Tuzemský zákon nedává čerstvým rodičům v případě volby zdravotní pojišťovny pro jejich novorozence na výběr. Dítě se automaticky stává klientem té zdravotní pojišťovny, u níž je pojištěna matka, případně otec. I zde ale platí, že pojišťovnu lze následně změnit. Přihlásit dítě k jiné pojišťovně může jen oprávněná osoba. 

Přihlásit ke zdravotnímu pojištění novorozence je povinen jeho zákonný zástupce, opatrovník či poručník, a to nejdéle do osmi dnů od jeho narození. Při narození dítěte neplatí možnost využít právo na vlastní výběr zdravotní pojišťovny. Novorozenec se stává pojištěncem téže pojišťovny, u které je pojištěna jeho matka v den porodu.

Pokud není matka novorozence přihlášena k veřejnému zdravotnímu pojištění, pak se stává dítě pojištěncem téže pojišťovny jako jeho otec v době narození dítěte. Registrovat novorozence ke zdravotní pojišťovně může jeho zákonný zástupce [matka, otec], opatrovník nebo poručník, a to po předložení dokladu totožnosti a rodného listu dítěte. Pokud není do osmi dnů k dispozici rodný list novorozence, pak je nutné dítě registrovat co nejdříve po jeho obdržení.

Přihlásit dítě k pojištění nic nestojí

K registraci novorozence ke zdravotnímu pojištění je potřeba znát jeho přidělené rodné číslo. Na zdravotní pojišťovně zákonný zástupce nebo jiná oprávněná osoba vyplní formulář „Přihláška pojištěnce“, ve kterém vyplní základní osobní údaje o novorozenci, zákonném zástupci, jejich trvalý pobyt, kontakty a další informace.

Za přihlášení novorozence k veřejnému zdravotnímu pojištění [v ČR povinné] se u žádné ze zdravotních pojišťoven nehradí žádný poplatek. Vyplněná přihláška společně s kopií rodného listu dítěte se pojišťovně zasílá poštou nebo se předá osobně na jakékoliv z poboček dané pojišťovny. Některé pojišťovny přijímají i online registraci novorozence ke zdravotnímu pojištění, kterou mohou oprávněné osoby jednoduše odeslat z webových stránek dané pojišťovny.

Změna zdravotní pojišťovny u dítěte

Stejně jako u dospělých, platí, že zdravotní pojišťovnu lze změnit. Což se v praxi děje zejména tehdy, když se zdravotní pojišťovnu rozhodnou změnit jeho rodiče. Nejčastějším důvodem změny jsou rozdíly v nabídce fondů prevence jednotlivých zdravotních pojišťoven.

Zdravotní pojišťovny v ČR a jejich kódy:

  • Všeobecná zdravotní pojišťovna [VZP ČR]: 111
  • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna [ČPZP]: 205
  • Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví [OZP]: 207
  • Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR [ZPMV]: 211
  • Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky [VoZP]: 201
  • Zaměstnanecká pojišťovna Škoda [ZPŠ]: 209
  • Revírní bratrská pokladna [RBP]: 213
  • Více: Změnit zdravotní pojišťovnu je i není věda

Veřejné zdravotní pojišťovny se sice řídí jednou legislativní normou [Zákon č. 48/1997 Sb. O veřejném zdravotním pojištění]. I tak se ale pojišťovny liší kvalitou poskytovaných služeb. Například poskytovaným servisem. Některé zdravotní pojišťovny jsou schopny většinu administrativy vyřídit online a o to méně pak potřebují fyzických kontaktních poboček, jiné se elektronické komunikaci vyhýbají. Dále se zdravotní pojišťovny liší v nabídce benefitů z takzvaných fondů prevence. A to jak v jejich šíři, tak výši příspěvků na péči o klienta. Zatímco jedna pojišťovna nabízí vyšší příspěvek na očkování, druhá zase přispívá na dentální hygienu svým pojištěncům a další se podílí na úhradě nákladů na sportovní aktivity dětí, jiná zase dospělým. Nabídku z fondů prevence se proto vyplatí bedlivě sledovat a hojně využívat.

Finanční prostředky do těchto fondů pojišťovny nezískávají z odvodů na zdravotním pojištění ale z pokut, penále za neplacení pojistného, z úroků z účtů a přirážek pojistného. A pouze minimálním přídělem ze základního fondu. [Do budoucna se předpokládá rovněž využití ušetřených prostředků z provozního fondu, pozn. red.].

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here