Kdo je a co dělá Česká lékárnická komora

0
1105
Ceska_lekarnicka_komora
Foto: ČLnK

Česká lékárnická komora [ČLnK] je právnická osoba zřízena zákonem o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře [ČNR č. 220/1991 Sb.]. Její ustavující sjezd se uskutečnil 28. až 29. září 1991.

Úkolem České lékárnické komory – samosprávné nepolitická organizace – je zabezpečit, aby lékárníci, její členové vykonávali své povolání odborně, eticky a způsobem stanoveným zákony a řády. Komora dále dbá na to, aby výkon profese farmaceuta zůstal nezávislým. Aby nebyl ovlivňován laickými provozovateli, státní správou nebo místní samosprávou, ať už z ekonomických nebo jiných pohnutek. Jen nezávislý výkon profese je totiž podle ČLnK  zárukou kvalitní a profesionální péče. A to i s důrazem na co největší prospěch pro pacienta a podporu veřejného zdraví.

Lékárna jako první kontaktní místo

ČLnK představuje lékárny jako nejsnáze dosažitelná zdravotnická zařízení určená široké veřejnosti. Jsou to často první kontaktní místa pro pacienty v systému poskytování zdravotní péče. I proto musejí lékárníci zůstat kvalifikovanými zdravotnickými  profesionály. V tomto ohledu náročné vysokoškolské studium a systém specializačního a celoživotního vzdělávání zaručuje kvalitní péči. Ve vztahu k lékárnám [členství je povinné] je ČLnK garantem odbornosti. Stanovuje podmínky k výkonu povolání a potvrzuje jejich splnění. Zároveň má vůči svým členům disciplinární pravomoc.

Nejistá budoucnost?

ČLnK dále uvádí, že všechny moderní zdravotnické systémy vynakládají za farmakologickou léčbu nemalé procento nákladů na zdravotnictví [v průměru 17 %] a celkové náklady za farmakologickou léčbu trvale rostou ve všech zemích. Do budoucna přitom hledí s obavami. Na jejich stránkách stojí: „Klesající ceny léčiv v kombinaci s úspornými opatřeními mohou znamenat, že většina lékáren nebude ve stávajícím modelu financování lékárenské péče s přímou vazbou na cenu léků a výši obratu schopna přežít. Anebo bude existovat jen kvůli zásadní redukci personálního vybavení, provozní doby a sortimentu. To vše s přímou vazbou na snížení rozsahu a kvality poskytované péče.“

Podle komory by lékárny měly změnit současný obchodní model svého odměňování. Na jejich stránkách mimo jiné stojí: „Zahraniční zkušenosti ukazují, že je možné zavést tarifní prvky nad rámec úhrad za léčivé přípravky, například zavedení poplatku za dispenzaci a zavedení dalších úhrad, které nejsou závislé na ceně ani obratu léčivých přípravků a jsou přímo spojené s výkony farmaceutů.”

Česká lékárnická komora

Prezidentem České lékárnické komory je Lubomír Chudoba, viceprezidentem Aleš Krebs. Nejvyšším orgánem komory je sjezd delegátů, který přijímá usnesení. Součástí jednotlivých usnesení mohou být i další koncepční dokumenty. Mezi aktuální cíle komory patři:

  • Aby odměňování za poskytovanou lékárenskou péči bylo vícesložkové a lékárník byl ohodnocen za podíl na zajištění bezpečnosti a účelnosti farmakoterapie, a také za minimalizaci nákladů plátců a pacientů.
  • Aby byly jasně definovány podmínky regulace provozování veřejných lékáren, stejně jako demografická a geografická kritéria pro jejich zřizování.
  • Aby odpovědnost za vedení a provozování veřejných lékáren byla doménou lékárníků.
  • Aby podmínky specializačního vzdělávání byly stanoveny efektivně a pružně.
  • Aby byli lékárníci v souvislosti s výkonem povolání motivováni k zapojení se do specializační přípravy, k celoživotnímu vzdělávání a k vědeckovýzkumné činnosti.
  • Aby typy a rozsah specializací farmaceutů odpovídaly požadavkům na moderní lékárenskou péči.
  • Aby byly dosažené specializace provázány s kompetencemi na konkrétní odborné činnosti, včetně vazby na systém úhrad za jejich poskytování.
  • Aby další zdroje financování lékárenské péče pomohly k dalšímu rozvoji  lékáren.
  • Aby měla podporu veškerá aktivita směřující k popularizaci farmacie.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here