„Zpráva Revizní komise České lékárnické komory je neobjektivní a měla za úkol poškodit náš spolek Vaši Lékárníci CZ během volebního sjezdu komory,“ říká pro Zdravezpravy.cz předseda spolku Vaši Lékárníci CZ Aleš Nedopil. A nejenom to.

Zdravezpravy.cz zveřejnily zprávu Revizní komise České lékárnické komory [RK ČLnK], jež se zabývá tím, jak zájmový spolek Vaši Lékárníci CZ naložil s částkou 2,5 milionu korun, kterou od České lékárnické komory [ČLnK] dostal na takzvaný PR-projekt.

Předseda spolku Vaši Lékárníci CZ Aleš Nedopil

Ještě předtím oslovily Zdravezpravy.cz e-mailem předsedu spolku Vaši Lékárníci CZ Aleše Nedopila, aby se k celé záležitosti vyjádřil. Ten to neodmítl, vymínil si ovšem, aby byly jeho odpovědi na zaslané otázky zveřejněny bez úprav.

Kolik peněz přesně dostal váš spolek Vaši Lékárníci CZ od ČLnK na PR aktivity? Dostal je najednou, nechával si je proplácet? Za co peníze hlavně vydával?  

Celkem se jednalo o 2,5 milionu korun. Na sjezdu komory v roce 2017 jsme představili delegátům sjezdu projektový záměr, kde byly i jednotlivé položky rozpočtu. Tento záměr byl delegáty schválen a prostředky byly uvolněny. Na výzvu prezidenta komory jsme celou částku najednou vyúčtovali fakturou začátkem roku 2018. Komora ani Revizní komise ČLnK, ze které jsme sami chtěli zástupce pro koordinaci, nepřipravila žádnou smlouvu, nepředložila žádnou metodiku ani specifikaci schvalování výdajů. Zástupce revizní komise se neúčastnil pravidelných schůzek. Závazné tak tedy pro nás bylo pouze Usnesení sjezdu z roku 2017 – nezávislé PR aktivity. Kampaň byla rozdělena do několika částí. Zadání z komory bylo “křičte” a ozývejte se proti netransparentně nastavenému systému.

Revizní komise ČLnK vám vytýká nedostatečnou součinnost při kontrole. Proč jste nespolupracovali s Revizní komisí ČLnK?

Problém s Revizní komisí ČLnK vznikl primárně při přednesení jejich zprávy na sjezdu v roce 2018. Zástupce komise R. Oswald, který byl pověřen komunikací s námi, při předávání podkladů od naší účetní – revizní komise požádala pouze o pár faktur, nikoliv o celé účetnictví – jí do emailu jednoznačně písemně potvrdil, že má již všechny podklady a že jim rozumí a že další dokumenty nepožadují.

Bohužel pak vznikla zcela neobjektivní zpráva, která se opírala o spoustu spekulací a neúplných informací. Navíc jsme zprávu ani požadavky na doplnění nedostali před jejím zveřejněním. To považujeme za neuvěřitelný amatérismus, který nás poškodil. Proto jsme požadovali po komisi omluvu.

Loňský sjezd zprávu odmítnul a určil její dopracování. Sami jsme vyzvali koordinátora za revizní komisi, aby stanovil termín, kdy mu předložíme celé účetnictví. Včetně zprávy auditora a daňového poradce, abychom deklarovali, že bylo vše v pořádku. Nabídli jsme kompletní revizi dokladů po ukončení účetní uzávěrky a auditu, který jsme absolvovali dobrovolně. Kontrola ale musí mít nějaký profesionální průběh. Požadovali jsme, aby probíhala standardně za přítomnosti našeho zástupce, daňaře, účetní a zástupců revizní komise. Požadovali jsme, abychom se mohli k závěrům vyjádřit, doplnit je.

Proč jste nespolupracovali s komisí při samotné kontrole?

Není proto pravda, že jsme nespolupracovali na průběhu kontroly. Měli jsme však výhrady ke způsobu jejího “provedení”. A to po zkušenostech z roku 2018, kdy si revizní komise vyžádá čtyři faktury, a učiní závěr, že jsme nekoordinovali. Že máme duplicitní faktury. To je i diskreditace smluvních partnerů… Jsou to nehorázné lži.

