Sněmovna schválila novelu zákona o bezpečnosti práce. Ta se dotýká provozu rizikových technických zařízení. Podle Ministerstva práce a sociálních věcí [MPSV] zákon významně zlepší ochranu zdraví pracovníků a pomůže předcházet úrazům.

Poslanci schválili [23.4.] novelu zákona, která upravuje normy bezpečnosti práce u zdvihacích, elektrických, plynových a tlakových zařízení. Zároveň ruší zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce z roku 1968.

„Vyhrazená technická zařízení jsou jedním ze zdrojů pracovních úrazů, zejména těch vážných – těžkých a smrtelných. Proto je nutné zavést změny, které přispějí k lepší ochraně zdraví zaměstnanců,“ řekla k zákonu ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová [ČSSD].

Podle ní je úspěch, že po několikaletých přípravách se konečně povedlo prosadit nový zákon. Na normě spolupracovala i Hospodářská komora ČR [HK ČR], Rada vlády BOZP a Státní úřad inspekce práce.

„Jde o velmi dobrý konsensus všech zainteresovaných stran, včetně sociálních partnerů a předkládaný návrh je velmi komplexní,“ dodala ministryně.

Co je cílem zákona o bezpečnosti práce

Účinnost návrhu zákona se předpokládá od 1. července 2022. Podle ministryně se tak na něj budou moci s dostatečným časovým předstihem připravit firmy i vláda, které zákon dává nové pravomoci. Normu, kterou schválila ve třetím čtení Poslanecká sněmovna, musí ještě projednat Senát a podepsat prezident.

Cílem zákona je zakotvit oblast bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení moderním způsobem, protože do současnosti se tento sektor řídí v mnohém překonanými právními předpisy.

Schválený zákon vychází ze zhodnocení stávajícího právního stavu a z poznatků získaných praktickou aplikací pravidel. Podle MPSV zvýší ochranu a bezpečnost zdraví při práci, ať se jedná o větší bezpečnost obecně, nižší úrazovost, méně smrtelných úrazů, přizpůsobování se modernizaci a změně technologií.

Zákon jednoznačněji upravuje odbornou způsobilost osob, které pracují v dané oblasti na vyhrazených technických zařízeních. Přináší také nižší administrativní zátěž některých dotčených subjektů a úpravu výkonu státní správy v dané oblasti.

Zákon ležel ve Sněmovně déle než rok

Normu začala Sněmovna projednávat již loni v lednu. Podle ní bude nově konkrétní zařízení, která představují zvýšenou míru ohrožení života, zdraví a bezpečnosti fyzických osob, stanovovat vláda svými nařízeními. Stejně tak bude upravovat požadavky například na jejich bezpečnost, umístění, montáž či revize.

Zákon zavádí i povinnost ohlašování závažných nehodových situací u technických zařízení. To v případě, že zjevná škoda na majetku překročí pět milionů korun a vznikla v souvislosti s provozem zařízení či byla přímou příčinou havárie. Provozovatelé pak musí hlásit havárie bez zbytečného odkladu oblastnímu inspektorátu práce podle místa, kde se havárie stala.

Zákon vymezuje také postavení kontrolního orgánu, kterým je Státní úřad inspekce práce, a takzvané pověřené organizace. Tou je v současnosti Technická inspekce ČR.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here