Ministerstvo zdravotnictví ČR [MZ ČR] vyhlásilo novou výzvu k předkládání žádostí o dotace na zřízení multidisciplinárních týmů duševního zdraví pro děti a adolescenty. Zároveň prodloužilo starou výzvu na předkládání žádostí o dotace na provoz těchto týmů pro dospělé.

Ministerstvo zdravotnictví ČR [MZ ČR] vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu podpory nových služeb v oblasti péče poskytované multidisciplinárním týmem duševního zdraví pro děti a adolescenty. Cílem tohoto programu je prevence hospitalizací nebo jejich zkracování. Dotaci po dobu 18 měsíců ve výši až 11 050 000 korun získají tři týmy, které MZ ČR vybere.

Dotace je určena pro poskytovatele zdravotních a sociálních služeb. Žadatelé se mohou hlásit do výzvy od 30. dubna 2020 do 5. června 2020. MZ ČR následně posoudí oprávněnost žadatele a dodržení pravidel Programu. Poté komise vybere tři vítěze, kteří doloží další podklady. Cílovou skupinou multidisciplinárních týmů jsou děti a adolescenti ve věku 0-18 let, jejich zákonní zástupci nebo osoby odpovědné za jejich výchovu.

Reforma duševního zdraví u dětí

Vznik multidisciplinárních týmů duševního zdraví pro děti a adolescenty navazuje na takzvanou reformu péče o duševní zdraví. Vítězný tým bude s podporou dotace po dobu 18ti měsíců poskytovat zdravotní, sociální a pedagogické služby ambulantního i terénního charakteru. Konkrétně se bude jednat o služby dětského psychiatra, psychologa, rodinných poradců, speciálních pedagogů, sociálních pracovníků, rodinných terapeutů a peer konzultantů. Během pilotního provozu se ověří, nakolik jsou tyto týmy schopné pomoci nejen mladým pacientům a jejich rodinám, ale i odlehčit stávajícím modelům péče.

Než dítě přijme dětský psychiatr, uběhne i půl roku

Důležitým faktorem provozování služeb je garantovaná časová i územní dostupnost a práce formou case managementu. Týmy ve svém regionu budou aktivně navazovat spolupráci s dalšími službami péče o děti a adolescenty. Jako jsou v základu dětské a dorostové psychiatrické ambulance, psychiatrické ambulance pro dospělé pacienty, lůžková pedopsychiatrická a psychiatrická zařízení, Centra duševního zdraví a pediatrická lůžková i ambulantní zařízení.

Spolupráci by měly navazovat i s ambulancemi klinických psychologů, psychoterapeutickými zařízeními a školskými zařízení. Jako jsou pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra, střediska výchovné péče, dětské domovy, dětské domovy se školou, výchovné ústavy. Podstatná je spolupráce i se sociálními službami.

V době trvání výzvy je plánovaný seminář, při kterém se budou moci budoucí žadatelé o dotaci blíže seznámit s podmínkami pro podání žádostí o dotaci i pro realizaci následného pilotního provozu psychiatrické ambulance s rozšířenou péčí.

Prodloužení staré výzvy

MZ ČR zároveň prodloužilo výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu podpory nových služeb v oblasti péče poskytované forenzním multidisciplinárním týmem. Termín ukončení příjmu žádostí je určen na 5. června 2020.

Maximální možná dotace pro jeden Forenzní multidisciplinární tým je stanovena na 9 100 000 korun. Cílem programu je zajistit pilotní provoz Forenzního multidisciplinárního týmu v trvání 18 měsíců. Do programu se mohou hlásit jak poskytovatelé zdravotních, tak sociálních služeb.

Zřízení Forenzního multidisciplinárního týmu taktéž vychází z takzvané reformy psychiatrické péče. Forenzní multidisciplinární tým je specifickým článkem doplňujícím ambulantně-ústavní rozhraní ochranného léčení. Cílovou skupinou jsou dospělí nemocní, kteří vykonávají ochranné léčení ve všech jeho obvyklých specializacích.

Co je cílem forenzních multidisciplinárních týmů

Funkcí forenzního multidisciplinárního týmu je prevence hospitalizací a jejich zkracování včetně pomoci k reintegraci do vlastního sociálního prostředí. Za tímto účelem vytváří Forenzní multidisciplinární tým potřebné programy a zajišťuje v rámci své spádové́ oblasti funkční propojování ambulantní, lůžkové́ a sociální péče u nemocných s ochranným léčením. V úzkém kontaktu by měl být i s místně příslušným soudem, Probační a mediační službou a Policií ČR.

Cílem programu je taktéž uvolnit psychiatrické ambulance od péče o obtížně zvladatelné nemocné s ochranným léčením. Týmy by proto měly být současně schopné zhodnotit rizikovost daného nemocného s použitím validovaných nástrojů a následně nemocné z péče běžných ambulancí do své péče přebírat. Současně také pečovat i o nemocné, kteří představují významné riziko a ochranné léčení u nich doposud není nařízeno. Hodnocení rizika násilného jednání je jedním ze základních úkolů komplexní diagnostiky u nemocných s duševními a sexuálními poruchami.

Při své praxi využívají forenzní multidisciplinární týmy strukturované hodnocení rizika násilného jednání a identifikaci protektivních faktorů [risk assessment]. Tyto nástroje kromě strukturovaného hodnocení rizika a preventivních faktorů umožní i plánování intervencí ke snížení těchto rizik a intenzivnější monitoraci léčby a stavu těchto nemocných.

Dodejme, že podle kritiků reformy psychiatrické péče problém ale spočívá v tom, že tyto týmy ubírají kapacity stávajícím zařízením. Navíc není jisté, co se stane, až jim vyprší dotace. Jedním z kritiků je i bývalý ředitel Psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here