Nejvyšší kontrolní úřad [NKÚ] prověřil účelovou podporu ve výši 4,2 miliardy korun na aplikovaný zdravotnický výzkum, kterou vyplatilo Ministerstvo zdravotnictví ČR [MZ ČR] v letech 2015 až 2019. Podle NKÚ MZ ČR nekontrolovalo přínos vyplacené podpory a výsledkem jsou především články a publikace.

Projekty za 4,2 miliardy korun měly zlepšit zdraví české populace, pomoci zdravotnímu systému a tuzemskému výzkumu. NKÚ prověřil 16 vybraných a ukončených projektů za téměř 180 milionů korun. Pět projektů podle něj nebylo zcela účelných a efektivních. Všichni příjemci ale plnili podmínky podpory a nepoužili prostředky v rozporu se zákonem.

„Kontrola ukázala, že ministerstvo nesledovalo ani nevyhodnocovalo přínos vyplacené podpory. Navíc programy na tuto podporu nastavilo tak, že větší důraz se kladl na počet projektů a výstupů než na jejich kvalitu. Podpora měla směřovat především na výzkum využitelný v praxi, většina výstupů byly ale články a publikace,“ konstatuje výsledky kontroly NKÚ.

Příjemci podpory podle něj přitom byly většinou fakultní nemocnice a veřejné vysoké školy. Cílem kontroly NKÚ bylo prověřit poskytování a užití peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtové kapitoly MZ ČR a posoudit podporu z hlediska účelnosti, efektivnosti a souladu s právními předpisy.

NKÚ a Kontrolované programy

První kontrolovaný program skončil v roce 2015. Ministerstvo na něj vyplatilo přes tři miliardy korun. Očekávalo 415 aplikovaných výsledků, vznikly dva. Naproti tomu u publikační činnosti, která byla jen vedlejším ukazatelem výsledků podpory, vzniklo místo plánovaných 180 výstupů 2 945 článků nebo publikací. MZ ČR u tohoto již ukončeného programu nevyhodnotilo stanovené cíle ani nesledovalo přínosy podpořených projektů.

V druhém kontrolovaném programu na roky 2015 až 2022 MZ ČR do roku 2019 vyplatilo 4,2 miliardy korun. Ukazatele programu jsou stále nastaveny tak, že vznikají spíše publikace než praktické výsledky jako metodiky, léčebné postupy, patenty nebo software. Ministerstvo také průběžně nevyhodnocuje, jak se mu daří naplňovat cíle, které si v programu stanovilo.

Stejně jako zmíněné dva programy nastavilo MZ ČR i program nový. Ten je určen na léta 2020 až 2026. Ministerstvo na něj vyčlenilo 5,5 miliardy korun. A opět od něj očekává zejména publikační výsledky. Podle NKÚ u nového programu také není jasné, jak jej bude hodnotit. Podle ukazatelů, které si nastavilo, totiž nejde vyhodnotit, jak se podařilo cíle programu splnit.

„U všech tří kontrolovaných programů nekladlo ministerstvo zdravotnictví důraz na využitelnost výsledků v praxi, ale především na jejich množství,“ uvádí NKÚ.

Ministerstvo zdravotnictví nemůže souhlasit

MZ ČR uvedlo, že s výsledky kontroly NKÚ nemůže souhlasit. Podle něj kontroloval program na podporu aplikovaného zdravotnického výzkumu v době, kdy probíhalo zhodnocení přínosu výstupů a jejich využitelnosti v praxi. Vyjádřilo se k NKÚ kritizované publikační činnosti MZ ČR.

„Přínos výstupů aplikovaného výzkumu v biomedicíně je standardně posuzován na základě publikací. Tím se výzkum v biomedicíně liší například od průmyslového výzkumu. Teprve z celosvětově zhodnocených výstupů v odborných publikacích jsou vytvářeny nové léčebné postupy a metodiky pro široké klinické využití, nikoliv naopak,“ uvedla mluvčí MZ ČR Gabriela Štěpanyová.

Upřesnila, že díky podpoře například vznikly nové možnosti léčby achondroplazie. Započal vývoj nových nízkomolekulárních protinádorových léčiv. Byla zahájena příprava kandidátních molekul ke zlepšení léčby a zkvalitnění života pacientů se schizofrenií. Bylo možné v rozsáhlé mezinárodní studii prokázat u pacientů s leukémií lepší prognózu při léčení lymfoidními léčebnými protokoly. A díky vyplacené podpoře mají lékaři možnost zablokovat odhojovací reakce u nemocných po transplantaci ledviny od žijících dárců.

Jak funguje Agentura pro zdravotnický výzkum

Administraci podpory na aplikovaný zdravotnický výzkum zajišťuje Agentura pro zdravotnický výzkum [AZV]. Tu MZ ČR založilo v roce 2014. Podle NKÚ jí ale nestanovilo odpovědnost. To však mluvčí MZ ČR znovu odmítla.

„Agentura pro zdravotnický výzkum má od svého založení zcela jednoznačně stanovenou odpovědnost. Transparentně administrovat soutěže návrhů projektů aplikovaného výzkumu v biomedicíně a celého průběhu jejich řešení, včetně kontroly projektů,“ uvedla.

Podle NKÚ u poskytované podpory proto došlo ke zvýšení administrativní náročnosti a s tím souvisejícím dalším nákladům. Kvůli komunikaci mezi ministerstvem a agenturou podle kontroly běžně docházelo k průtahům při uzavírání smluv a jejich dodatků s příjemci nebo při vyplácení podpory. A dále: Na agenturu také MZ ČR v roce 2017 převedlo povinnost provádět finanční kontrolu u příjemců. Do té doby ministerstvo samo, i když mu to ukládá zákon, příjemce vůbec nekontrolovalo.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here