Pobyt dítěte na táboře rodiči pojištění od státu nesebere

0
736
tabore
Foto: Pixabay.com

Pobyt dítěte na letním táboře nebo jiném pobytovém kurzu nezbavuje pečujícího rodiče, za kterého platí zdravotní pojištění stát, takového nároku. Ovšem za podmínky, že dítě na táboře nestráví dobu delší než jeden měsíc.

V posuzování nároku na úhradu zdravotního pojištění od státu u osob, které pečují o dítě nebo více dětí a jsou bez příjmů, sehrává roli takzvané rozhodné období. To platí v případě pečujících osob o dítě do sedmi let věku nebo více dětí do jejich 15 let jeden celý kalendářní měsíc. Jinak řečeno, pokud nestráví dítě celý kalendářní měsíc mimo péči dané osoby, která je z toho důvodu státním pojištěncem, pak neztrácí nárok na statut státního pojištěnce.

„Pokud by děti do 15 let byly svěřeny do péče jiné osoby po celý kalendářní měsíc, a to i v souhrnu období – kdy by část měsíce byly například u babičky, na táboře, škole v přírodě, ztratil by pojištěnec nárok na zařazení do státní kategorie L,“ potvrzuje mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny [VZP ČR] Viktorie Plívová.

Dítě na táboře a zdravotní pojištění pečujícího rodiče

Právě do kategorie „L“ státních pojištěnců podle zákona o veřejném zdravotním pojištění patří osoby, které celodenně, osobně a řádně pečují alespoň o jedno dítě do sedmi let věku. Anebo nejméně o dvě děti do 15 let věku.

„Podmínka se považuje za splněnou jen tehdy, pokud. Jde o osobní, řádnou a celodenní péči. Tj. dítě není svěřeno do péče jiné osobě, třeba i z rodiny, nebo dítě není umístěno v zařízení s týdenním či celoročním pobytem. Nebo dítě předškolního věku není umístěno v jeslích, mateřské škole. Popřípadě v obdobném zařízení na dobu, která převyšuje čtyři hodiny denně,“ definuje podmínky nároku na úhradu pojistného státem zmíněný zákon.

Letní tábory se blíží. Většina zdravotních pojišťoven na ně přispěje

Dítě, které chodí do školy nebo obdobného zařízení, pak nesmí v zařízení strávit dobu přesahující samotnou návštěvu školy. Zdravotní pojistné pak stát hradí pouze za jednu pečující osobu. Obvykle jde o matku či otce. Anebo osobu, která převzala dítě do trvalé péče nahrazující péči rodičů.

„Do této kategorie se nemůže zařadit osoba, která má příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti,“ píše se v zákoně.

Státním pojištěncem není ani ten pečující, který pobírá rodičovský příspěvek nebo peněžitou pomoc v mateřství.

Kdy si zdravotní pojištění rodič platí ze svého

Pokud stráví dítě celý kalendářní měsíc například na letním pobytovém táboře či v péči jiné osoby, například příbuzného, pak si za daný měsíc hradí pojistné pečující z vlastních prostředků. A sice jako osoba bez zdanitelných příjmů [OBZP]. Pokud tedy nemá v daném měsíci žádné příjmy ze zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti.

O tom, že se třeba jen na čas, tedy i jeden měsíc, změnily podmínky pro nárok na úhradu zdravotního pojištění od státu, musí pojištěnec informovat svoji zdravotní pojišťovnu. To nejpozději do osmi dnů. Následně, až bude mít dítě nebo děti opět ve své osobní celodenní a řádné péči, o tom dá opět vědět zdravotní pojišťovně. Ta ho přihlásí zpět do skupiny státních pojištěnců.

Absolventi škol opomíjejí zdravotní pojištění, to je chyba

Výše pojistného pro OBZP činí 13,5 procenta minimální mzdy, která je pro ně vyměřovacím základem. Pro letošní rok je minimální mzda 17 300 korun. Osoby bez zdanitelných příjmů tak platí měsíční zdravotní pojistné v částce 2 336 Kč.

„Pojistné je splatné od 1. dne kalendářního měsíce, za který se platí. Do 8. dne následujícího měsíce,“ uvádí k termínu platby VZP ČR.

Pokud není pojistné zaplaceno ve stanovené lhůtě, a to v celé své výši, pak pojišťovna vyměří penále 0,05 procenta dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.

VRN

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here