvu nijak nereagoval. Poté, kdy si RK stáhla účetní doklady na webu spolku www.vasilekarnici.cz, z nichž některé jsou duplicitní s rozdílným popisem fakturovaného plnění [v případě faktury AGE COM, a.s. č. 20180302 s rozdílným DUZP a datem vystavení], některé jsou nepodepsané a některé upravované ručně, spolek k další výzvě RK doplnil další účetní doklady a předložil tabulku nákladů vynaložených dle jeho tvrzení na PR kampaň.

Tabulka však neobsahuje označení příjemců plateb [až na výjimky] ani podrobnější popis fakturovaného plnění, takže je obtížné položky spárovat s předanými doklady. Celkové náklady v tabulce po sečtení dosahují částky 2,489.246,04 Kč.

Spolek přitom předal RK účetní doklady jen k částce 1,780.522,20 Kč bez DPH. Po přičtení částky 281.441,- Kč vyplacené na DPP a částky 40.190,37 Kč vyplacené dle tabulky na cestovní náhrady stále zbývá částka 387.092,47 Kč, ke které spolek RK nedoložil víc, než několik řádek v tabulce.

Z tabulky vyplývá, že v účetnictví spolku se nacházejí další přijaté faktury, které spolek RK ani na výzvu nepředložil. A to pod ev.č. 218061 až 218078 v úhrnné výši fakturovaného plnění 243.311,79 Kč. Tyto účetní doklady nejsou uveřejněny ani na webu spolku, kde se nacházejí pouze doklady ev.č. 218001 až 218014 a dále 218020 až 218060.

Další náklady byly patrně účtovány na základě interních dokladů a pohybů na účtu bez bližšího vysvětlení.

Bez komplexního souboru listin

RK [vzhledem k výše uvedenému, pozn. red.] konstatuje, že spolek ani na opakovanou výzvu nepředložil RK komplexní, věcně a časově související a na sebe navazující soubor listin. Tedy listin týkajících se hospodaření se svěřenými prostředky poskytnutými ve výši 2,500.000,- Kč. A to ze strany ČLnK pro rok 2018 na projekt PR kampaně pro spolek.

RK si vyžádala mj. podrobnosti k položce „Mediální projekt“, kterým jsou označeny náklady v celkové výši 726.000,- Kč vč. DPH.

RK vyzvala spolek k doložení právního titulu, na jehož základě byly příjemci AGE COM, a.s. platby poskytnuty, tedy o poskytnutí celého znění smlouvy uzavřené s touto společností, vč. všech příloh a všech dodatků.

Dále RK spolek vyzvala k přesné specifikaci plnění za účelem jeho posouzení a posouzení oprávněnosti víceprací. Např. doložením konkrétní podoby „mediální kampaně“. Tj. v jakých časech a jakými médii byla publikována. Pokud se jednalo o tištěná média, tak o doložení těchto médií.

RK vyzvala spolek k poskytnutí podrobností k platbám za „vícepráce“ AGE COM, a.s. [na konferenci, na editaci tiskovin, editaci portálu] – celkem 59.350,50 Kč. Tedy v čem konkrétně měly vícepráce spočívat. V čem konkrétně přesáhly původně sjednaný a objednaný rozsah plnění.

RK spolek vyzvala k předložení editovaných tiskovin, případnou zprávu a fotodokumentaci z konference a další relevantní doklady. RK vyjádřila podezření, že vícepráce k tiskové konferenci 13. 7. 2018 [fa č. 20180705 z 16.7.2018] byly fakturovány neoprávněně vzhledem k fakturovanému plnění ve faktuře č. 20180802 z 1.8.2018.

To proto, že rozesílání pozvánek novinářům by mělo být patrně provedeno již v rámci fakturované přípravy tiskové konference. Koordinace v rámci konference by patrně mělo být zahrnuto do fakturovaného moderování a koordinace mediálních výstupů spolku, GML a Únie poskytovateĺov lékárenské starostlivosti SR apod.

Obdobně vícepráce za editaci portálu Vasilekarnici.cz ve výši 37.570,50 Kč. Ty nejsou nijak blíže specifikované.

Tzn.: Bez předložení požadované smlouvy s AGE COM, a.s. a požadovaného podrobného popisu objednaného plnění a rozpisu víceprací však RK o tom nemohla učinit konkrétní závěr.

K výzvě RK spolek 25. 10. 2019 předložil Příkazní smlouvu uzavřenou 1. 1. 2018 s AGE COM, a.s.. Pozvánku na setkání nezávislých lékárnických spolků 13. 7. v Průhonicích, newsletter 1/2018, výňatek z knihy přijatých faktur. A vysvětlení, že vícepráce představují: Věci nad rozsah faktického plnění položek, které nebyly dohodnuty předem. S tím, že jsou součástí práce agentury. Jedná se hlavně o mimořádné akce jako je lektorská činnost, školení, konferování a moderace, korekce tiskovin, pořádání konferencí, pronájem zaměstnanců pro akce.

Spolek dále uvedl, že rozsah víceprací byl schválen ze strany spolku. U všech 4 faktur uvádí, že se jednalo o práci provedenou „dalším agenturním zaměstnancem“.

