NCO NZO [Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů] pořádá pro nelékařská zdravotnická povolání vzdělávací akce a certifikované kurzy. Dále pak kurzy specializačního vzdělávání a další odborné kurzy. 

NCO NZO působí v oblasti vzdělávání domácích nelékařských zdravotnických pracovníků z České republiky i zahraničí. Kromě oboru všeobecná a praktická sestra patří mezi nelékařské zdravotnické obory například porodní asistentky, zdravotničtí záchranáři, zdravotní laboranti, zubní technici radiologičtí asistenti, farmaceutičtí asistenti, zubní laboranti, fyzioterapeuti, nutriční terapeuti, nebo ergoterapeuti, kteří se zaměřují u pacientů na nácvik zvládání činností běžného života.

NCO NZO realizuje výzkumnou činnost zaměřenou na oblast celoživotního vzdělávání. Svou činnost směřuje na ověřování efektivity různých přístupů ve výuce ošetřovatelství, vytváří a pilotně ověřuje vzdělávací programy a učební obory s využitím nejmodernějších výukových metod.

NCO NZO: Specializační vzdělávání

Aktuálně národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů realizuje v době od 1. 1. 2017 do 30. 4. 2020 projekt Specializační vzdělávání, cesta k udržitelným a kvalitním službám ve zdravotnictví, CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0006070.

Projekt je zacílen na realizaci 25 a úpravu 2 programů specializačního vzdělávání [SV] pro nelékařské zdravotnické pracovníky v oborech, vyznačujících se regionálními rozdíly v dostupnosti, nebo kde nepříznivý věkový průměr způsobuje nedostupnost péče a v oborech s nedostatečným pokrytím péče.

Na základě výstupů situační analýzy je do projektu zařazeno 25 již akreditovaných programů SV v oborech:
 • Alergologie a klinická imunologie
 • Aplikovaná fyzioterapie
 • Ergoterapie pro dospělé
 • Fixní a snímatelné náhrady
 • Histologie
 • Hygiena a epidemiologie (§ 28) CS 2 a 3
 • Intenzivní péče
 • Intenzivní péče v pediatrii
 • Intenzivní péče v porodní asistenci
 • Klinická biochemie
 • Klinická genetika
 • Klinická hematologie a transfuzní služba
 • Komunitní ošetřovatelská péče
 • Mikrobiologie
 • Organizace a řízení ve zdravotnictví
 • Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech
 • Ošetřovatelská péče v interních oborech
 • Ošetřovatelská péče v pediatrii
 • Ošetřovatelská péče v psychiatrii
 • Perioperační péče
 • Urgentní medicína
 • Výživa dospělých
 • Zobrazovací a ozařovací technologie v nukleární medicíně
 • Zobrazovací technologie v radiodiagnostice
 • Zdravotnické prostředky

Účastníkům projektu je hrazeno vzdělávání v teoretické části studia i přímá podpora na úhradu praktické části vzdělávacího programu realizované v akreditovaném zařízení. Cestovní náhrady [ubytování, jízdné, stravné] nejsou z projektu hrazeny. Projekt je zaměřen na nelékařské zdravotnické pracovníky v ČR.

NCO NZO: Paliativní péče

Jiným projektem je [1. 7. 2018 do 30. 06. 2020] je projekt Podpora paliativní péče formou vzdělávání multidisciplinárních týmů. Projekt je zaměřen na podporu zavádění paliativní a hospicové péče prostřednictvím vzdělávání multidisciplinárních týmů dle aktuálních potřeb praxe.

Půjde o vzdělávání, které samo o sobě, nepostačuje k získání způsobilosti k výkonu lékařského nebo nelékařského povolání. Za 24 měsíců bude proškoleno 225 členů týmů paliativní a hospicové péče v novém šestidenním kurzu s praxí ve specificky zaměřených praktických workshopech a bude zpracován návrh metodického dokumentu vzdělávání týmů.

Účastníkům projektu je hrazeno vzdělávání v teoretické části studia i přímá podpora formou příspěvku na úhradu praktické části vzdělávacího programu. Dále bude možné čerpat přímou podporu formou příspěvku na úhradu ubytování.

NCO NZO: Aprobační zkoušky pro občany mimo EU

Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů působí zároveň jako organizace pověřená Ministerstvem zdravotnictví ČR k zajištění aprobačních zkoušek pro nelékařská zdravotnická povolání. Vykonání aprobační zkoušky upravuje § 85b zákona č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Aprobační zkoušku musí vykonat žadatelé, kteří získali způsobilost k výkonu nelékařského zdravotnického povolání v některém mimočlenském státě EU. A zároveň chtějí získat uznání způsobilosti vykonávat dané nelékařské zdravotnické povolání na území ČR.

[Občanem třetí země je občan státu, který není členem EU a není zároveň občanem Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska.]

Pro praktickou část je nutné být držitelem víza na území České republiky za účelem zaměstnání nebo zaměstnanecké karty či modré karty. To umožní uchazeči vstoupit do pracovněprávního či jiného smluvního vztahu. Kontrola tohoto víza nebo zaměstnanecké či modré karty přísluší příslušnému zdravotnickému zařízení, kde bude praktická část absolvována.

Aprobační zkouška

Podmínky k vykonání aprobační zkoušky jsou stanoveny v §§ 17 – 21 vyhlášky č. 189/2009 Sb., o atestační zkoušce, zkoušce k vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, závěrečné zkoušce akreditovaných kvalifikačních kurzů a aprobační zkoušce a o postupu při ověření českého jazyka [vyhláška o zkouškách podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních].

Aprobační zkouška se skládá z části písemné, ústní a praktické. Koná se v českém jazyce před zkušební komisí. Písemné testy je možné vykonat v jazyce českém, anglickém, francouzském, německém nebo ruském. Doporučený čas k vypracování otázek je 60 minut.

Výše úhrad

Výše úhrad za zkoušky upravuje Nařízení vlády č. 325/2018 Sb., o výši úhrad za zkoušky zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních. Výše poplatku je závislá na počtu pokusů, které uchazeč absolvoval.

Úhrada za aprobační zkoušku [10. 07. 2019]
 • písemný test odborných znalostí činí 1 500,- Kč
 • písemný test znalostí systému zdravotnictví a základů práva činí 1 500,- Kč
 • ústní odborná zkouška činí 4 000,- Kč
První opakování aprobační zkoušky
 • písemný test odborných znalostí činí 2 000,- Kč
 • písemný test znalostí systému zdravotnictví a základů práva činí 2 000,- Kč
 • ústní odborná zkouška činí 6 000,- Kč
Druhé a každé další opakování aprobační zkoušky
 • písemný test odborných znalostí činí 3 000,- Kč
 • písemný test znalostí systému zdravotnictví a základů práva činí 3 000,- Kč
 • ústní odborná zkouška činí 9 000,- Kč

Přípravné kurzy

Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů [NCO NZO] uskutečňuje pro uchazeče aprobační zkoušku i přípravné kurzy. Ty je možné absolvovat formou e-learningu nebo kontaktní výukou. Kurzy jsou určeny pro cizince ze zemí mimo EU, kteří se připravují na aprobační zkoušku [písemnou a ústní ev. i praktickou].

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here