Co mění novela zákona o ochraně veřejného zdraví

0
1248
o ochraně veřejného zdraví
Foto: Pixabay.com

Poslanecká sněmovna včera [12.2.] schválila ve třetím čtení vládní návrh na úpravu zákona o ochraně veřejného zdraví. Návrh zákona, který nyní putuje do Senátu, připravilo Ministerstvo zdravotnictví ČR. Některé ze změn, které novela přináší, pak navrhli poslanci Výboru pro zdravotnictví PS PČR.

V průběhu projednávání na půdě Sněmovny byla novela doplněna poslaneckým pozměňovacím návrhem o nové kvalifikační požadavky na pozici hlavního hygienika ČR.

Novela nově zavádí bezplatné očkování dětí do jednoho roku věku proti meningokoku. Očkování proti meningokoku u dětí do jednoho roku věku bude zdarma.

Podle MZ ČR hlavním důvodem k předložení návrhu novely o ochraně veřejného zdraví byla potřeba adaptace unijních nařízení. Novela ale obsahuje i mnoho dalších úprav, včetně legislativně technických, jež mají odstranit aplikační problémy zákona v každodenní praxi.

„Novela zlepší například kontrolu kvality koupacích vod, zaměstnavatelům upřesní podmínky ochrany zdraví zaměstnanců zejména při práci s chemickými látkami a směsmi či zjednoduší legislativní požadavky pro prodejce kojeneckého a dětského oblečení a obuvi z druhé ruky,“ vysvětluje ministr zdravotnictví Adam Vojtěch [za ANO].

Změny u očkování dětí

Nově nebude očkování podmínkou pro pobyt dítěte ve škole v přírodě. Novela rozšiřuje povinnost přijmout dítě [očkované či s potvrzením, že ho nelze očkovat kvůli trvalé indikaci] také na další subjekty vykonávající činnost, v jejichž náplni je výchova dětí nad tři roky věku v předškolních zařízení. Tedy subjekty, jež jsou dozorovány orgány ochrany veřejného zdraví.

„Důvodem bylo srovnání povinností pro všechny poskytovatele péče o děti starší tří let, které dosud nezahájily povinnou školní docházku. To znamená mateřské školy, dětské skupiny, stanovené živnosti,“ uvádí MZ ČR ve své tiskové zprávě.

Novela navrhuje, aby doklad o provedeném pravidelném očkování nebo doklad o tom, že je dítě k nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci, vydal poskytovatel zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost.

„Doklad o očkování nebude podle schváleného pozměňovacího návrhu podmínkou pro pobyt dítěte ve škole v přírodě. Pro účast na zotavovacích akcích, tedy táborech, ale zůstane tato povinnost zachována,“ upřesňuje MZ ČR.

Dále návrh ukládá povinnost zpracování osobních údajů v rámci nové oznamovací povinnosti osoby pořádající zotavovací akci pro děti ve věku do 15 let nebo školu v přírodě delší než pět dní. Tato pořádající osoba bude mít povinnost jeden měsíc před zahájením akce ohlásit skutečnosti příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví. To znamená, že krajské hygienické stanici uvede jméno a příjmení odpovědné osoby přítomné na škole v přírodě déle než pět dní nebo na zotavovací akci pro každý běh a telefon na ni.

Na poli ochrany zdraví

Na poli ochrany zdraví při práci, jak uvádí MZ ČR, dochází k významným úpravám. Jejich cílem je především snížení administrativní a ekonomické zátěže podnikatelským subjektům. Zakotvuje se například možnost předložit v rámci kategorizace práce pro faktory fyziologie práce u prací, které jsou nerizikové, odborné hodnocení. A to provedené autorizovanou nebo akreditovanou osobou, místo nákladného měření. Dále se odstraňuje duplicitní a časově náročný postup vypracování a projednání textu písemných pravidel o bezpečnosti. Ale i ochraně zajišťující zdraví a ochraně životního prostředí.

Koupaliště a solária

Provozování solárií se nově zařazuje mezi činnosti epidemiologicky závažné, neboť i zde hrozí poškození zdraví zákazníků v případě neuplatňování zásad provozní hygieny zaměstnanci. U přírodních koupališť novela rozšiřuje požadavek na jakost vody o ukazatele „mnohobuněčné organismy“. A to u těch, u kterých praxe ukázala jejich vliv na zdraví [např. vznik tzv. cerkáriové dermatitidy]. Tyto organismy doposud předmětem zákonné úpravy nebyly, proto je hygienici nemohli monitorovat a veřejnost před nimi varovat.

Pracovnělékařské prohlídky

Novela navrhuje, aby byly krajské hygienické stanice zmocněné k provádění kontroly poskytovatelů pracovnělékařských služeb. Praxí se ukázalo, že v některých případech poskytovatelé pracovnělékařských služeb nerespektují vyhlášky o provedení některých ustanovení zákona o specifických zdravotních službách.

„Poskytovatelé si individuálně upravují rozsah, náplň jednotlivých lékařských prohlídek či je vůbec neprovádí nebo nevyžadují,“ uvádí MZ ČR.

Dodává, že krajské hygienické stanice, krajské úřady, případně sami poskytovatelé upozorňují na problémy. Například, že dochází k vydání lékařského posudku o zdravotní způsobilosti k výkonu práce pro vstupní lékařskou prohlídku bez potřebných a právním předpisem stanovených vyšetření.

Podle MZ ČR je zaměstnanec mnohdy i bez vědomí zaměstnavatele vyslán na pracoviště, které neodpovídá jeho zdravotní způsobilosti. V daném případě dochází k porušení povinnosti stanovené zákoníkem práce. Což může znamenat, že současně může být negativně ovlivněno zdraví či život zaměstnance nebo zaměstnanců v jeho okolí.

Potravinová krmiva

Nařízení EU, kterým je potřeba český právní řád přizpůsobit, se týkají úředních kontrol a jiných úředních činností prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva. A pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin. A také poskytování informací o potravinách spotřebitelům. V souvislosti s implementací těchto nařízení se zakotvují některé nové, zejména oznamovací, povinnosti. A to pro osoby dovážející nebo vyrábějící materiály a předměty určené pro styk s potravinami. A dále pak pro MZ ČR některé nové kompetence.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here