Státní sociální podpora je téma vždy, když se ukáže, že je některými skupinami obyvatel zneužívána. A pak také, když se ukáže nedostatečnou tam, kde je skutečně potřebná. Jakou a za jakých podmínek přiznává stát státní sociální podporu? 

Státní sociální podporou se snaží stát pomoci potřebným osobám překonat tíživou sociální situaci. Stát tak částečně přebírá spoluzodpovědnost za vzniklou nepříznivou sociální situaci. Státní sociální podpora znamená systém poskytování dávek osobám [rodinným příslušníkům] v uznaných sociálních situacích. [Na obrázku: Grga Pitić, ilustrační foto, pozn. red.]

Druhy státní sociální podpory:

 • Přídavek na dítě
 • Rodičovský příspěvek
 • Příspěvek na bydlení
 • Porodné
 • Pohřebné

Státní podpora je upravena Zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Samostatnou kapitolou jsou pak dávky v hmotné nouzi. Žádost o dávky pomoci v hmotné nouzi se podávají na úřadech práce podle místa trvalého pobytu občana. Dávky upravuje zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.

Konkrétní příklad

Ukažme si to na konkrétním příkladu samoživitelky, která pečuje o čtyři děti ve věku čtyři, osm, deset a 13 let. Ta dostane prostřednictvím přídavků na děti od státu každý měsíc celkem 3 530 korun.

 1. dítě: 800 Kč
 2. dítě: 910 Kč
 3. dítě: 910 Kč
 4. dítě: 910 Kč

Další dávkou státní sociální podpory, kterou může matka čerpat, je příspěvek na bydlení ve výši 4 583 korun. [Příspěvek na bydlení lze přitom čerpat pouze na nájemní bydlení a odchází přímo pronajímateli.]

 • Nájemné: 3 000 Kč
 • Voda, topení, energie, odpad: 1 700 Kč

Kdo má nárok?

Nárok na dávky má pouze fyzická osoba, jestliže ona a s ní společně posuzované osoby jsou hlášeny k trvalému pobytu na území České republiky. To jsou občané České republiky, anebo cizinci, kteří mají trvalý pobyt na území České republiky včetně bydliště.

V tomto ohledu není bez zajímavosti, že při posuzování nároků na dávky státní sociální podpory se nezkoumá majetek domácnosti/rodiny, ale pouze příjmy. A to ještě pouze u některých dávek. Základem pro stanovení nároku a výše některých dávek je částka životního minima.

Dávky státní sociální podpory zohledňují jak příjmovou, tak i sociální situaci rodiny. Čím je v rodině více nepříznivých sociálních událostí, tím více dávek je rodině poskytováno. Rodina může pobírat více dávek státního sociálního zabezpečení souběžně.

Dávky se vyplácí v české měně, převodem na platební účet příjemce nebo poštovním poukazem, a to podle rozhodnutí příjemce dávky.

Na co má kdo nárok

V závislosti na příjmu rodiny jsou poskytovány přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, porodné. Bez ohledu na příjem rodiny se poskytují rodičovský příspěvek a pohřebné.

Neplnění povinné školní docházky dítěte má za důsledek postih v podobě snížení výplaty přídavku na dítě.

Žádosti o poskytování dávek státní sociální podpory vyřizují úřady práce, resp. jejich kontaktní pracoviště. To podle místa trvalého pobytu osoby, která uplatňuje svůj nárok na dávky.

Nárok na výplatu dávek státní sociální podpory zaniká uplynutím tří měsíců ode dne, za který dávky náleží. U dávek jednorázových [porodné, pohřebné] zaniká nárok uplynutím jednoho roku od vzniku nároku na dávku.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here