Už teď v prosinci mají pojištěnci možnost zvolit si oprávněné osoby pro nahlížení do lékovém záznamu. Učinit tak budou moci až do konce května příštího roku. Poté se údaje v lékovém záznamu automaticky zpřístupní ošetřujícím lékařům, lékárníkům, klinickým farmaceutům i lékařům záchranné služby.

Přechodné období pro úpravu osob s právem nahlížet do lékového záznamu pacienta, ve kterém jsou uvedeny veškeré jeho předepsané a vydané léky, platí od prosince a skončí 31. května 2020. Jde o období, ve kterém zdravotnický personál ještě nemá aktivní přístup k nahlížení do lékového záznamu právě proto, aby měl pojištěnec dostatek času na úpravu takzvaných vyloučených osob. Pokud tak pacient neučiní do konce května příštího roku, budou od 1. června 2020 všichni jmenovaní zdravotníci oprávněni nahlížet do lékového záznamu. A to vždy ve chvíli, kdy budou poskytovat pojištěnci zdravotní službu. Nahlížet do svého lékového záznamu bude moci od 1.června 2020 i sám pojištěnec. Změnu nastavení ale bude moci provést neomezeně i kdykoliv v budoucnu. Tedy i po 1. červnu 2020.

Nahlížení do lékového záznamu a evidence náhledů

Od 1. června 2020 bude lékový záznam zároveň umožňovat náhled na kompletní historii přístupů zdravotnických pracovníků. Tím má být podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv [SÚKL] zajištěna maximální kontrola pacienta nad použitím jeho dat. Cílem je zabránit jejich zneužití nebo nahodilým náhledům. V praxi to bude znamenat, že každý konkrétní vstup do lékového záznamu pojištěnce bude přesně zaznamenán a v archivu také uchován.

Způsoby vyjádření souhlasu nebo nesouhlasu s nahlížením do lékového záznamu

  1. Prostřednictvím webové aplikace pro pacienty.
  2. Zasláním vyplněného formuláře prostřednictvím datové schránky pacienta, popřípadě jeho rodiče, pokud je pacient nezletilým dítětem. A to do datové schránky SÚKL.
  3. Zasláním listinného podání s úředně ověřeným podpisem na adresu sídla SÚKL.

Webová aplikace zajišťuje komplexnější úpravu

Podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv je nejvhodnější variantou k úpravě oprávnění k nahlížení do lékového záznamu použití webové aplikace pro pacienty. Ta umožňuje vedle kompletního přehledu o předepsaných a vydaných lécích i flexibilní a jednoduché nastavení souhlasů či nesouhlasů s nahlížením do lékového záznamu.

Úprava konkrétního lékaře či farmaceuta ano, ale jen po eReceptu

Oproti jiným variantám webová aplikace umožňuje i vyslovit souhlas s nahlížením na údaje zobrazující se v lékovém záznamu pro konkrétního lékaře nebo lékárníka. Ovšem za předpokladu, že lékař, kterému pacient individuální souhlas udělí, už danému pacientovi vystavil elektronický recept. To samé platí i u lékárníka, kterému chce pacient udělit individuální souhlas. I ten musí pacientovi již předtím vydat léčivý přípravek na jemu předepsaný eRecept.

Listinná úprava oprávnění k náhledům

Formuláře, ve kterých pojištěnec upravuje rozsah osob oprávněných k nahlížení do jeho lékového záznamu, odesílá poštou v listinné podobě. Formulář je třeba [nejlépe doporučeně] odeslat na adresu SÚKLu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Oddělení eRecept, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10. Podpis na formuláři musí být úředně ověřený, jinak není možné úpravu provést.

Odeslání formuláře osobní datovou schránkou

Další možností, jak upravit oprávnění k nahlížení do lékového záznamu, je odeslat vyplněný formulář v předepsaném formátu osobní datovou schránkou do datové schránky SÚKLu [qwfai2m].

Žádost o nastavení přístupů ke sdílenému lékovému záznamu může pojištěnec považovat za vyřízenou po uplynutí 30 dnů od podání žádosti. Pokud mu SÚKL nepodal žádnou zpětnou vazbu.

Proč sdílet informace v lékovém záznamu?

  • Sdílený lékový záznam významně zvyšuje bezpečnost pacienta.
  • Chrání pacienta před duplicitami a špatnými kombinacemi léků.
  • Sdílený lékový záznam může pacientovi zachránit život.
  • Pacient i jeho lékař přesně ví, které léky pacient užívá.
  • Lékař pacientovi nastaví efektivní a účinnou farmakoterapii.
  • Bezpečnost? Maximální! Do lékového záznamu vidí pouze lékař a lékárník pacienta.

Co je to eRecept

eRecept je lékařský předpis vystavený v elektronické podobě. Buď jako e-mail, SMS nebo ve speciální mobilní aplikaci. Lékaři jsou povinni předepisovat recepty pouze v elektronické podobě [eRecept] od 1. ledna 2018.

eRecept je po vystavení uložen do tzv. Centrálního úložiště elektronických receptů [CÚER] a tím opatřen unikátním identifikátorem. V lékárně pak lékárník načte identifikátor eReceptu a pokud je eRecept v centrálním úložišti nalezen, vydá předepsaný lék pacientovi. Informace o výdeji léku se zároveň zapíše do CÚER.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here