Jaké jsou v ČR terénní a ambulantní sociální služby

0
2716
terenni_a_ambulantni_socialni_sluzby
Foto: Pixabay.com

Sociální služby se poskytují jako služby pobytové, ambulantní nebo terénní. Hlavní úlohu ve zhodnocení potřeb obyvatel a zajištění typově a územně dostupné sítě sociálních služeb mají krajské a místní samosprávy. Jaké jsou v ČR terénní a ambulantní sociální služby?

Stát určuje podmínky pro poskytování sociálních služeb, ale není jejich poskytovatelem. Výjimku tvoří pět specializovaných zařízení sociálních služeb, jejichž zřizovatelem je Ministerstvo práce a sociálních věcí [MPSV]. Téměř 70 procent celkové kapacity zařízení sociálních služeb zajišťují instituce, které jsou zřizovány kraji či obcemi.

Ostatní zřizovatelé [nevládní neziskové organizace včetně církevních a soukromé právnické a fyzické osoby] hrají důležitou roli zvláště u některých druhů zařízeních sociálních služeb. Jako jsou terapeutické komunity, služby následné péče, zařízení pro krizovou pomoc a domy na půl cesty.

Zdravezpravy.cz přinášejí základní přehled: Terénní a ambulantní sociální služby dle § 34 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.

Pečovatelská služba

Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Dále pak rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje za úhradu.

Služba se poskytuje ve vymezeném čase v domácnosti osob a v zařízeních sociálních služeb. Obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu. Dále pak poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy. Součástí je i pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. I pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů.

Bez úhrady se služba poskytuje rodinám, ve kterých se narodily současně tři nebo více dětí, účastníkům odboje a pozůstalým manželům [manželkám] po účastnících odboje starším 70 let.

Osobní asistence

Osobní asistence se poskytuje v přirozeném sociálním prostředí osobám se zdravotním postižením a seniorům. A to ve chvíli, kdy jejich situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Také v předem dohodnutém rozsahu a čase. Služba se poskytuje za úhradu.

Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu. Dále pak pomoc při osobní hygieně či při zajištění chodu domácnosti. Součástí je i zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při prosazování práv a zájmů.

Tísňová péče

Tísňová péče je terénní distanční hlasová a elektronická komunikace s osobami, které jsou vystaveny stálému riziku ohrožení zdraví nebo života, popřípadě náhlého zhoršení zdravotního stavu. Služba se poskytuje za úhradu.

Průvodcovské a předčitatelské služby

Průvodcovské a předčitatelské služby jsou terénní nebo ambulantní služby poskytované osobám, jejichž schopnosti jsou sníženy z důvodu věku nebo zdravotního postižení. A to v oblasti orientace nebo komunikace. Tyto služby jsou poskytovány za úhradu.

Služby pomáhají osobám s vyřízením vlastních záležitostí. Obsahují i zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů.

Podpora samostatného bydlení

Podporované bydlení je terénní služba poskytovaná osobám se zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním. Dále pak osobám duševně chorým, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Poskytuje se za úhradu.

Služba se poskytuje v domácnosti osob. Obsahuje pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti. Dále pak zprostředkování kontaktu se společenským prostředím či terapeutické činnosti. Součástí je i pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů.

Odlehčovací služby

Odlehčovací služby jsou terénní, ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. A to za situace, kdy o tyto osoby pečuje osoba blízká v domácnosti. Služba se poskytuje za úhradu.

Cílem služby je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek. Obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu či pomoc při osobní hygieně. Dále pak poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy. Součástí služby je i poskytnutí ubytování. Také zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou terénní, popřípadě ambulantní služby. Ty jsou poskytované rodinám s dětmi, u nichž existují rizika ohrožení jejich vývoje. Případně je jejich vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě obtížné krizové sociální situace. To znamená takové situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat. Případně situace, která obsahuje rizika ohrožení vývoje dětí. Služba se poskytuje bez úhrady.

Služba obsahuje výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů.

Tlumočnické služby

Tlumočnické služby jsou terénní, popřípadě ambulantní služby poskytované osobám s poruchami komunikace. Poruchy musejí být způsobenými především smyslovým postižením, které zamezuje běžné komunikaci s okolím bez pomoci jiné fyzické osoby. Služba obsahuje zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů. Tlumočnické služby jsou poskytovány bez úhrady.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here