Ministerstvo zdravotnictví ČR [MZ ČR] nařídilo nemocnicím zřídit při vstupu do nich místo, kde bude možné roztřídit všechny pacienty dle toho, zda trpí nemocí Covid-19 či nikoliv. Nemocnicím dále nařídilo vyčlenit pro pacienty s Covid-19 nebo podezřením na něj vlastní vnitřní prostory, kde je budou léčit. Nemocnice dále musejí vytvořit dispečinky, kde budou evidovat stav svých ochranných zdravotnických pomůcek.

Ministerstvo zdravotnictví nařídilo všem poskytovatelům akutní lůžkové zdravotní péče vyčlenit při vstupu do nich [nebo jiném vhodném místě] prostor pro provedení triáže. Tedy roztřídění všech pacientů už u vstupu do nemocnice podle toho, zda trpí nemocí Covid-19 či nikoliv. To platí i pro pacienty předávaných zdravotnickou záchrannou službou.

„Nemocnice mají dále za povinnost vyčlenit ve zdravotnickém zařízení prostory, které budou určeny pro poskytování zdravotních služeb pacientům s podezřením na onemocnění Covid-19 či s prokázaným onemocněním Covid-19,“ uvedl úřad.

S tím souvisí i další mimořádné opatření MZ ČR. Tím je povinnost nemocnic zpracovat metodiku, která určí pravidla pro třídění pacientů z hlediska dalšího poskytování zdravotních služeb. A ta bude zaměřená na identifikaci pacientů s podezřením na onemocnění Covid-19 či s prokázaným onemocněním Covid-19. Součástí nařízení je i určení pravidla pro poskytování zdravotních služeb těmto pacientům.

Povinné hlášení o pacientech s Covid-19

Nemocnice mají ovšem i další nové povinnosti. MZ ČR jim mimořádným opatřením nařizuje vyplnit o každém pacientovi s koronavirem takzvaný Záznam o hospitalizovaném pozitivním nálezu. Ten musí následně odeslat do Informačního systému infekčních onemocnění [ISIO]. Jeho správcem je MZ ČR.

Současně musí nemocnice stejným způsobem a stejnou cestou do jedné hodiny od výskytu každé z následujících událostí oznámit, že přijali do péče pacienta infikovaného koronavirem. Konkrétně pacienta, který je v těžkém stavu, nebo jehož zdravotní stav vyžaduje použití podpory dýchacích funkcí. Anebo použití extrakorporální membránové oxygenace [ECMO].

„V případě, že se stav již hospitalizovaných pacientů změní na těžký či vyžaduje použití podpory dýchacích funkcí, musí poskytovatelé stejným způsobem tuto situaci nahlásit,“ uvedlo MZ ČR.

Ministerstvo dále po nemocnicích požaduje zřídit dispečink osobních ochranných pomůcek.  A to za účelem evidence stavu jejich zásob, plánování jejich potřeby a jejich přidělování. A to na centrální úrovni, jak doplnil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch [za ANO].

Změna u následné péče

Další novinka daná mimořádným opatřením MZ ČR je, že lůžková zařízení, která poskytují následnou péči, mohou dále přijímat pacienty. Úřad tak změnil nařízení vlády, které to zakazovalo. Zákaz přijímání nových klientů dále platí pro lázně, pacienti mohou jen dokončit už zahájené lázeňské pobyty.

„..objevily se nové skutečnosti, na základě kterých MZ ČR dospělo k závěru, že by dopady [dříve nařízeného] mimořádného opatření způsobily některé problémy v oblasti kontinuity péče a omezení kapacit jiných poskytovatelů zdravotních služeb, než na které opatření dopadá,“ uvedlo MZ ČR.  

Zjednodušeně řečeno: Ministerstvo znovu povolilo přijímání nových pacientů na oddělení následné péče a do léčeben dlouhodobě nemocných. Z nemocnic akutní lůžkové péče nebylo tyto nemocné kam překládat a nedostávalo se volné kapacity pro nové pacienty.

Úřad také přihlédl k faktu, že v případě lázeňské léčebně rehabilitační péče se nejedná o poskytování akutní ani neodkladné péče, nehrozí nebezpečí z prodlení. V této oblasti se tak v maximální možné míře omezuje počet pacientů v těchto zařízeních tak, aby došlo k minimalizaci rizika šíření onemocnění.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here