V sobotu 11. ledna od 10:00 do 13:00 hodin přivítá ve svých prostorách 1. lékařská fakulta UK [1. LF UK] zájemce o studium v oborech všeobecného a zubního lékařství i nelékařských oborů pro akademický rok 2020/2021. Zájemci o studium získají užitečné informace o fakultě, ale i podmínkách přijetí na ni.

1. lékařská fakulta UK přijme mnohonásobně více přihlášek ke studiu, než kolik uchazečů může přijmout. Proto prostřednictvím přijímacího řízení hledá studenty, jejichž šance na úspěšné studium jsou velké.

„Medici mají před sebou během šesti let na padesát zkoušek a bezpočet testů a zápočtů. Je proto cílem příjímacího řízení, aby byli vybráni studenti, kteří úspěšně zvládnou náročné studium od anatomie v prvním ročníku až po státnice a stanou se kvalitními lékaři. Snažíme se tak počet neúspěšných studentů snižovat a získat více prostoru pro výuku talentovaných mediků,“ vysvětluje děkan 1. LF UK Aleksi Šedo.

Podle něj fakulta hodnocením studijních výsledků mediků zpětně kontroluje účinnost přijímacího řízení. Odpovědným přístupem k přijímacím řízením se snaží spořit energii pedagogů, finanční náklady za nedokončená studia, ale i čas studentů, kteří mohou uspět v jiných oborech.

Kdo má šanci uspět

I proto zájemci o studium mohou získat podrobnější informace o podmínkách přijímacího řízení při dni otevřených dveří. V několika přednáškových sálech vysokoškolští učitelé uchazečům vysvětlí podmínky pro přijetí ke studiu či podmínky přijetí bez přijímacího řízení. Fakultě se podle jejích představitelů dlouhodobě osvědčují studenti, kteří měli výborný prospěch už na střední škole.

1. lékařská fakulta UK: Termíny přijímacích zkoušek
  • Přihlášky ke studiu: elektronicky do 29. února 2020
  • Bakalářské a navazující magisterské programy: 12. června 2020
  • Magisterské programy [Všeobecné a Zubní lékařství]: 16. června 2020
  • Náhradní termín: 23. června 2020

V oboru Všeobecného lékařství se upouští od přijímací zkoušky u těch, kteří měli na střední škole průměr do 1,2. Kromě celkového průměru se zvlášť hodnotí i známky z fyziky, chemie a biologie. Aby uchazeč mohl o upuštění požádat, musí studovat každý z těchto tří předmětů aspoň v jednom z posledních dvou let studia a musí z něj mít jedničku, nebo dvojku. Pokud měli středoškoláci v posledních čtyřech letech jedničky, nebo dvojky z matematiky, připočítávají se jim k výsledkům přijímaček body navíc. Stejně tak jsou bonifikováni za jedničku, nebo dvojku z nepovinné státní maturity Matematika+.

Nelékařské obory

Vedle všeobecného a zubního lékařství lze na 1. LF UK studovat také tzv. nelékařské obory, jejichž absolventi jsou součástí zdravotnických týmů a působí jako ergoterapeuti, fyzioterapeuti, nutriční terapeuti, porodní asistentky nebo adiktologové.

Informace o bakalářském studiu ergoterapie a fyzioterapie na 1. LF UK si mohou zájemci poslechnout nejprve na III. interní klinice 1. LF UK a VFN a poté přímo na Klinice rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN.

Zde si budou moci prohlédnout prostory kliniky, kde probíhá většina výuky studentů ergoterapie i fyzioterapie. Mohou si vyzkoušet různé kompenzační pomůcky, projet se na mechanickém vozíku a prohlédnout si bezbariérovou cvičnou kuchyň. V ní mohou vyzkoušet oškrábat mrkev jednou rukou, jednou rukou si zavázat tkaničky nebo si obléknout bundu s funkčně využitelnou pouze nedominantní horní končetinou.

Pro zájemce o studium závislostí – adiktologii bude připraven navazující doprovodný program také na Klinice adiktologie 1. LF UK a VFN. Přednášku o studiu adiktologie a užitečné rady doplní soutěž v adiktologickém kvízu, nebude chybět ani interaktivní program, který předvede intoxikaci určitými látkami pomocí simulačních brýlí.

Setkání se studenty

Na Dni otevřených dveří se uchazeči o studium mohou setkat také se studenty a absolventy 1. LF UK. I oni jsou pro uchazeče důležitým zdrojem informací a dozví se například, že i pro fakultu jsou postoje jejích studentů důležité.

„Během Dne otevřených dveří se mohou zájemci i dozvědět, jak lze na měsíc stážovat v Izraeli, Japonsku, Kanadě či Brazílii. Medici svým budoucím kolegům podají také informace o projektech a akcích, které spolek v průběhu celého roku připravuje,“ vysvětluje mluvčí 1. LF UK Petra Klusáková

Podle ní se medici na 1. LF UK sdružují v sedmi studentských spolcích. Jedním z nich je např. IFMSA – mezinárodní medická organizace nejvíce známá zprostředkováváním stáží pro mediky do celého světa.

Otevřen bude Faustův dům a další

Při dni otevřených dveří bude otevřen Akademický klub ve Faustově domě. V něm si budou moci zájemci o studium za asistence studentů vyzkoušet základy chirurgického šití a první pomoci. Dozví se, jak správně měřit tlak, jak se školí sexuální výchova pro pokročilé.

Otevřen bude i Anatomický ústav včetně tamního Muzea srovnávací anatomie, Ústav vědeckých informací a jeho obsáhlá knihovna a studovny medicínské literatury. Otevřena bude i Stomatologická klinika a její muzeum prof. Jesenského nebo vysoce vědecké pracoviště Centrum pokročilého preklinického zobrazování [CAPI].

  –RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here