Paliativní péče je komplexní, aktivní a na kvalitu života orientovanou péči pacientovi trpícímu nevyléčitelnou chorobou. Cílem péče je zmírnit bolest, tělesná i duševní strádání. Zachovat důstojnost a poskytnout podporu pacientovi i jeho blízkým.

Cílem v současném zdravotním systému je provázání nemocniční, hospicové a mobilní specializované paliativní péče. Jedná se o závažné téma, které se může jednou týkat kohokoli. Nejčastěji pak v momenty, kdy se loučí se svými nejbližšími. Současná situace z hlediska poskytování paliativní péče je neuspokojivá.

Jak vyplynulo z plošného dotazníkového průzkumu v českých nemocnicích situace z hlediska dostupnosti kvalitní paliativní péče není ve všech lůžkových zařízeních akutní a následné péče v ČR ideální.

Péče v nemocnicích

Z posledního průzkumu mezi 194 oslovenými nemocnicemi, jehož se zúčastnilo 75 nemocnic [39 %], vyplynulo, že pouze v 15 nemocnicích je paliativní péče systematicky rozvíjena.

  • 15 nemocnic má ucelený program pro paliativní péči
  • 21 nemocnic má konziliární tým pro paliativní péči
  • 16 nemocnic má ambulanci paliativní medicíny
  • 70 % nemocnic vyslovilo zájem paliativní péči dále rozvíjet

Některým z nemocnic byly poskytnuta dotace na mzdové náklady paliativního týmu [tj. paliatra, lékaře, psychologa, zdravotní sestry, sociálního pracovníka a sběrače dat].

O paliativní péči

  • Neodvrací se od nevyléčitelně nemocných, ale chrání důstojnost pacientů a klade hlavní důraz na kvalitu života. Dokáže úspěšně zvládat bolest a další průvodní jevy závěrečných stadií smrtelných onemocnění.
  • Založena je na interdisciplinární spolupráci a na celostním pohledu na nemocného člověka. Zahrnuje v sobě lékařské, psychologické, sociální, existenciální a spirituální aspekty.
  • Vychází důsledně z individuálních přání a potřeb pacientů. Respektuje jejich hodnotové priority a chrání právo pacienta na sebeurčení.
  • Zdůrazňuje význam rodiny a nejbližších přátel nemocných. Nevytrhává nemocné z jejich přirozených sociálních vazeb, ale umožňuje jim, aby poslední období života prožili v důstojném a vlídném prostředí a ve společnosti svých blízkých.
  • Nabízí všestrannou účinnou oporu příbuzným a přátelům umírajících a pomáhá jim zvládat jejich zármutek i po smrti blízkého člověka.
  • Vychází ze zkušenosti, že existuje zásadní rozdíl mezi špatnou a kvalitní péčí o umírající. A že umírání nemusí být provázeno strachem, bolestí a utrpením.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here