Například faktury od naší PR agentury byly na základě našeho požadavku doplněny vždy o kompletní plnění přímo ve faktuře, přestože agentura vykazovala plnění řádně dle smlouvy. A to jenom proto, že Revizní komise vyžadovala faktury jenom elektronickým posláním. Posílejte stovky mailů elektronicky, porušujte GDPR…

Revizní komise prostě odmítla provést osobní kontrolu za účasti kontrolovaného subjektu. To si nedovolí ani Finanční úřad. To je i důvod, proč to musí řešit právník. Jde o cílenou dezinformační kampaň s cílem poškodit Vaše Lékárníky CZ u neinformovaných kolegů a oslabit je při volebním sjezdu.

Revizní komise ČLnK tvrdí, že jste peníze využili i v rozporu s tím, na co jste je dostali. Že jste změnili předmět projektu, tedy zacílení PR-projektu. Je to pravda? Případně, proč došlo ke změně projektu?

S tímto tvrzením nesouhlasíme. Revizní komise nechápe naši činnost jako komplexní Public Relations, se všemi složkami, které tam patří. Například nám vyčítala vydání tištěného newsletteru, který jsme distribuovali po všech lékárnách v ČR. Jak jinak jsme ale měli ukázat naši činnost a získat tak lékárníky ke spolupráci na mediální kampani? Komora nám zveřejňovat výsledky a výzvy na svém webu odmítla. O správnosti vydání newsletteru nás přesvědčil terén a mnozí lékárníci, kteří se pak do kampaně zapojili a podporovali nás a celou kampaň na veřejnosti. Jinak realizace projektu prošla dílčími změnami. A to proto, aby se přizpůsobila vývoji situace, ale hlavní náplň a záměr kampaně zůstaly zachovány.

Proč jste jednali a jednáte se zástupci Revizní komise ČLnK prostřednictvím právního zástupce. A ne přímo?

Odpověděl jsem na to již v předchozí otázce. Z revizní komise nám navíc také psal právník Švejnoha, který obhajoval i původní zavádějící posudek. Nikdo nemáme právní vzdělání, proto jsme si vzali také právního zástupce. Je ale podivné, že se pan Švejnoha na takovémto postupu podílí. Jenom za rok 2018 získal za své právní služby několik set tisíc korun z příspěvků nás členů, sám ale ani nepřipravil metodiku ani projektovou smlouvu s Vašimi Lékárníky CZ. Místo toho se nás, i dle našeho právního zástupce, snaží dehonestovat. Je otázkou, jaké zájmy brání. Paradoxně i on by měl bránit zájmy Vašich Lékárníků CZ, neboť jednali dle Usnesení sjezdu ČLnK.

Čím více byli členové spolku Vaši Lékárníci CZ vidět a slyšet, tím častěji je někteří představitelé komory brali spíše jako konkurenci. Komora si najala další dvě PR agentury. Náklady na ně za loňský rok i s tiskovou mluvčí byly kolem 4,5 milionů korun. Letos se rozpočet překročil již v srpnu. A to nikomu nevadí! Měly se prosadit stejné doplatky za léky. Výsledek je nula.

Kampaň našeho spolku Vaši Lékárníci CZ s obsahem všech našich témat měla miliony shlédnutí. Podporu pacientů. Po našem vzoru vznikla stejná platforma na Slovensku.

Je i otázkou, komu takováto situace vyhovuje. Rozhodně to neprospívá lékárníkům. Ti, pokud se nechají takto manipulovat, nechávat si podsouvat falešná obvinění, nebudou jednotní, tady za chvíli také nemusejí být, protože je převálcují finančníci. Ti jim budou diktovat, co smějí a nesmějí. My jsme navíc při své činnosti usvědčili vysoké státní úředníky z manipulací a nepravd, další důvod, proč nás dehonestovat.

Revizní komise ČLnK hovoří o střetu zájmů, když většina peněz, které spolek Vaši Lékárníci CZ vydal v rámci PR aktivit, směřovala do firmy AGE COM, v níž jste předtím zastával funkci člena dozorčí rady. Proč jste zvolili firmu, v níž jste dříve působil? 

Střet zájmu nehrozil a ani nehrozí. Žádnou funkci v naší smluvní agentuře nevykonávám několik let. Smlouvy s ní jsem osobně nepodepisoval a samostatně neschvaloval. Ani jsem ji nevybíral. Jednalo se vždy o kolektivní rozhodnutí výboru spolku. A to na základě předchozích zkušeností a toho, že stejnou agenturu využilo i představenstvo komory před námi na krizovou komunikaci s předchozím ministrem.

Zde je také třeba dodat, že PR komory bylo tristní. I když několik let spolupracovala s jinými agenturami v objemu milionů korun. Námi vybraná agentura například učila tiskovou mluvčí komory, jak si založit Twitter. Jak komunikovat, jak psát tiskové zprávy. Má dokonce děkovný e-mail od právníka komory pana Maršíka.

