Co je Česká asociace farmaceutických firem

0
1107
Ceska_asociace_farmaceutickych_firem
Foto: ČAFF

Česká asociace farmaceutických firem [ČAFF] sdružuje od roku 2000 hlavní výrobce generických a biosimilárních léků v České republice. Je členem evropské asociace farmaceutických firem Medicines For Europe [MfE].

Česká asociace farmaceutických firem [člen MfE] sdružuje cca dvě desítky farmaceutických společností, které v České republice zaměstnávají více než 4 400 lidí. Na tuzemský trh tyto firmy každoročně dodají v průměru cca 119 miliónů lékových balení. Podle zástupců asociace tak každý druhý lék, který denně pomáhá pacientům v ČR, dodávají firmy sdružené v asociaci.

Řádní členové ČAFF

Statutárním orgánem ČAFF je představenstvo. Součástí struktury ČAFF jsou i odborné komise zaměřené na jednotlivé oblasti aktivit ČAFF. V čele asociace stojí výkonný ředitel Mgr. Martin Mátl. Ten dlouhá léta působil jako člen představenstva České lékárnické komory [ČLnK] a ředitel odboru farmacie na Ministerstvu zdravotnictví ČR [MZ ČR].

Česka asociace farmaceutických firem a její cíle

Hlavním cílem ČAFF je zajišťovat maximální dostupnost léků pro pacienty v ČR a udržitelnost zdravotního systému. Soustředí se proto na podporu rozvoje generických a biosimilárních léčivých přípravků, jež představují stejně bezpečné a účinné obdoby originálních léků.

Piority ČAFF
  • Maximální dostupnost generických a biosimilárních léků pro pacienty a s tím spojená udržitelnost zdravotnického systému.
  • Předvídatelnější systém regulace cen a úhrad léčivých přípravků, který bude výrobce motivovat k uvádění nových léků na trh.
  • Zvyšování povědomí o přínosech generických a biosimilárních léků pro pacienty a zdravotnický systém mezi laickou i odbornou veřejností.
  • Transparentní spolupráce členských firem s lékaři a zdravotnickými zařízeními.
    Boj proti padělkům léků.

Podle zástupců asociace předností těchto léků je až o 90 procent nižší cena. Generika a biosimilars tak snižují náklady na léčbu a zároveň ji zpřístupňují většímu počtu pacientům.

ČAFF proto usiluje o konstruktivní dialog s představiteli státní správy a zdravotnického systému, plátci, lékaři a pacienty. A to zejména o relevantních systémových opatřeních, která zajišťují dostupnost generických a biosimilárních léků v ČR.

Forma a stanovy ČAFF

Česká asociace farmaceutických firem je zájmové sdružení právnických osob, které bylo založeno na časově neomezenou dobu podle ustanovení § 20f a následujících zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a to zakladatelskou smlouvou ze dne 23. listopadu 2000. Sdružení bylo dne 12.1.2001 zaregistrováno Úřadem městské části Praha 1 pod registračním číslem 25.

Orgány ČAFF
  • Členská schůze
  • Představenstvo
  • Výkonný ředitel
  • Předsedové odborných komisí

Předmětem činnosti Sdružení je sjednocovat na základě společných zájmů právnické osoby, které se zabývají výzkumem, vývojem, výrobou, obchodem, propagací a marketingem humánních léčivých přípravků, zejména generických, informatikou v oblasti farmaceutického průmyslu a užitím léčivých přípravků. Cílem Sdružení je stát se širokým reprezentantem farmaceutických společností působících v České republice.

Každý člen ČAFF se zavazuje dodržovat platnou legislativu Evropské unie, obecné závazné právní předpisy České republiky a řídit se Stanovami ČAFF a Etickým kodexem ČAFF. Fungování sdružení ČAFF určují jeho stanovy.

Česka asociace farmaceutických firem a její kodex

Etický kodex ČAFF implementuje požadavky EGA Code of Conduct on Interactions with Healthcare Community, jak byl schválen Generálním shromážděním EGA dne 9. prosince 2014. V souladu s uvedeným dokumentem zachovává Etický kodex ČAFF vlastní přísnější regulaci tam, kde taková přísnější regulace vychází z aplikovatelných právních předpisů nebo z dosavadní praxe ČAFF.

Přijetí a dodržování Etického kodexu ČAFF je podmínkou členství v České asociaci farmaceutických firem. Každý člen se musí Etickým kodexem ČAFF řídit co do jeho litery i jeho smyslu. Etický kodex ČAFF je dozorován a spravován Etickou komisí ČAFF, která dohlíží na dodržování Etického kodexu ČAFF členy. Farmaceutické společnosti, které nejsou členy ČAFF, jsou vyzývány, aby přijaly a dodržovaly tento Etický kodex ČAFF.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here