CZECRIN připravuje a realizuje klinické studie v Česku

0
429

CZECRIN neboli CZEch Clinical Research Infrastructure Network je národní výzkumná infrastruktura, která vytváří síť pracovišť realizující akademický klinický výzkum. CZECRIN připravuje a realizuje všechny typy klinických studií ve všech lékařských oborech.

Jedním z cílů CZECRIN je navýšení počtu i zkvalitnění akademicky iniciovaných klinických studií na území České republiky. A to za využití dostupné kapacity a expertizy zapojených pracovišť s garancí dodržení regulačních, legislativních a etických požadavků souvisejících s prováděním klinického výzkumu. Financována je Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy [MŠMT].

Národní výzkumná infrastruktura CZECRIN pomáhá s přípravou a realizací klinických studií, a to včetně těch mezinárodních. Je členem sítě ECRIN. CZECRIN je současně i národním kontaktním bodem Evropské sítě infrastruktur klinického výzkumu ECRIN-ERIC.

Díky zapojení CZECRIN do evropské sítě ECRIN je možné se přes evropského korespondenta obrátit na ECRIN s žádostí o podporu při rozšíření dosud české klinické studie na evropská pracoviště.

Klinický výzkum ve všech lékařských oborech

Infrastruktura CZECRIN je koordinována Masarykovou univerzitou a Mezinárodním centrem klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Podporuje všechny typy klinického výzkumu. To jsou:

 • Klinická hodnocení léčiv.
 • Klinické zkoušky zdravotnických prostředků.
 • Ověřování léčebných metod.

Výzkum podporuje CZECRIN ve všech lékařských oborech. Především se ale zaměřuje na klinická hodnocení v oblasti vzácných onemocnění, pediatrie, onkologie a neurologie.

CZECRIN přitom nabízí pomoc v několika oblastech výzkumu:
 1. Zadavatelství: Přebrání úlohy zadavatele a zajištění s tím spojené legislativní povinnosti.
 2. Příprava studijní dokumentace: Návrh nebo kompletní zajištění přípravy dokumentů potřebných pro realizaci studie [protokol, informovaný souhlas, CRF].
 3. Regulatorní a etické aspekty: Příprava dokumentů potřebných pro podání žádosti o povolení projektu na regulační autority a etické komise.
 4. Statistika: Pomoc s návrhem optimálního designu studie včetně výpočtu potřebného množství pacientů.
 5. Monitoring: Zajištění monitoringu studie nebo doporučení vhodného monitora se zkušenostmi s akademickými klinickými studiemi.
 6. Kontrola a zajištění kvality: Pomoc s vytvořením vlastního systému zabezpečování a kontroly jakosti pomocí standardních operačních postupů.
 7. Farmakovigilance: Pomoc s nastavením procesů pro správné zajištění sledování a hlášení nežádoucích příhod.
 8. Legislativa: Nabízí konzultační právní servis v oblasti klinických studií, včetně problematiky pojištění odpovědnosti, etických aspektů.
 9. Vzdělávání: Nabízí účast na vzdělávacích seminářích s interními a externími odborníky, případně připraví i vzdělávací kurz podle požadavků.
 10. Financování: Nabízí pomoc identifikovat dostupné národní a mezinárodní finanční zdroje využitelné pro krytí nákladů projektu.

Zapojení veřejnosti do klinických studií

Jsou to právě nezávislé klinické studie, které garantují, že nová léčiva či metody jsou efektivní, nebo efektivnější než ta stávající. Tedy bez závažných vedlejších účinků nebo svou efektivitou nežádoucí vedlejší účinky vyvažují.

„Každým dnem pracují tisíce odborníků na nových a účinnějších lécích či léčebných metodách, které by ulehčily lidstvu od závažných chorob a potíží. Díky moderní vědě tak vznikají stále nové prostředky pro léčbu nemocí. Než se však nová pilulka či léčebná metoda dostane na pulty lékáren nebo do běžné medicínské praxe, čeká je dlouhá cesta, podložená klinickými studiemi,“ vysvětluje na svých webových stránkách CZECRIN.

Do klinických studií se může zapojit omezený počet pacientů, kteří přesně odpovídají požadavkům dané studie. Všechny požadavky jsou podle CZECRIN posuzovány individuálně, vždy na základě stanovených kritérií. To proto, aby byla minimalizována jakákoliv újma vůči účastníkovi studie. Kontakt pro přihlášení se do studie je zde.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here