V září musejí OSVČ opět nastavit příkazy k povinným odvodům na sociální a zdravotní pojištění. OSVČ, které využily prodlouženého termínu podání přehledu pro Českou správu sociálního zabezpečení [ČSSZ], jej musí odevzdat do 18. září. Do tohoto data jsou i povinny vyrovnat případný doplatek na pojistném.

Kvůli jarní pandemii koronaviru byly všechny OSVČ vykonávající hlavní nebo vedlejší činnost zcela osvobozeny od března do srpna 2020 od povinnosti platit zálohy na důchodové a zdravotní pojištění. Odpuštěny za toto období jim byly pouze zálohy v jejich minimální výši [2 352 Kč na zdravotní pojištění, 2 544 Kč na sociální pojištění].

Stát odpustí OSVČ min. zálohy na sociální a zdravotní pojištění

Pokud OSVČ přesto v některém z těchto měsíců zálohu uhradila, zdravotní pojišťovna nebo správa sociálního zabezpečení ji použije k úhradě budoucí zálohy. Tedy v měsících od září do prosince roku 2020.

Sociální pojištění od září 2020

Záloha za září 2020, kdy se obnovuje po šestiměsíční pauze povinnost její úhrady, je splatná od 1. do 30. září 2020. Platí tady jistá benevolence úřadu v tom smyslu, že když zálohu na pojistné OSVČ nezaplatí do 30. září, pak má výjimečně možnost svou povinnost splnit ještě do konce následujícího měsíce. Tedy 31. října. A to bez penále za pozdní platbu.

Obecně platí: Záloha na důchodové pojištění [zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, pozn. red.] pro OSVČ je splatná vždy od prvního do posledního dne kalendářního měsíce, za který se záloha na pojistné platí.

Zálohy na pojištění po 31. říjnu se penalizují od 1.října

Pokud OSVČ neuhradí povinnou výši zálohy za září vypočtenou v Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2019 ani do konce následujícího měsíce, tedy 31. října, pak si ČSSZ začne připisovat penále z prodlení ve výši 0,05 procent z dlužné částky.

Penále si však instituce bude počítat od prvního dne následujícího měsíce po uplynutí splatnosti. Jinak řečeno, pokud OSVČ neuhradí zálohu za září ani do konce října, penále běží za každý den prodlení již od 1. října. Záloha byla totiž splatná do konce září.

2020: Odvody na zdravotní a sociální pojištění se zvyšují

Prodloužení termínu pro podání Přehledu za rok 2019

Termín pro podání Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2019 pro ČSSZ se prodloužil až do 18. 9. 2020. Je však třeba vědět, že i v tento nejzazší den musí být uhrazen případný doplatek na pojistném na důchodové pojištění za rok 2019. Zálohu na pojistné na důchodové pojištění stanovenou v podaném Přehledu za rok 2019, je OSVČ povinna platit od měsíce následujícího po měsíci, v němž byl nebo měl být tento přehled podán. Pokud OSVČ využije nejzazšího termínu [18.září 2020], pak si musí novou výši zálohy nastavit v říjnové platebním příkazu.

Platby záloh na zdravotní pojištění od září 2020

Stejně jako u záloh na sociální pojištění si musí od září OSVČ obnovit i platební příkazy na povinné zálohy na veřejné zdravotní pojištění. To ve výši vypočtené v Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2019. Ten měly OSVČ letos povinnost odevzdat své zdravotní pojišťovně nejpozději do 3. srpna 2020. Úhrada případného doplatku bylo jako obvykle do osmi dnů od jeho podání.

Dnes je poslední den pro podání přehledu pojišťovně

Splatnost zálohy na zdravotní pojištění ve stanovené výši za měsíc září je v termínu od 1. září do 8. října 2020 [minimální záloha na zdravotní pojištění pro rok 2020 je 2 352 Kč].

Pokud OSVČ zaplatila zálohu na měsíc březen 2020, použije zdravotní pojišťovna tuto platbu na úhradu zálohy za měsíc září 2020. OSVČ si pak může pravidelné zálohy nastavit až od měsíce října 2020 se splatností do 8. listopadu.

Odpuštěna byla jen minimální výše záloh

Znovu upozorněme, že OSVČ byly od března do srpna 2020 kvůli pandemii koronaviru odpuštěny měsíční zálohy na zdravotní pojištění pouze v minimální výši [2 352 Kč za rok 2020]. OSVČ, kterým vyšla v přehledu povinná úhrada v minimální výši nemusí za zmiňovaných šest měsíců hradit nic. Zálohy jsou jim prominuty v plné výši.

Oproti tomu živnostníci, kteří platí zálohy na zdravotní pojištění vyšší než minimální, mají prominuty pouze zálohy do minimální výše. Rozdíl v pojistném musí dorovnat. Částku nad výši minima za měsíce březen až srpen zaplatí po podání Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2020.

Částku však podle zdravotních pojišťoven mohou OSVČ uhradit celou nebo i po částech kdykoliv v průběhu letošního roku. To proto, aby se vyhnuly vysokému doplatku, který by jim mohl v příštím podání Přehledu vzniknout.

Veronika Táchová

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here