Centrum Podskalí se mění v centrum duševního zdraví

0
1252
centrum_podskali
Foto: Fokus Praha

Centrum Podskalí, jež je součástí Fokusu Praha, vstoupilo do pilotního programu center duševního zdraví [CDZ]. Centrum Podskalí provozuje službu sociálně-zdravotního terénního týmu pro lidi s duševním onemocněním od roku 2015.

Spádovou oblastí pražského Centra Podskalí je Praha 1, 2 a část Prahy 10 [Vršovice, Vinohrady]. V této oblasti spolupracuje s více než stovkou pracovníků. Jim nabízí sociální a zdravotní podporu.

„Za pět let působení týmu jsme se profesionalizovali. Daří se nám velmi citlivě nabízet podporu a lékařskou péči i lidem, kteří o ni dlouhodobě nestáli. Dbáme na to, abychom společně s klienty hledali řešení a možnosti, které odpovídají jejich osobní situaci. Podporujeme je v tom, že stojí za to realizovat své životní plány,“ říká sociální pracovnice a vedoucí týmu CDZ Podskalí Magdalena Flaksová.

Dodává, že si velmi cení spolupráce s Psychiatrickou klinikou VFN v Praze, která poskytuje akutní lůžkovou péči lidem v dané oblasti.

„Od roku 2017 docházíme pravidelně každý týden na příjmová oddělení kliniky a společně s personálem nemocnice nabízíme podporu lidem, kteří jsou zde hospitalizovaní,“ říká.

Podle ní se Fokusu Podskalí takto podařilo navázat spolupráci s pacienty, kteří se do nemocnice dostávali opakovaně. A dosud žádné jeho služby nevyužívali. V praxi se tak Centrum Podskalí zasloužilo o snížení počtu jejich hospitalizací nebo intervaly mezi nimi.

„Zdravotní sestry z kliniky pracují také v týmu centra duševního zdraví a společně se nám tak daří nabízet kontinuální podporu,“ upřesňuje.

Centrum Podskalí a spolupráce s městskými částmi

Důležitými partnery Centra Podskalí v poskytování podpory klientům jsou také sociální odbory městských částí. Společně se zaměstnanci úřadu mohou pracovníci CDZ pomoci lidem s duševním onemocněním. A to v zajištění základních životních potřeb, služeb a péče. Spolupráce již běží s Městskou částí Praha 10. V poslední době se rozvíjí i spolupráce se sociálními pracovníky Prahy 1.

„Našim cílem je vytvořit dobře provázaný systém podpory lidí s duševním onemocněním. A to tak, aby mohli žít doma v prostředí, které co nejvíce odpovídá jejich potřebám, a netrávili život zavření v psychiatrických léčebnách,“ shrnuje podstatu komunitní péče Petr Hudlička, ředitel Fokusu Praha.

Fokus Praha je s více než 220 pracovníky největší českou neziskovou organizací podporující osoby se zkušeností s duševním onemocněním. Vznikl v únoru 1990 jako občanské sdružení. To z vlastní iniciativy založila asi desetičlenná neformální skupina nadšenců a odborníků v čele s psychiatrem Janem Pfeifferem. Po účinnosti nového občanského zákoníku se v roce 2016 transformoval v zapsaný ústav. Fokus Praha je členem Fokusu ČR. To znamená platformy, která sdružuje deset samostatných Fokusů působících v sedmi krajích v ČR.

Kromě služeb zaměřených na psychické zotavení se Fokus Praha soustředí i na sociální podporu svých klientů. A to v oblastech bydlení či pracovních příležitostí. Ostatně i přerod Centra Podskalí na centrum duševního zdraví klade vyšší nároky na jeho prostory. Zázemí centra proto uvolňuje místo Komunitnímu týmu a stěhuje se na dohled, do Vratislavovy ulice. Nová kancelář je právě v rekonstrukci, při níž je myšleno i na variantu, že by prostor v budoucnu mohl sloužit jako krizový byt pro CDZ Podskalí.

Další výzva na Forenzní multidisciplinární tým

Přesun dlouhodobě hospitalizovaných osob v psychiatrických zařízeních do komunitního prostředí je také jedním z hlavních cílů Národního akčního plánu pro duševní zdraví 2020–2030. Ten schválila Vláda ČR letos v lednu. Plán počítá s rozvojem sociálně zdravotních služeb zajišťovaných skrze multidisciplinární týmy a soustředěných v centrech duševního zdraví. Centra duševního zdraví jsou ustavována za podpory Operačního programu Zaměstnanost [OPZ].

MZ ČR nabídlo další dotace pro centra duševního zdraví

Další výzvy z OP Z míří i na podporu nových služeb v oblasti péče poskytované Forenzním multidisciplinárním týmem. V této oblasti Ministerstvo zdravotnictví ČR [MZ ČR] koncem letošního ledna vyhlásilo další výzvu. Ukončení příjmu žádosti bylo stanoveno na 9. 3. 2020. I v těchto výzvách mohou předkládat žádosti o dotace poskytovatelé zdravotních a sociálních služeb, kteří chtějí zajistit pilotní provoz tohoto týmu v trvání 18 měsíců. Maximální možná dotace pro jeden Forenzní multidisciplinární tým je 9 100 000 korun.

Forenzní multidisciplinární týmy přitom zajišťují ve své spádové oblasti funkční propojování ambulantní, lůžkové a sociální péče u nemocných s ochranným léčením. V úzkém kontaktu by měl být i s místně příslušným soudem, Probační a mediační službou a Policií ČR. Tým pracuje formou case managementu a poskytuje flexibilní, individualizovanou službu. Odbřemeňuje tak běžné psychiatrické ambulance od péče o obtížně zvladatelné nemocné s ochranným léčením. Zároveň by měl být schopen zhodnotit rizikovost daného nemocného s použitím ověřených nástrojů založených na důkazech.

Strategie reformy psychiatrické péče

Zřízení Forenzního multidisciplinárního týmu vychází ze Strategie reformy psychiatrické péče. Forenzní multidisciplinární tým je specifickým článkem doplňujícím ambulantně-ústavní rozhraní ochranného léčení. Cílovou skupinou jsou dospělí nemocní, kteří vykonávají ochranné léčení [ústavní/ambulantní] ve všech jeho obvyklých specializacích. Podpora center duševního zdraví a jejich týmů plyne z Operačního programu Zaměstnanost [OP Z] realizovaného z Evropského sociálního fondu [ESF].

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here