Od ledna se mění výpočet penále za zdravotní pojištění

1
14968
penale_zdravotni_pojisteni
Foto: Pixabay.com

Od ledna 2022 se mění způsob výpočtu penále za nezaplacené zdravotní pojištění. Nově se vypočítá podle roční výše reposazby stanovené České národní banky [ČNB]. A mění se i formulář pro podání Přehledu OSVČ.

Zvýšené minimální zálohy na zdravotní pojištění pro osoby samostatně výdělečně činné [OSVČ] není jediná změna, kterou jim nový rok přináší. Od ledna 2022 se mění i formulář pro podání Přehledu o výši daňového základu OSVČ, dříve Přehledu o příjmech a výdajích.

„Ve formuláři za rok 2021 tak, oproti předchozím letům, kdy podnikatelé vyplňovali informace o příjmech a výdajích, budou vyplňovat pouze jeden údaj, a to výši daňového základu,“ upozorňuje na změnu Všeobecná zdravotní pojišťovna [VZP ČR].

Zvýšená záloha pojištění OSVČ i OBZP je splatná 8. února 2022

Dodejme, že daňový základ tvoří dílčí základ daně z příjmů ze samostatné činnosti podle zákona o daních z příjmů.

0,05% penále za dlužné pojistné platí do 31.12.2021

Od ledna 2022 se upravuje i způsob výpočtu penále z dlužné částky na pojistném. A to pro všechny plátce pojistného, nikoli jen živnostníky. Přesněji pak, 0,05% penále z dlužné částky pojistného za každý kalendářní den prodlení počítají pojišťovny jen do 31. 12. 2021.

„Od 1. 1. 2022 úpravou § 18 odst. zákona č. 592/1992 se výše penále odvozuje podle výše úroků z prodlení, které odpovídá ročně výši reposazby stanovené Českou národní bankou,“ upřesňuje VZP ČR ve svých pokynech.

Rostoucí mzdy od ledna zvýší zálohy živnostníků

Vyměřené penále se přitom řídí vždy reposazbou vyhlášenou ČNB pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení a zvýší se o osm procentních bodů. Penále platné od 1. ledna 2022 tak podle této nové metodiky činí 0,0322 % dlužné částky neuhrazeného pojistného. Penále se vypočítává vždy za každý kalendářní den prodlení.

Vyměřené penále a pokuty pojišťovny klientům i odpouští

Žádost o odpuštění penále na zdravotním pojištění může plátce pojistného [zákonný zástupce, opatrovník či zmocněnec na základě plné moci] podat ve všech případech, kdy je penále vyměřeno. Totéž se týká pokut a přirážek k pojistnému. Jde o takzvané odstranění tvrdosti zákona.

O odstranění tvrdosti pojišťovna ale nerozhodne a penále neodpustí, jestliže plátce pojistného do té doby nezaplatí pojistné, které je splatné do dne vydání rozhodnutí o prominutí pokuty, přirážky k pojistnému nebo penále. Anebo v případě, že je plátce pojistného v likvidaci nebo na něj úřad podal insolvenční návrh.

Takzvaná žádost o odstranění tvrdosti zákona, neboli žádost o prominutí, snížení penále, pokuty, přirážky se podává písemně nebo ústně do protokolu. Plátci pojistného ji podávají i elektronicky. Formulář žádosti má na svých stránkách každá zdravotní pojišťovna. Zaměstnavatel a OSVČ předkládají k žádosti navíc ještě jeden formulář, a to Prohlášení k žádosti o odstranění tvrdosti.

V žádosti by měl plátce uvést důvody, proč pojistné neplatil. Ppojišťovny zohledňují především vážné zdravotní, sociální a finanční důvody, které musí ale žadatel i doložit. Podstatné pro prominutí, respektive snížení penále je také to, zda jde o ojedinělý a krátkodobý prohřešek plátce s jinak dobrou platební morálkou.

Zdravotní pojištění a odpuštěné penále

Plátce by měl v žádosti pak vyjmenovat i veškeré argumenty, které hovoří v jeho prospěch. Každou žádost pracovníci pojišťovny posuzují individuálně a plátci po zvážení všech skutečností penále buď úplně prominou nebo prominuto jen částečně. Anebo mu je neprominou. Vydané rozhodnutí v této věci je konečné.

Při rozhodování o odstranění tvrdosti se přihlíží k tomu, proč k nedoplatku došlo. Promíjí se vždy, když ho plátce například omylem poslal pod jiným variabilním symbolem nebo jiné zdravotní pojišťovně. Rovněž se běžně promíjí dědicům, na které přešla povinnost úhrady dluhu za zemřelého plátce ke dni jeho úmrtí.

Jak na odpuštění penále na zdravotním pojištění

V souvislosti s podáním o žádosti o prominutí penále na zdravotní pojištění je třeba upozornit, že na něj stejně jako na snížení penále, pokuty či přirážky není právní nárok.

Nicméně platí, že podmínka pro jeho odpuštění nebo snížení je vždy zaplacení dlužné částky na pojistném. U vyměřeného penále do 20 tisíc korun rozhoduje o odstranění tvrdosti regionální pobočka. Pokud vyměřené penále, pokuta nebo přirážka k pojistnému přesahuje částku 20 tisíc korun, pak už rozhoduje Rozhodčí orgán. Žádost k Rozhodčímu orgánu podává žadatel na regionální pobočce, jež zahájila správní řízení, vystavila platební výměr nebo vydala výkaz nedoplatků.

–VRN–

1 komentář

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here