ČOPN – Český občanský spolek proti plicním nemocem je pacientská organizace, která usiluje o zvýšení obecného povědomí o plicních nemocech. Současně se snaží prohlubovat vzájemnou informovanost a zlepšit spolupráci mezi pacienty a lékaři.

Český občanský spolek proti plicním nemocem [ČOPN] navazuje na činnost Českého občanského sdružení proti chronické obstrukční plicní nemoci [CHOPN]. Členy spolku jsou jak odborníci, to znamaná plicní lékaři, tak pacienti s plicními nemocemi a další občané se zájmem o tuto problematiku. Nejčastěji rodinní příslušníci pacientů.

Činnost spolku a všech jeho orgánů je vykonávána v souladu se stanovisky odborných autorit. Zejména České pneumologické a ftizeologické společnosti, která je odborným garantem činnosti spolku.

Cíle spolku ČOPN:
 • Zvyšování obecné informovanosti o plicních nemocech.
 • Spolupráce při zkvalitňování života pacientů s plicními nemocemi a jejich informovanosti o moderních trendech léčby.
 • Zlepšení vzájemné informovanosti odborné a laické veřejnosti.
 • Zdůrazňování zájmů pneumologických pacientů při jednání s jinými organizacemi i institucemi.

ČOPN vznikl poté, kdy byl vytvořen v lednu 1997 mezinárodní sbor expertů zabývající se CHOPN. Tento sbor vyhlásil takzvanou akci GOLD [Globální strategie pro diagnostiku, léčbu a prevenci CHOPN]. Nutnost integrace akce GOLD nebo její obdobu i do dalších zemí byla zřejmá. Což vyplynulo i z následujících doložených důkazů:

 • Nárůst mortality na CHOPN v mnoha zemích světa.
 • Náklady na léčbu CHOPN jsou vysoké jako na plicní rakovinu.
 • Náklady na léčbu CHOPN jsou zhruba 2x větší než na bronchiální astma.

Kvůli časté poptávce ze strany veřejnosti po rozšíření činnosti ČOPN i o další plicní diagnózy a zapojení laiků-pacientů do činnosti ČOPN rozhodla náhradní valná hromada ČOPN dne 21. 3. 2015 o restrukturalizaci ČOPN na pacientskou organizaci. S cílem nabízet spolupráci odborných lékařů s laiky. Tím bude zajištěna jednak potřebná odborná úroveň činnosti, jednak kvalitní vzájemná informovanost laické a odborné veřejnosti.

Další činnosti spolku

 • Přednášková a publikační činnost na téma plicních nemocí.
 • Prezentace problematiky pneumologických pacientů v ČR i v zahraničí.
 • Organizace podpůrných programů, např. kurzů rehabilitačních cvičení, pro pneumologické pacienty i další zájemce.
 • Vedlejší hospodářskou činnost, spočívající v podnikání. Jako je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

Zakladatelé spolku

Spolek ČOPN byl založen jako České občanské sdružení proti chronické obstrukční plicní nemoci z iniciativy členů výboru České pneumologické a ftizeologické společnosti [ČPFS] v lednu 2000. Zakladateli jsou členové ČPFS, kteří se této problematice nemocí spojených s bronchiální obstrukcí dlouhodobě věnují. To je: prof. MUDr. V. Vondra, DrSc., doc. MUDr. J. Musil, PhD. a MUDr. S. Kos, CSc.

Řádným členem spolku může být pouze fyzická osoba. Přidruženým členem spolku může být osoba fyzická i právnická. Členství vzniká okamžikem přijetí za člena. O přijetí za přidruženého člena rozhoduje na základě podané přihlášky výbor spolku, o převedení mezi řádné členy rozhoduje členská schůze.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here