Státní zdravotní ústav má nového ředitele. Stal se jím Pavel Březovský. Do funkce ho jmenoval ministr zdravotnictví na základě doporučení komise v otevřeném výběrovém řízení. Pavel Březovský v minulosti vedl například Státní ústav pro kontrolu léčiv [SÚKL].

Pavel Březovský

Pavel Březovský se podle Ministerstva zdravotnictví ČR bude muset především vypořádat s nálezy kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu z února 2018. Ty odhalily závažné nedostatky ve financování ústavu. K dalším požadavkům ale patří i popularizace témat veřejného zdraví u laické veřejnosti.

Co je Státní zdravotní ústav [SZÚ]

Státní zdravotní ústav je příspěvkovou organizací ministerstva zdravotnictví. Jeho postavení a úkoly jsou stanoveny § 86 zákona č. 258/2000 Sb.,o ochraně veřejného zdraví. Statutárním orgánem ústavu je ředitel, kterého jmenuje a odvolává na návrh hlavního hygienika České republiky ministr zdravotnictví. Sídlem ústavu je Praha. Ústav byl zřízen pro přípravu podkladů pro národní zdravotní politiku anebo pro ochranu a podporu zdraví, ke kontrole kvality poskytovaných služeb k ochraně veřejného zdraví aj.

Kdo je Pavel Březovský

MUDr. Pavel Březovský, MBA do Státního zdravotního ústavu přechází z ORL kliniky 2. LF Univerzity Karlovy a FN v Motole. V letech 2012 až 2014 byl ředitelem Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček [ČSSD] ho tehdy odvolal kvůli nespokojenosti zejména v oblasti cen a úhrad léků. Vytkl mu nedostatky v dozorových činnostech a nedostatečnou kontrolu nakládání s veřejnými prostředky.

Pavel Březovský dále v letech 2006 až 2014 působil jako ředitel Koordinačního střediska transplantací. Předtím šest let pracoval na Ministerstvu zdravotnictví jako ředitel Odboru zdravotní péče. Od roku 1996 do roku 2000 byl náměstkem pro léčebně preventivní činnosti ve FN Motol. Pavel Březovský vystudoval Fakultu dětského lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Je absolventem programu MBA [Master of Business Administration] na Vysoké škole ekonomické v Praze a International Health Programme na Univerzitě v Cambridge.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here