To znamená, že výběr agentury jsme podřídili dobrým referencím a dobrým vlastním zkušenostem z minula. A i cenová nabídka byla bezkonkurenčně nejlepší. Agentura odváděla skvělou práci, pokud si zadáte do vyhledavače Vaši Lékárníci, objeví se vám mnoho odkazů. A to jen po jednom roce práce.

Jaké jsou konkrétní výstupy PR-projektu za peníze, které jste od ČLnK dostali?

Zveřejnil jsem je v závěrečné zprávě, kterou jsem předložil na sjezdu a poslal delegátům e-mailem. Velmi mě mrzí, že mi v rámci programu tohoto sjezdu nebylo umožněno prezentovat všechny aktivity a činnosti, které jsme za uvedené prostředky realizovali. Údajně se nenašlo ani 20 minut v programu.

Dosažené výstupy z naší činnosti se dají rozdělit do několika hlavních bodů:
  • Po několika letech neúspěšných jednáních se povedla historická dohoda s pojišťovnami pro rok 2018. My jsme PR činností podporovali koordinátora našeho segmentu. Dopis koordinátora o PR podpoře spolku byl zamlčen.
  • Díky výzvě lékárníků se začala připravovat reforma lékárenské péče v rámci pracovní skupiny, kterou jsme na ministerstvu iniciovali.
  • Intenzivně jsme poukazovali na omezenou dostupnost léčiv a tzv. DTP kanály, které monopolizují velkodistribuci a jsou velkým rizikem pro budoucnost.
  • Zamezilo se přijetí některých lobbingových novel zákonů, které byly zaměřené proti odbornosti výkonu naší profese. Šlo například o zásilkový výdej léků na recept mimo farmaceuta.
  • Podpořily se malé lékárny. Ty dosáhnou na dotace na svůj provoz. Zákonodárcům jsme vysvětlovali požadavek na stanovení stejných cen a doplatků za léky hrazených z veřejného pojištění. To proto, aby byla naplněna Ústava České republiky, podle které má mít každý pacient zajištěn stejný přístup ke zdravotní péči bez rozdílu.
  • Na základě činnosti se zákonodárci se nám daří vysvětlovat nutnost zachování poskytování lékárenské péče v rukou lékárníků. Bez ohledu na vlastnické struktury společností, ve kterých farmaceuti pracují. Lékárník je univerzitně vzdělaný odborník, který jediný může adekvátně zacházet a manipulovat s léky, poskytovat poradenství a odbornou konzultaci pacientovi.
  • Začala se rozkrývat šedá ekonomika léků hrazených z veřejného pojištění. Zde je potřeba zajistit transparentní financování lékárníků, kteří jsou součástí vyspělé zdravotní péče každého státu.
  • Intenzivně se pracovalo na odmítnutí připravovaného emergentního systému, kde mimo transparentní legislativní proces došlo ke snahám k jeho silovému prosazení, a kdy za každou položku objednanou v tomto systému by se lékárnám účtoval poplatek či byla nepřiměřeně čerpána distribuční marže.
  • Díky kampani pro veřejnost se pacienti začali více zajímat o to, jak je jejich péče hrazena ze zdravotního pojištění. Na veřejnosti se začaly diskutovat problematická témata a lékárníci získali veřejnou podporu a přístup do mnoha médií, kde doposud neměli prostor k vyjádření.
  • Zorganizovali jsme dva celonárodní sněmy, kde jsme diskutovali skutečné trendy a zkušenosti ze zahraničí. Tak jsme i navázali spolupráci s obdobnými lékárnickými spolky v okolních zemích.
Revizní komise ČLnK vám vytýká, že nemáte řádně veden přehled PR výstupů a hlavně nákladů na ně. Máte, nebo nemáte?

Jednoznačně nesouhlasíme. Přednesená zpráva revizní komise na posledním sjezdu ČLnK opětovně vznikla způsobem, který je v rozporu s prováděním bez řádné kontroly, která je přesně specifikována v řádu pro revizní komisi. Konkrétně dle řádu H-5 ŘÁD ČINNOSTÍ REVIZNÍCH KOMISÍ ČLnK. Odvolávám se zde zejména na §5, odstavec 3, kde je povinnost výsledky kontroly zaznamenat v protokolu, který je pak následně předložen ve formě definované v §6, který obsahuje i záznam vysvětlení kontrolovaného subjektu. Stejně jako to, že po kontrole získá subjekt kopii protokolu. Situace, kdy si komise vyžádala pouze dílčí doklady, tak vyloučila kontrolu a revizi dokladů za přítomnosti zástupců spolku a účetního, respektive daňového poradce.

