Výbor pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR projednal na svém 45. zasedání novelu zákona o léčivech. Ta mimo jiné přinese i novou funkcionalitu eReceptu, takzvaný lékový záznam. Podoba zákona nyní půjde do třetího čtení v poslanecké sněmovně.  

Jedním z bodů programu bylo i doporučení usnesení o datu účinnosti lékového záznamu. A to neurčitě tak, že účinným se stává prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení. Norma by mohla začít platit po letních prázdninách. Do třetího čtení má jít zákon 7. června.

Zavedení lékového záznamu pacienta umožní sdílení informací mezi pacientem, oprávněným poskytovatelem zdravotních služeb [zejména předepisujícím lékařem] a lékárnou [farmaceutem vydávajícím léčivý přípravek]. Lékový záznam umožňuje systém elektronické preskripce eRecept.

Jednání Výboru pro zdravotnictví

Ještě předtím, než členové Výboru pro zdravotnictví vyslovili souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů [zákon o léčivech], projednali několik pozměňovacích návrhů.

Nedoporučili návrh poslance Ondřeje Profanta [Pirátská strana], jenž mířil na změnu koncepce nahlížení do údajů obsažených v lékovém záznamu pacienta. A to tak, že v režimu opt-in.

Zůstalo tak výchozí nastavení takzvaný opt-out režim. Ten spočívá ve stanovení zákonného předpokladu, že lékař a farmaceut může nahlížet do lékového záznamu pacienta, pokud s tím pacient nevyslovil nesouhlas. Naopak pacientem vyslovený nesouhlas s možností nahlížet na údaje zobrazující se v jeho lékovém záznamu platí pro všechny lékaře a farmaceuty. Popřípadě může pacient udělit a contrario výslovný souhlas pro jím vybrané lékaře či lékárníky. Následně může pacient kdykoliv odvolat svůj nesouhlas nebo vyslovit souhlas s nahlížením pro konkrétního lékaře a farmaceuta.

Ne 100% úhradě konopí i zásilkovému doručování

Nedoporučili například stoprocentní úhradu léčebného konopí na předpis. Stejně dopadl pozměňovací návrh poslance Patrika Nachera [ANO] na možnost zásilkového výdeje léků na předpis, který zůstal nedoporučen.

Návrh sledoval zrušení dosavadních omezení a rozšíření možností výdeje léčivých přípravků vázaných na lékařský předpis prostřednictvím přepravní společnosti. A to se zachováním odpovědnosti provozovny oprávněně vydávat léčivé přípravky za výběr přepravní společnosti, která splní náročné časové i technické podmínky. Stanovisko Ministerstva zdravotnictví bylo v tomto případě neutrální, nesouhlasné u zpravodajky zákona Věry Adámkové [ANO]. Při hlasování se pak proti návrhu vyjádřili všichni přítomní členové výboru.

Co přinese lékový záznam

Primárním záměrem projednávaného návrhu zákona je uvedení lékového záznamu pacienta do praxe. Ten umožní předepisujícím lékařům, zubním lékařům a lékárníkům nahlížet do údajů o předepsaných a vydaných léčivých přípravcích konkrétního pacienta.

Údaje v lékovém záznamu umožní předepisujícímu lékaři mít možnost při předepisování zohlednit předchozí nebo i aktuální farmakoterapii daného pacienta. Lékař či vydávající farmaceut tak již nebude odkázán pouze na informace, které mu poskytne pacient. Tedy informace, kdy neexistuje záruka úplnosti a jejich přesnosti.

Úspory v řádu stovek milionů korun

Od lékové záznamu se neočekává ovšem jen lepší a kvalitnější preskripce léků, ale i úspory v oblasti veřejného zdravotního pojištění. A to ve smyslu úspor výdajů za léčivé přípravky, které doposud byly pacientům předepisovány duplicitně. Případně za náklady na léčbu následků nevhodných kombinací léčivých přípravků.

Výskyt duplicit užívaných léků je u dlouhodobé terapie podle dostupných údajů odhadován v řádu procent. To s ohledem na náklady veřejného zdravotního pojištění, které jen za léky vydávané na recept činí více než 30 mld. Kč, představuje částku v řádu stovek miliónů Kč ročně.

Ovšem jsou tu i další úspory. Veřejně dostupné zdroje uvádějí, že studie ukazují, že téměř 10 % všech hospitalizací je důsledkem nesprávného užívání léků či jejich nesprávných kombinací. I zde by měl pomoci lékový záznam.

Novela o lékovém záznamu navíc ukládá hlásit i koncové prodejní ceny léků, za které lékárny vydávají léky pacientům, a to u léků hrazených plně nebo částečně ze zdravotního pojištění. Už to samo o sobě má přinést lepší vhled do ekonomiky výdajů za léky v ČR.

Úprava kompetencí

Novela zákona dále jednoznačně definuje rozšířenou působnost Státního ústavu pro kontrolu léčiv [SÚKL] jako zřizovatele, provozovatele a věcného a technického správce systému eRecept, respektive lékového záznamu s přesně vymezenými kompetencemi a povinnostmi úřadu.

Na realizaci změnových požadavků souvisejících s lékovým záznamem a správou souhlasů je na straně SÚKL podle dostupných údajů počítáno s náklady ve výši 2 750 000,- Kč bez DPH, tedy 3 327 500,- Kč s DPH.

Lékový záznam pacienta umožní nahlížet v centrálním úložišti elektronických receptů na:
  • Informace o předepsaných léčivých přípravcích.
  • Informace o vydaných léčivých přípravcích.
  • Identifikační údaje lékaře, zubního lékaře a poskytovatele zdravotních služeb, v rámci jehož činnosti lékař pacientovi předepsal léčivý přípravek. A to v rozsahu jména, příjmení, ale i kontaktních údajů lékaře nebo zubního lékaře. Plus název poskytovatele zdravotních služeb, adresy zdravotnického zařízení a identifikačního číslo pracoviště, bylo-li přiděleno zdravotní pojišťovnou.
  • Identifikační údaje farmaceuta a poskytovatele lékárenské péče, v rámci jehož činnosti farmaceut pacientovi předepsaný léčivý přípravek vydal. A to v rozsahu jména a příjmení vydávajícího farmaceuta, názvu poskytovatele lékárenské péče, adresy a kontaktních údajů lékárny, ve které byl léčivý přípravek vydán.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here