O odpuštění penále na pojistném se žádá po vyrovnání dluhu

0
854
odpusteni_penale
Foto: Pixabay.com

Základem pro vyhovění žádosti o odpuštění penále, pokuty či přirážky na zdravotním pojištění je vyrovnání dluhu na pojistném. Teprve potom přichází na řadu žádost o takzvané odstranění tvrdosti. Neboli prominutí penále.

O prominutí vyměřeného penále, přirážky či pokuty na zdravotním pojištění mohou pojištěnci požádat vždy, když jim ho jejich smluvní pojišťovna stanoví. Jde o takzvanou žádost o odstranění tvrdosti zákona. Podat ji mohou i zákonní zástupci daného pojištěnce. Dále i opatrovníci stejně jako zmocněnci prostřednictvím udělené plné moci.

„Každá podaná žádost je posuzována individuálně. A plátci je po zvážení všech skutečností penále buď prominuto, nebo prominuto částečně, anebo není prominuto,“ uvádí na webu Všeobecná zdravotní pojišťovna [VZP ČR].

Dodává, že vydané rozhodnutí je u žádosti o odstranění tvrdosti, jejímž prostřednictvím se žádá o prominutí vzniklého penále, pokuty či přirážky na pojistném, konečné. A byť si o odpuštění penále může požádat v podstatě kdokoli, komu ho zdravotní pojišťovny vyměřily, tak na něj ani na jeho snížení není právní nárok.

Pojišťovna zjišťuje, proč klient pojistné nezaplatil

V žádosti o odstranění tvrdosti zákona pojištěnec mimo osobní údaje vypisuje také důvody, proč zdravotní pojištění neuhradil včas nebo v plné výši. Uvede důvody, které vedly ke vzniku dluhu a vyměření následného penále.

Měl by uvést i všechny argumenty, které hovoří v jeho prospěch,“ doporučuje ve svých pokynech VZP ČR.

I studenti si musí ohlídat své zdravotní pojištění

Při rozhodování o odstranění tvrdosti, tedy o odpuštění dluhu zástupci pojišťovny přihlíží především k situaci, kdy k nedoplatku na pojistném došlo. Za opodstatnění pozdní či zapomenuté platby považují pojišťovny i vážné zdravotní, sociální a finanční důvody. Ovšem s tím předpokladem, že je žadatel také doloží. Při posuzování žádosti sehrává i významnou roli to, jestli jde o první žádost. Anebo naopak o stále se opakující záležitost. Navíc dlouhodobě neřešenou.

Pojišťovny samozřejmě zohlední i ty případy, kdy plátce pojistné uhradil omylem na účet jiné zdravotní pojišťovny. Anebo uvedl nesprávný variabilní symbol při převodu peněz. Penále rovněž zdravotní pojišťovny obvykle promíjí dědicům, na které přešla povinnost úhrady dluhu za zemřelého plátce. To ke dni jeho úmrtí.

Odpuštění penále bez úhrady dluhu není možné

Naprosto zásadní roli při rozhodování o prominutí penále na pojistném sehrává to, jestli má plátce vyrovnané veškeré pojistné splatné do dne vydání rozhodnutí o prominutí pokuty. Případně přirážky k pojistnému nebo penále. V opačném případě zdravotní pojišťovny žádosti zcela jistě nevyhoví.

Od ledna se mění výpočet penále za zdravotní pojištění

O žádostech o odstranění tvrdosti zákona, kdy výše uloženého penále nepřesahuje 30 tisíc korun, rozhodují příslušné regionální pobočky smluvní zdravotní pojišťovny. Rozhodčí orgán odstraňuje tvrdosti, které by se vyskytly při uložení pokuty, vyměření přirážky k pojistnému nebo předepsání penále, jejichž výše přesahuje 30 tisíc korun. Pak musí klient pamatovat i na to, že žádost k Rozhodčímu orgánu podává prostřednictvím regionální pobočky, která zahájila správní řízení. A vystavila mu platební výměr. Anebo vydala výkaz nedoplatků.

VRN

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here