Od příštího roku posílí v systému zdravotní péče v ČR urgentní příjmy. Ministerstvo zdravotnictví ČR spolu se zdravotními pojišťovnami vypracovalo síť urgentních příjmů garantovaných státem. Včetně její mapy. A pojišťovny od roku 2020 začnou formou standardních úhrad za jejich provoz nemocnicím i platit.  

MZ ČR a zdravotní pojišťovny podepsaly [20. 12.] Memorandum o spolupráci při budování státem garantované sítě urgentních příjmů v ČR. Memorandum navazuje na koncepci urgentní péče, kterou MZ ČR představilo letos v září. Jejím cílem je zajistit péči o akutní pacienty ve všech regionech a v režimu trvalé dostupnosti 24 hodin denně a sedm dní v týdnu.

„Máme solidní síť záchranné služby, která pacienta doveze na to správné místo. I proto posilujeme urgentní příjmy,“ upřesnil pro Zdravezpravy.cz ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Koncepce počítá se vznikem 15 velkých urgentních příjmů na úrovni krajů a na úrovni okresů se vznikem cca 80 urgentních příjmů druhého typu. U každého urgentního příjmu bude lékařská pohotovostní služba. V praxi to bude znamenat, že bude minimálně jeden urgentní příjem prvního typu na kraj a jeden urgentní příjem druhého typu na okres. Zřizovatelem urgentních příjmů budou nemocnice s akutní lůžkovou péčí.

Dva typy urgentních příjmů

Memorandum konkrétně definuje síť poskytovatelů akutní lůžkové péče zajišťující urgentní příjem. A to v závislosti na demografických, topografických a rizikových parametrech území jednotlivých krajů.

„Podpis tohoto memoranda považuji za historický okamžik. Vůbec poprvé tak začínáme se zdravotními pojišťovnami systémově tvořit státem garantovanou síť urgentních příjmů.[…] Cílem je pro naše občany zajistit dostupnou akutní zdravotní péči garantované kvality i rozsahu,“ říká ministr Adam Vojtěch.

Síť urgentních příjmů je rozdělena do čtyř skupin. Dvě skupiny prvního typu a dvě skupiny druhého typu. Urgentní příjem I. typu zřizují poskytovatelé zdravotních služeb, kteří mají statut traumatologického centra. Případně další poskytovatelé akutní lůžkové péče, jež plní obdobnou roli na krajské úrovni, jako jsou Pardubice, Jihlava nebo Karlovy Vary.

Urgentní příjem II. typu zřídí poskytovatelé zdravotních služeb, kteří disponují lůžky v odbornostech: vnitřní lékařství – interna, chirurgie, gynekologie a porodnictví, ARO a současně nepřetržitým provozem 24/7 v odbornosti klinická biochemie [odb. 801] a radiologie a zobrazovací metody [odb. 809].

Součástí jsou i pohotovosti

Součástí nového modelu urgentní péče bude také lékařská pohotovostní služba, která bude nově organizována při urgentních příjmech nemocnic. Tato všeobecná pohotovost bude fungovat od 16:00 do 22:00 a o víkendu od 9:00 do 16:00 respektive 22:00 hodin. Ordinační hodiny budou jednotné v celé ČR. Koncepce předpokládá, že službu zabezpečí praktičtí lékaři.

Koncepce definuje i dětskou pohotovost, která by měla být zpravidla při dětském oddělení nemocnice. Službu vykonává buď kmenový dětský lékař nebo lékař ze spádových registrujících dětských lékařů [PLDD]. Stomatologickou pohotovost podle koncepce drží lékaři – stomatologové daného regionu. Obsazování služeb má v gesci Česká stomatologická komora. Službu vykonává lékař ve své ordinaci.

Úhrady za provoz urgentního příjmu

Zdravotní pojišťovny se v memorandu zavázaly jak k zajištění dostupnosti, tak k zajištění optimálního financování péče na urgentních příjmech v návaznosti na úhradovou vyhlášku pro rok 2020 a zdravotně pojistné plány na rok 2020 ve výši od 2 milionů korun do 30 milionů korun podle typu urgentního příjmu.

„Urgentní příjmy má dnes již řada nemocnic, ale doposud nebyly vůbec hrazeny, což je absurdní. My tohle všechno měníme,“ říká ministr Adam Vojtěch.

Pro Zdravezpravy.cz dále upřesnil, že mnoho nemocnic má urgentní příjmy od roku 1999, ale doposud nebyly vůbec hrazeny.

„Nebyly stanoveny výkony. Pro ty nemocnice to tak byla ztrátová věc,“ dodává.

U urgentních příjmů prvního typu budou pojišťovny navíc nasmlouvávat pět nových signálních výkonů, a to triáž pacientů [třídění pacientů podle závažnosti zdravotního stavu, pozn. red.] na oddělení urgentního příjmu, komplexní vyšetření lékařem urgentního příjmu, kontrolní vyšetření lékařem urgentního příjmu, péči o nemocného na intenzivní vyšetřovně [shock room] urgentního příjmu à 15 min a péči o nemocného na expektační hale urgentního příjmu à 15 min.

Zvýší se také úhrada za výkon lékařské pohotovostní služby. Důvod je, aby tato zdravotní péče nemusela být dále financována z krajů. Nemocnice budou také dostávat úhradu za každého pacienta přijatého od zdravotnické záchranné služby.

Co je urgentní příjem

Urgentní příjem zajišťuje příjem a poskytování akutní intenzivní lůžkové péče a akutní specializované ambulantní péče pacientům s náhle vzniklým závažným postižením zdraví. Dále pak pacientům v přímém ohrožení života a také pacientům s náhlou změnou zdravotního stavu.

Urgentní příjem je určen pro pacienty transportované do zdravotnického zařízení výjezdovou skupinou zdravotnické záchranné služby. A dále pro pacienty s akutním zdravotním problémem, kteří přicházejí sami bez doporučení lékaře. Ostatními typy pacientů by neměl být urgentní příjem zneužíván.

Urgentní příjem je zřizován jako samostatné specializované pracoviště poskytovatelů akutní lůžkové péče s nepřetržitým provozem 24 hodin denně po 7 dnů v týdnu.

Péče na urgentním příjmu je vždy garantována okamžitou dostupností lékaře. A to dle Vyhlášky č. 99/2012 Sb. Na urgentním příjmu je trvale dostupný i tým konziliářů. A to zejména v oborech vnitřní lékařství, chirurgie, anesteziologie a urgentní medicína.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here