Dle průkazné historie komunikace jsme veškeré doklady připravili po provedení kontroly v kanceláři daňového poradce. A to od termínu 17. 7. 2019. Revizní komise nevyužila možnost osobně navštívit daňovou poradkyni. U té byl předložen právě kompletní soubor listin. Navíc pověřená osoba revizní komise nekonala a neúčastnila se průběžně osobního setkání ohledně kontroly dokladů. Proto jsme i provedení kontroly tímto způsobem několikráte písemně oponovali.

Už po loňské „chaotické zprávě“, nám bylo zřejmé, že pravděpodobně nebude vše jasné a bude nutno některé doklady přesně vysvětlit. A to včetně zaúčtování například některými interními doklady. Provedený způsob kontroly ze strany ČLnK, jak jsem již uvedl, bez osobní účasti protistrany a předání protokolů, nerealizuje ani finanční úřad!

Až po podzimní poradě předsedů, jsme obdrželi dne 17. října výzvu k doložení konkrétních dokladů a skutečností v termínu do 25. 10. 2019. Tomu jsme vyhověli s tím, že požadujeme přislíbený protokol o kontrole, abychom mohli dodatečně vysvětlit případně vzniklé dotazy a upřesnění. K tomuto nám bylo sděleno, že nám protokol nebude předložen. Že finální zpráva bude předložena na sjezdu. Zpráva byla zveřejněna teprve odpoledne [31.10.19]. Toto pozdní zveřejnění pochopitelně neumožnilo vypracovat podrobné stanovisko na zjištěné nejasnosti revizní komise z naší strany. Závěrečná zpráva tedy opět není vyvážená a kompletní. Se závěrem, kdy komise tvrdí, že není možno potvrdit využití dokladů v částce 499 387 Kč pro PR-kampaň zásadně nesouhlasíme. Pokud by posudek byl proveden objektivně, vše by bylo vysvětleno. Všechny finanční prostředky jsme využili v kampani zcela efektivně a v souladu s realizací!

Dokážete konkrétně doložit, jak jste naložili s 2,5 milionu ČLnK?

Již jsem odpověděl v předchozí otázce uvedením seznamu dosažených výstupu. Toto by se nepodařilo zrealizovat nebýt kampaně, kterou jsme spustili od prázdnin 2018. Kampaň běžela jak v tištěných médiích, tak formou radiospotů na rádiích Frekvence 1 a Blaník. Dále pak v on-line médiích, jako je Seznam.cz a jeho dceřiných portálech. Stejně tak na Facebooku, Twitteru a Googlu. Tam bylo využito videospotů a prakticky všech typů bannerové reklamy.

Sumárně jsme tak dosáhli celkem téměř 15 milionů interakcí s cílovými skupinami. To znamená, že jsme při průměrné frekvenci 3,0 oslovili s našimi tématy prakticky polovinu populace v ČR. Kromě uvedené kampaně jsme uspořádali tiskovou konferenci a vydali mnoho tiskových zpráv. V návaznosti na ně a další akce, hlavně lékárenské sněmy, jsme měli další stovky výstupů a citací v tiskových médiích, rádiích a televizích.

Velmi podstatný byl i fakt, že se díky spolku Vaši Lékárníci CZ a jeho činnosti podařilo rozpohybovat doposud velmi zkostnatělý a neefektivní PR odbor ČLnK. Ten využil a navázal na mnoho našich výstupů a námětů. Pokud je nám známo, tak například řetězce vynakládají na marketing a PR stovky milionů ročně, v porovnání s našim rozpočtem, jsme odvedli spoustu práce.

Pokud byste měl uvést hlavní přínos PR-projektu, který Vaši Lékárníci CZ za peníze ČLnK zrealizovali, jaký by byl?

Obecně hodnotím kampaň Vaši Lékárníci CZ jako velmi úspěšnou a velmi efektivní [s odkazy na ostatní profesionální reference]. Hlavním přínosem bylo obnovení profesně-politické komunikace na veřejnosti o lékárenství a lékárenských tématech. Za toto bych ale také chtěl především poděkovat všem zapojeným lékárníkům, kolegům, obchodním partnerům, kteří se realizace PR-projektu účastnili. Odvedli pro něj spoustu práce a nebáli se. A stále se nebojí veřejně vstupovat a hájit zájmy lékárenského stavu. Dále chci poděkovat našim podporovatelům, díky kterým budeme i nadále intenzivně pracovat na ztransparentnění financování lékárenské péče v České republice.

Daniel Tácha

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here