Aktuální stav 2019: „Průměrný plat lékařů v ministerstvem řízených nemocnicích je více než 90 tisíc korun měsíčně. U zdravotních sester je to 50 tisíc korun,” řekla na konferenci Udržitelnost financování zdravotní péče [26. 4. 2019] náměstkyně ministra zdravotnictví Helena Rögnerová.

Svůj příspěvek uvedla slovy, že z platů ve zdravotnictví se stalo politikum.

„Odbory s vámi dnes už ani nevyjednávají o tom, zda se platy zvýší, nebo nezvýší. Už vám jen říkají, o kolik procent se zvýší,” uvedla jeden z příkladů.

Podle posledních dat Českého statistického úřadu [ČSÚ] mediánový měsíční výdělek lékařů byl v roce 2017 vyšší než 55 tisíc korun. Přičemž se od roku 2012 zvýšil o devět tisíc korun. U všeobecných sester a porodních asistentek byl ve stejném období nárůst výdělku o zhruba sedm tisíc korun na 31,5 tisíce.

V roce 2017 pracovalo v zaměstnaneckém poměru v tuzemském zdravotnictví 26 tisíc lékařů, 21 tisíc všeobecných sester a porodních asistentek se specializací a 58 tisíc všeobecných sester a porodních asistentek bez specializace.

[Podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR [UZIS ČR] pracovalo k 31. 12. 2017 v ČR v přepočtu na celé úvazky, včetně smluvních pracovníků, celkem 38 810 lékařů, tj. včetně těch pracujících jako osoby samostatně výdělečně činné nebo podnikajících jako právnická osoba.]

Zdrojem dat použitých v analýze jsou výstupy z Informačního systému o průměrném výdělku [ISPV]. To znamená, že prezentovaná data  jsou pouze za lékaře pracující v zaměstnaneckém poměru, tedy pracující zejména v nemocnicích.

Není ale výjimkou, že jeden lékař má smlouvu a pracuje pro více zaměstnavatelů zároveň. Takové případy nejsou v této statistice zohledněny a jsou uvažovány pouze jednotlivé úvazky bez ohledu na to, zda patří k jednomu a témuž zaměstnanci.

Výdělek lékařů

„Mediánový výdělek lékařů dosáhl v roce 2017 částky 55 283 Kč, což bylo více než dvojnásobek mediánu platů a mezd všech zaměstnanců v České republice, který byl 26 843 Kč,” říká Helena Chodounská z Odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ.

Při porovnávání výdělků lékařů s ostatními zaměstnanci je nutné brát v potaz, že všichni lékaři mají vysokoškolské vzdělání. Z tohoto pohledu pak již nejsou mzdy lékařů tak výrazně nad průměrem a představují 146 % mediánu mezd všech zaměstnanců s magisterským či doktorským vzděláním.

Mediánový výdělek všeobecných sester a porodních asistentek vzrostl od roku 2012 zhruba o sedm tisíc a v loňském roce činil měsíčně 31 464 Kč.

Mediánová mzda všech zaměstnaných žen s vyšším odborným nebo bakalářským vzděláním byla 28 528 Kč.  Všeobecné sestry vydělávají 110 % mediánu mezd a platů obdobně vzdělaných žen.

Podle zaměstnavatele

Nejvyšší medián mezd a platů nemají na rozdíl od mnoha jiných profesí lékaři v Praze, ale v Královehradeckém kraji. V roce 2017 šlo o 63,2 tisíc Kč. Praha se dělí o druhé místo spolu s Moravskoslezským krajem, tam lékaři vydělávali 58,3 tisíc Kč. Na opačném konci žebříčku se umístili lékaři ve Středočeském kraji, kteří pobírali o zhruba 21 tisíc méně, než jejich královéhradečtí kolegové.

Regionální rozložení mediánové výše výdělků souvisí také se strukturou nemocnic podle zřizovatele v jednotlivých krajích. Mediánový plat lékařů pracujících většinou v organizacích přímo řízených Ministerstvem zdravotnictví ČR [MZ ČR] nebo v příspěvkových organizacích krajů v roce 2017 činil 68 964 Kč.

Lékaři, kteří pracují za mzdy většinou v soukromých nemocnicích a zdravotnických zařízeních, jsou za svou práci odměňováni výrazně méně. V roce 2017 si přišli na 46 284 Kč měsíčně.

Tempo růstu

Mzdy lékařů rostly za posledních pět let výrazně méně než platy lékařů. Lékaři pracující v soukromých zařízeních si v období mezi roky 2012 a 2017 polepšili v průměru o 13,4 % [5,5 tis. Kč]. Jejich kolegům ve „státních“ zařízeních vzrostly platy téměř o třetinu [16,6 tis. Kč].

„Výdělek lékařů, mzdy v soukromých nemocnicích bývají nižší než platy lékařů ve fakultních nemocnicích nebo příspěvkových nemocnicích krajů. Proto například ve Středočeském kraji, kde není žádná fakultní nemocnice a převažují zde nemocnice soukromé, jsou průměrné výdělky celkově nižší. Oproti výdělkům v krajích, kde je zastoupení přímo řízených a příspěvkových nemocnic významnější,” vysvětluje Helena Chodounská.

Příjmy sester

O 7 tisíc od roku 2012 vzrostl mediánový výdělek všeobecných sester a porodních asistentek, který v roce 2017 činil měsíčně 31 464 Kč. Všeobecné sestry tak vydělávají 110 % mediánu mezd všech zaměstnaných žen s vyšším odborným nebo bakalářským vzděláním.

Z hlediska regionální diferenciace na tom byly nejlépe sestry v Plzeňském kraji s mediánovým příjmem 35 612 Kč. Následované byly pražskými kolegyněmi s 35 398 Kč. Ty ovšem vydělávaly pouze 84 % mediánového příjmu terciárně vzdělaných zaměstnanců v Praze. Nejhůře na tom pak byly sestry ve Zlínském kraji s 26 750 Kč. U nich se rovněž jednalo o 84 % mediánové odměny podobně vzdělaných zaměstnanců ve Zlínském kraji.

Rozdíl v příjmech všeobecných sester a porodních asistentek pracujících za plat a mzdu činil v roce 2017 více než 10 tisíc korun. Zatímco sestry zaměstnané v přímo řízených nebo příspěvkových organizacích vydělávaly bezmála 37 tisíc Kč. Mzdy sester a porodních asistentek v soukromých zařízeních nedosáhly ani celorepublikového mediánu a zastavily se na 26 tisících korun,” vysvětluje Helena Chodounská.

Odměna podle vzdělání

Výše výdělku všeobecných zdravotních sester a porodních asistentek je také závislá na dosaženém stupni vzdělání. Sestry s dosaženým vysokoškolským vzděláním vydělávaly v roce 2017 v mediánovém vyjádření zhruba o 3,5 tisíce více než ty, které měly vzdělání středoškolské s maturitou.

Medián platů a mezd sester se specializací v roce 2017 činil 36 950 tisíc Kč. Sestry bez specializace vydělávaly o bezmála 8 tisíc méně [29 178 Kč].

Od roku 2012 byl zaznamenán nepatrný nárůst počtu všeobecných zdravotních sester a porodních asistentek s vysokoškolským vzděláním. Přesto se počty sester a porodních asistentek se specializací a bez specializace nikterak výrazně neměnily. Sester bez specializace je v ČR téměř trojnásobek.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here