Svaz zdravotních pojišťoven ČR [SZP ČR] sdružuje všech šest zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven v České republice. Ty obhospodařují cca 4,4 mil. klientů. Svaz je členem Mezinárodní asociace vzájemných pojišťoven [AIM].

Náplní SZP ČR je hájit společné zájmy zdravotních pojišťoven a jejich klientů ve vztahu ke státním organizacím, profesním svazům a poskytovatelům zdravotní péče s hlavním cílem zkvalitňování služeb pro své klienty. Svaz zdravotních pojišťoven vznikl 15. 5.1997 jako nástupnická organizace Sdružení zdravotních pojišťoven. To bylo ustaveno na dobrovolné bázi 26. 1. 1993.

Členskými pojišťovnami jsou:

Předmět činnosti SZP ČR

 • Tvorba zásad společného postupu [sjednocování postupů] členů SZP ČR pro jednání se státními orgány, zájmovými sdruženími poskytovatelů zdravotních služeb, příp. pojištěnců a zaměstnavatelů ve věcech týkajících se systému veřejného zdravotního pojištění jako celku a účasti zdravotních pojišťoven v tomto systému [koncepce zdravotnictví a zdravotního pojištění, legislativa, dohodovací řízení].
 • Výměna zkušeností a tvorba společných výkladů stanovisek a postupů k provádění veřejného zdravotního pojištění [metodika] v rozsahu činnosti členů např. v oblasti právní, zdravotní, informačních systémů a úhrad zdravotních služeb.
 • Podpora zvyšování kvalifikace zaměstnanců členů Svazu a rozšiřování obecné orientace veřejnosti v otázkách systému veřejného zdravotního pojištění.
 • Zastupování členů v případech, kdy tak stanoví zákon nebo když se tak členové dohodnou, včetně zastupování v mezinárodních organizacích.
 • Zabezpečování dohodnutých služeb pro své členy.
 • Zabezpečování podkladů pro správní řízení souvisejících se stanovováním cen, úhrad a podmínek úhrad léčivých přípravků, zdravotnických prostředků a stomatologických výrobků.

Organizační struktura a orgány SZP ČR [K 13. 3. 2019]

Rada Svazu je nejvyšším orgánem Svazu, do jejíž působnosti náleží zejména:

 • schvalování Stanov a jejich změn,
 • rozhodování o zásadách hospodaření s majetkem Svazu,
 • delegování zástupců Svazu na jednání se státními a jinými orgány a organizacemi,
 • schvalování cílů a programu Svazu,
 • zřizování komisí Svazu,
 • volba a odvolávání prezidenta Svazu,
 • volba a odvolávání výkonného ředitele Svazu,
 • jmenování a odvolávání předsedů sekcí Svazu a předsedů komisí Svazu.

Prezident Svazu: Ing. Ladislav Friedrich, CSc. [Prezident Svazu reprezentuje Svaz navenek. Účastní se jednání Rady Svazu s právem předkládat návrhy a doporučení. V rozsahu stanoveném Radou Svazu vykonává její usnesení.]

Výkonný ředitel Svazu: Mgr. Martin Balada, LL.M. [Výkonný ředitel Svazu je statutárním orgánem Svazu. Jedná ve všech věcech, které nejsou Stanovami vyhrazeny Radě Svazu nebo prezidentovi Svazu. V rozsahu stanoveném Radou Svazu vykonává její usnesení. Řídí kancelář Svazu. Koordinuje a zabezpečuje činnost sekcí a komisí Svazu.

Odborné sekce a komise Svazu

 1. Právní sekce: předseda Mgr. Martin Balada, garant – vedení Svazu
 2. Zdravotní sekce: předsedkyně MUDr. Renata Knorová , garant JUDr. Petr Vaněk, Ph.D., ČPZP
 3. Ekonomická sekce: předsedkyně Ing. Anna Žižková, garant Ing. Antonín Klimša, MBA, RBP
 4. Sekce informatiků: předseda Ing. Zdeněk Vitásek, MBA, garant Ing. Darina Ulmanová, MBA, ZPŠ
 5. Léková komise: předsedkyně Mgr. Kateřina Podrazilová, Ph.D.
 6. Komise pro zdravotnické prostředky: předseda Ing. Jan Beneš
 7. Komise revizních lékařů: předsedkyně MUDr. Ivana Sušklebová
 8. Komise pro PR a marketing: předseda MUDr. PaedDr. Josef Křivánek, MBA

Hlavní cíle Svazu zdravotních pojišťoven ČR

 • Reprezentace společných zájmů zdravotních pojišťoven ve vztahu ke státním organizacím, profesním svazům a poskytovatelům zdravotní péče.
 • Aktivní a efektivní účast na rozvoji funkčního veřejného zdravotního pojištění jako základního zákonného pojištění a vytváření dalších předpokladů pro možnosti a druhy pojištění nebo připojištění v oblasti zdravotních služeb.
 • Zabezpečení spolupráce na přípravě nové legislativy týkající se veřejného zdravotního pojištění a procesu transformace zdravotnictví s cílem optimalizace zdrojů a nákladů.
 • Zkvalitňování služeb pro své klienty, včetně edukace k preventivním programům.
 • Podílení se na stanovování parametrů kvality a jejich zavádění do smluvních vztahů.
 • Spolupráce s Ministerstvem zdravotnictví ČR, profesními sdruženími
  a dalšími institucemi.
 • Lobbing v Parlamentu ČR.
 • Prosazování základních principů veřejného zdravotního pojištění: rovnost, dostupnost, kvalita, pluralita a konkurence, solidarita a hospodárnost.
 • Rozvoj mezinárodní spolupráce ve všech směrech.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here