Změnit komerční pojišťovnu nebývá vždy snadné. Což platí jak pro životní, tak neživotní pojištění. Ovšem změnit zdravotní pojišťovnu není snadné už vůbec. Třeba i proto, že to lze udělat jen v přesně daných termínech. Přesto se ale změnit zdravotní pojišťovnu může vyplatit. Proč? Více na Zdravezpravy.cz.

Změnit zdravotní pojišťovnu mohou pojištěnci pouze jednou za dvanáct měsíců. A to navíc ještě s účinností od 1. července nebo 1. ledna. Ale ani tím překážky nekončí. Žádost o registraci k jiné zdravotní pojišťovně je nutné nově zvolené pojišťovně zaslat nejpozději tři měsíce před těmito termíny. To znamená, kdo chce změnit zdravotní pojišťovnu nyní, musí podat přihlášku nejpozději k 31. 3. Reálně pojištěn u nové zdravotní pojišťovny pak bude od 1. července téhož roku.

Dále platí, že každý pojištěnec má právo na svobodnou volbu zdravotní pojišťovny a zdravotní pojišťovny jsou povinny žadateli o změnu pojišťovny vyhovět. To jim ukládá Zákon č. 48/1997 Sb. O veřejném zdravotním pojištění. Ten zároveň říká, že pojišťovna je povinna zájemci o její změnu vyhovět při dodržení zákonných podmínek [§ 11 odst. 1 písm. a zmíněného zákona] v předepsaném termínu a bez omezení doby pojištění.

Z kterých pojišťoven lze vybírat

O změnu zdravotní pojišťovny by se měl zajímat každý, kdo chce aktivně využívat benefitů z takzvaného fondu prevence. Získat třeba i něco navíc, případně si vybrat takovou pojišťovnu, jejíž nabídka benefitů mu více vyhovuje s ohledem na jeho potřeby, zdravotní stav nebo třeba i zájmy.

V České republice funguje celkem sedm veřejných zdravotních pojišťoven a výběr je dnes pouze na pojištěnci samotném. Není totiž určující, jestli je pojištěnec zaměstnancem nějaké firmy či pracuje ve specifickém oboru.

Zdravotní pojišťovny v ČR a jejich kódy
  • Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky [VZP ČR]: 111
  • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna [ČPZP]: 205
  • Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví [OZP]: 207
  • Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky [VoZP]: 201
  • Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky [ZP MV ČR]: 211
  • Zaměstnanecká pojišťovna Škoda [ZPŠ]: 209
  • RBP, zdravotní pojišťovna [RBP]: 213

Jsou to právě již zmíněné fondy prevence, které umožňují částečnou konkurenci zdravotních pojišťoven. Zřízení těchto fondů je postaveno na dobrovolné bázi. Lze z nich tak nad rámec zdravotní péče, na níž má pojištěnec nárok na základě zákona, hradit zdravotní služby, u nichž je prokazatelný preventivní, diagnostický nebo léčebný efekt. Případně zdravotní služby, které jsou poskytovány pojištěncům v souvislosti s jejich existujícím nebo hrozícím onemocněním. Velmi podstatné je, že na rozdíl od služeb hrazených ze zdravotního pojištění musí pojištěnec naplnit podmínky stanovené zdravotní pojišťovnou. Fond prevence je tvořen především příjmy z pokut, penále a přirážek pojistného a minimálním přídělem ze základního fondu. [Do budoucna se předpokládá rovněž využití ušetřených prostředků z provozního fondu, pozn. red.]

Proč a podle čeho změnit zdravotní pojišťovnu

Zvolit si zdravotní pojišťovnu může každý dle svého uvážení. Jelikož je výše pojistného upravena pro všechny pojišťovny jedním zákonem, zůstane stejná i po přechodu k nové pojišťovně. Významně se ale může lišit nabídka benefitů dané pojišťovny v rámci zmíněných fondů prevence, ale i dalších služeb hrazených z provozních fondů zdravotních pojišťoven. A to jak v jejich šíři, tak ve výši příspěvků na péči z těchto fondů. Před změnou pojišťovny je tedy na místě se zorientovat, co která pojišťovna z fondu prevence nabízí. Co komu vyhovuje, co kdo nejspíše využije. A to už s ohledem na to, že každý pojištěnec je jiný a má i jiné potřeby. Některá z nabídek pojišťovny mu proto může „sedět“ více než jiná.

Další důležitá věc při změně pojišťovny je si zjistit, má-li ošetřující lékař, především pak praktický lékař pro dospělé či děti a dorost uzavřený smluvní vztah s vybranou zdravotní pojišťovnou. Což je důležité vždy u praktického lékaře [pro děti i dospělé], stomatologa a u žen pak gynekologa. Na místě je si i ověřit smluvní vztah vybrané zdravotní pojišťovny s nemocničním zařízením v místě bydliště.

Kolik činí odvody na zdravotní pojištění

Na změnu zdravotní pojišťovny má, jak už bylo řečeno, každý právo. Na úhradě základní zdravotní péče se nic nemění. To kvůli tomu, že každý, kdo má na území České republiky trvalý pobyt, a to bez ohledu na státní občanství, musí odvádět pojistné na zdravotní pojištění. Povinnost platí i pro osoby, které v Česku sice nemají trvalý pobyt, ale jsou zaměstnány u zaměstnavatele, který má sídlo nebo trvalý pobyt na jeho území. Výše odvodu na zdravotní pojištění činí celkem 13,5 procenta z vyměřovacího základu. Devět procent hradí zaměstnavatel, 4,5 procenta zaměstnanec.

Jiná situace panuje u osob samostatně výdělečně činných [OSVČ]. Osoby samostatně výdělečně činné odvádějí zdravotní pojištění ze své činnosti. Částka, kterou musí platit jako minimální zálohu v roce 2020 nahlášené zdravotní pojišťovně, se od nového roku zvýšila. A to na 2 352 korun místo dosavadních 2 208 korun. Důvod? Pro rok 2020 činí průměrná měsíční mzda 34 835 korun.

Pojištěn lze být vždy u jedné pojišťovny

Dále platí, že jedna osoba může být vždy pojištěna pouze u jedné zdravotní pojišťovny, která zákonné zdravotní pojištění poskytuje. Té pojišťovně pak odvádí pojistné každý měsíc zaměstnavatel za své zaměstnance. OSVČ odvádí zálohy na zdravotní pojištění každý měsíc a v následujícím roce po podání daňového přiznání pak tyto zálohy zúčtují v Přehledu o příjmech a výdajích pro zdravotní pojišťovnu. Z tohoto přehledu vypočítají nové zálohy pro stávající kalendářní rok. Ke zdravotnímu pojištění si lze ale ještě sjednat i komerční životní pojištění, jež lidem pokrývá výpadek příjmu v momentě, kdy například závažně onemocní.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here