Státní zdravotní ústav byl zřizen pro ochranu a podporu zdraví, k zajištění metodické a referenční činnosti na úseku ochrany veřejného zdraví. Je i zdravotnickým zařízením oprávněným zpracovávat podklady pro tvorbu státní zdravotní politiky a sledování dlouhodobých trendů.

Státní zdravotní ústav je příspěvkovou organizací Ministerstva zdravotnictví ČR. Statutárním orgánem ústavu je ředitel. Toho jmenuje a odvolává na návrh hlavního hygienika ČR ministr zdravotnictví. Sídlem ústavu je Praha.

Jedním z hlavních úkolů ústavu je vyhodnocovat trendy výskytu infekčních a jiných hromadně se vyskytujících onemocnění. Dále pak analyzovat údaje o zdraví fyzických osob v souvislosti s předcházením vzniku a šíření infekčních onemocnění, ohrožení nemocí z povolání a jiných poškození zdraví z práce. Ústav by se měl ale zabývat i škodlivinámi v pracovním a životním prostředí i epidemiologie drogových závislostí. A svá zjištění předávat orgánům ochrany veřejného zdraví.

Co je Státní zdravotní ústav

Ústav byl dle zákona zřizen k přípravě podkladů pro národní zdravotní politiku a pro ochranu a podporu zdraví a k zajištění metodické a referenční činnosti na úseku ochrany veřejného zdraví. Dále pak k  monitorování a výzkumu vztahů životních podmínek a zdraví, ale i k mezinárodní spolupráci čike kontrole kvality poskytovaných služeb k ochraně veřejného zdraví. Ústav slouží i k postgraduální výchově v lékařských oborech ochrany a podpory zdraví a pro zdravotní výchovu obyvatelstva.

Úkoly a postavení a úkoly jsou stanoveny § 86 zákona č. 258/2000 Sb.,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a opatřením ministryně zdravotnictví čj: 31334/2002 ze dne 17. 12. 2002. Sídlem ústavu je Praha.

Státní zdravotní ústav a jeho vedení

Státní zdravotní ústav aktuálně vede MUDr. Pavel Březovský, MBA. Ten byl v letech 2012 až 2014 ředitelem Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Podle Ministerstva zdravotnictví ČR se Pavel Březovský bude muset především vypořádat s nálezy kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu z února 2018. Ty zjistily nedostatky ve financování ústavu.

Pavel Březovský působil dále v letech 2006 až 2014 působil jako ředitel Koordinačního střediska transplantací. Předtím šest let pracoval na Ministerstvu zdravotnictví jako ředitel Odboru zdravotní péče. Od roku 1996 do roku 2000 byl náměstkem pro léčebně preventivní činnosti ve FN Motol. Pavel Březovský vystudoval Fakultu dětského lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Je absolventem programu MBA (Master of Business Administration) na Vysoké škole ekonomické v Praze a International Health Programme na Univerzitě v Cambridge.

Historie Státního zdravotního ústavu

SZÚ [1921-1939]:Plánem na zřízení Státního zdravotního ústavu [SZÚ] se již zabýval ministr zdravotnictví Vavro Šrobár. Za jeho působení byl sjednán dar Rockefellerovy nadace na vybudování ústavu. Smlouvu mezi ministerstvem veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy ČR a Rockefellerovou nadací z 25. srpna 1921, která obsahovala závazek nadace přispět na výstavbu SZÚ částkou 26 966 600 Kč za podmínky, že ministerstvo zdravotnictví zajistí k témuž účelu nejméně 23 471 700 Kč a že vybudování ústavu nebude trvat déle než šest let, podepsal tehdejší ministr Ladislav Procházka. Pro ústav byl vybrán pozemek v bezprostředním sousedství vinohradské nemocnice, plány navrhl architekt Rudolf Kvěch.

Reorganizace ústavu [1949-1989]

23. února 1949 byl Státní zdravotní ústav republiky Československé zákonem č. 70/1949 Sb., o Státním zdravotnickém ústavu , reorganizován a jeho název změněn na Státní zdravotnický ústav. SZÚ měl sídlo (hlavní ústav) v Praze, oblastní ústav pro Slovensko v Bratislavě a pobočky ve větších městech.

Znovuzřízení SZÚ

Po roce 1989 ústav prošel řadou změn, které reflektovaly nové trendy ve společnosti a v preventivní medicíně. V lednu 1990 byl pověřen vedením a poté konkurzem potvrzen ve funkci ředitele, tehdy ještě IHE, prof. MUDr. Bohumil Ticháček, DrSc. Má zásluhu na tom, že se ústav v nových podmínkách vrátil k tradici, původnímu názvu a demokratickým způsobům řízení. Vstup do Evropské unie v roce 2004 představoval další mezník v oblasti zdravotnictví.

České hračky

Ústav se podílel na implementaci evropských právních předpisů do české legislativy, ale zároveň jeho odborníci přispěli k zavedení nových předpisů [např. v oblasti zdravotní nezávadnosti hraček], které vycházejí z českých norem a jsou pomyslnou předlohou evropské legislativy. Tímto SZÚ obhájil svou dlouholetou vedoucí roli na poli ochrany veřejného zdraví, a úspěšně se tak zařadil mezi přední evropské expertní organizace tvořící odborné zázemí pro potřeby Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí [ECDC]. Vyvrcholením pak byla příprava evropských legislativních norem na úseku ochrany veřejného zdraví během předsednictví ČR v Radě EU.

 –RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here