Co konstatuje Revizní komise ČLnK

RK konstatuje, že rozsah plnění AGE COM, a.s. jako příkazníka sjednaný v Příkazní smlouvě „Příprava strategických komunikačních plánů – vypracování základního komunikačního plánu dle konkrétních činností klienta, příprava podkladů nebo konzultace pro jednání se třetími stranami, návrhy konkrétních komunikačních tezí ve vztahu k odborné veřejnosti a veřejnosti“ je formulován příliš stručně a obecně. To znamená, že RK neumožňuje posoudit, které konkrétní plnění a v jakém rozsahu má příkazník provádět v rámci sjednané paušální měsíční odměny 60.500 Kč vč. DPH [chybí např. časové určení délky konzultací apod.] a v jaké souvislosti, a které plnění je už víceprací.

Podle RK smlouva nemohla být měněna ústně, ale jen písemnými dodatky, které však předloženy nebyly.

Díky vágně sjednanému předmětu plnění v Příkazní smlouvě RK dále nemůže posoudit oprávněnost fakturace víceprací v celkové výši 59.350,50 Kč bez DPH.

K výzvě, aby spolek přesně specifikoval plnění AGE COM, a.s., spolek předložil jen ukázku monitoringu plnění od 13. 5. do 12. 9. 2018, příklad mediálních vstupů prezentovaných ČLnK a vytvořených mj. za účasti AGE COM, a.s. a analytický graf mediálních výstupů od 1.1. do 2. 11. 2018.

Náklady na vícepráce RK neuznala jako náklady vynaložené v souladu s účelem poskytnutí prostředků.

Paušální odměny pro AGE COM

Co se týká paušální odměny poskytované AGE COM, a.s. v úhrnné výši 726.000 Kč vč. DPH za rok 2018, RK konstatuje, že částka byla dle textace faktur vynaložena na PR kampaň spolku.

RK nemůže hodnotit přiměřenost nákladů hodnotě poskytnutého plnění, ale považuje sjednání paušální odměny ve spojení s takto vágně formulovaným předmětem plnění bez jakéhokoliv alespoň časového vymezení za krajně nevhodné.

Vzhledem k celkové hodnotě plnění 858.314 Kč poskytnutých spolku z prostředků členů ČLnK by bylo vhodné, aby poskytovatel nebyl vybírán bez výběrového řízení. I když to právní předpis neukládá. Přesto tyto náklady RK uznala jako náklady vynaložené v souladu s účelem poskytnutí prostředků.

RK rovněž vyzvala spolek rovněž k předložení podepsaných dokumentů, na jejichž základě byly hrazeny odměny jednotlivým členům spolku a ostatním spolupracujícím osobám. Včetně rozpisu odpracovaných hodin a výkazu práce.

Spolek předložil podepsané Dohody o provedení práce a souhrnný rozpis, komu byly celkové prostředky ve výši 281.441 Kč uhrazeny. Spolek odmítl poskytnout rozpis odpracovaných hodin a výkaz práce s následujícím odůvodněním: „Vzhledem k citlivosti záznamů jednání s politiky, a dalšími osobami jsme se rozhodli nezveřejňovat jednotlivé detailní pracovní výkazy, které tyto obsahují. Toto by mohlo mít negativní vliv na další jednání a návaznost na dosud proběhnutá jednání v budoucnu.“

K vyplaceným cestovním náhradám v celkové výši 40.190,37 Kč dle předloženého přehledu nákladů PR projektu VL spolek cestovní výkazy nepředložil. Uvedl, že úhrady za dopravu a cestovné byly propláceny buď v zákonné výši na cestovní příkaz, vč. PHM, nebo formou faktury, pokud bylo vozidlo v podnikání.

Závěry šetření

RK konstatuje, že předmět práce popsaný v uzavřených DPP odpovídá účelu, ke kterému byly prostředky spolku poskytnuty. Jelikož spolek odmítl předložit výkazy práce a cestovních náhrad, RK nemůže ověřit, zda práce a cestovní náklady v proplaceném rozsahu skutečně byly vykonány. Důvody odepření RK nepovažuje za relevantní.

RK nezpochybňuje nárok členů spolku na odměnu, proto tyto náklady uznala jako náklady vynaložené v souladu s účelem poskytnutí prostředků. Nijak nedoložené cestovní náhrady RK naopak neuznala jako náklady vynaložené v souladu s účelem poskytnutí prostředků.

Spolek upozornil RK, že v roce 2018 jeho členové „dotovali z vlastní [členské činnosti = oslovování sponzorů a získání jejich podpory pro činnost spolku] projekt částkou 56.206,44 Kč“.

V tomto ohledu RK připomíná, že tato členská činnost byla honorována z prostředků poskytnutých ze strany ČLnK. Stejně jako veškeré náklady na sněm lékárníků, kde se sponzoři prezentovali.

Cca 500 000 bez předložených dokladů

RK poznamenává, že z prostředků ČLnK byly hrazeny i běžné náklady spolku, např. na vedení účetnictví apod. Některé náklady RK ČLnK neuznala jako vynaložené na PR kampaň. Například náklady na právní služby na přípravu „výzvy k upuštění od protiprávního plnění – Chudoba“.

Závěrem RK konstatuje, že z předložených podkladů lze dovodit, že částka 2,000.613 Kč byla využita na PR kampaň realizovanou spolkem v roce 2018. Ta byla zaměřena na odbornou i na laickou veřejnost. Ohledně zbývající částky 499.387 Kč tento závěr RK učinit nemůže. A to především pro nedostatečnost podkladů poskytnutých spolkem.

RK doporučuje, aby napříště nebyly prostředky poskytovány bez písemné smlouvy s podrobnou specifikací podmínek jejich poskytnutí vč. metodiky vyúčtování a kontroly.

PharmDr. Jana Schwarzová, předsedkyně Revizní komise České lékárnické komory.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here