Od 27. 6. se v Česku mohou konat letní tábory pro děti. A to v maximálním počtu 300 osob v pevném objektu či chatkách. Ve stanech pak v počtu do 100 osob i s táborovým personálem. Je možné, že 8. 6. podle epidemiologické situace Ministerstvo zdravotnictví ČR [MZ ČR] počty účastníků navýší na 500 osob.

Na druhou stranu MZ ČR stále zakazuje putovní tábory. Příměstských táborů se nařízení úřadu netýkají, ale jsou jim doporučována. Letošní letní tábory pro děti se budou konat za podobných podmínek jako v minulých letech. Podstatnými změnami jsou limity v počtech zúčastněných. Dále v používání roušek při výpravách mimo táborové prostory a zvýšené nároky na dodržování hygieny. Pro rodiče je důležitou informací to, že musí dítěti obstarat aktuální, tedy letos vydané potvrzení od praktického lékaře pro děti a dorost o způsobilosti dítěte účastnit se na pobytovém táboře. Dále musí děti a stejně tak veškerý táborový personál doložit potvrzení o bezinfekčnosti. Což ale dokládají každý rok.

„Potvrzení o bezinfekčnosti dokládá, že účastník nejeví příznaky covid-19. A také, že ve 14 dnech před odjezdem nepřišel do styku s osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy covid-19,“ vysvětluje Hlavní hygienička ČR Jarmila Rážová.

Letní tábory 2020 a metodika jejich provozu

Podle hlavní hygieničky je v plánu uvolňování preventivních opatření a souvisejícím metodickém materiálu pro letošní rok kladen vyšší důraz na dodržování pravidel provozní a osobní hygieny. V praxi to znamená časté mytí rukou mýdlem a doporučení užívat pouze jednorázové ručníky. K dispozici musí být i dezinfekce k ošetření rukou. Děti a personál tábora musí dbát na hygienická pravidla při kašlání, kýchání i nošení roušky.

„Zvláště důležité je zajistit na toaletách a umývárnách dostatečné množství teplé vody, mýdla. Každé dítě musí mít vlastní ručník. Vysoký hygienický standard musí být zajištěn ve stravovacích zařízeních, na ošetřovně, izolaci, které se na pobytových táborech běžně zřizují,“ vysvětluje hlavní hygienička.

Příměstské tábory mají pravidla volnější

Na příměstské tábory se výše jmenovaná opatření nevztahují. Nejde totiž o pobytové akce, ale o tábory s denní docházkou a nejsou proto upraveny stejnou legislativou. Pro účast na příměstském táboru pak stačí doložit pouze potvrzení o bezinfekčnosti s datem podpisu maximálně jeden den před nástupem dítěte na tábor. I přesto epidemiologové pořadatelům příměstských táborů doporučují držet se stejných pravidel jako pro pobytové letní tábory.

„Pořadatelům příměstských táborů bychom doporučovali držet se stejných pravidel jako u klasických letních táborů,“ uvedla Jarmila Rážová.

Dodala, že putovní tábory se zatím konat nemohou. Důvodem je to, že při nich vzniká vyšší riziko případného šíření nákazy a dohledat kontakty osob by bylo téměř nemožné. I z toho důvodu je provozovatelům letních táborů pro děti doporučeno, aby táborníci většinu času trávili v areálu tábora a v okolní přírodě. Výlety do okolních měst, veřejných koupališť, bazénů nebo návštěvy kulturních památek by měli organizátoři omezit na minimum. A pokud možno se jich pro letošek úplně vzdát. To proto, že kontaktem s cizími lidmi se zvyšuje riziko zavlečení infekce do tábora. Letos by ze stejného důvodu neměli své děti na táborech navštěvovat ani jejich rodiče. Pokud by se totiž u kohokoliv z účastníků prokázala infekce covid-19, celý tábor by se okamžitě zrušil.

Mezi další doporučení pro letošní pobytové tábory je, aby jejich organizátoři vytvořili skupiny dětí, ve kterých děti stabilně zůstanou po celou dobu jejich pobytu. Tyto skupiny se budou zdržovat většinu času pospolu. Každý, kdo se nějakého letního tábora v minulosti zúčastnil dobře ví, že taková organizace letních táborů je v praxi zcela běžná. Děti se s ohledem na svůj věk a schopnosti člení zcela běžně do jednotlivých oddílů. V nich pak tráví většinu času v táboře. Včetně obědů, výprav do přírody či při pohybových aktivitách.

Roušky na letních pobytových táborech

Nezapomenout přibalit dítěti do batohu na tábor roušku by neměl žádný z rodičů, a pro jistotu by jich měl zabalit i více. Pravidla pro jejich nošení se totiž mohou změnit ze dne na den v závislosti na vývoji epidemiologické situace. V současné době však platí, že v celém areálu tábora se nosit nemusí. Povinnost si ji nasadit pak přichází ve chvíli opuštění tábora, včetně pohybu ve volné přírodě, jak nařídilo MZ ČR. Zajistit a spravovat ústenky či jednorázové ochranné roušky v táboře má na starosti zdravotník. I přesto je doporučeno jimi dítě na pobyt vybavit.

Akce se jako vždy hlásí hygienikům

Mezi další pravidla, která jsou pro organizátory pobytových táborů v platnosti každoročně, patří i povinnost minimálně jeden měsíc před jejich zahájením nahlásit konání akce místně příslušné hygienické stanici. Ta ohlašuje konání akce dále i místnímu hasičskému sboru. Tuto povinnost nemají provozovatelé akcí s pobytem do pěti dnů a počtem účastníků do 30 osob. I přesto hlavní hygienička doporučuje konání i takových akcí hygienikům nahlásit.

„Apeluji i na menší provozovatele, aby dobrovolně konání takových akcí nahlašovali,“ upozorňuje Jarmila Rážová.

Z ostatních zásad nesmí podle ní organizátoři zapomenout na oddělenou a bezpečnou manipulaci s čistým a použitým prádlem a na manipulaci s odpadem.

„Vždy s důrazem na zajištění příslušných hygienických a protiepidemických opatření. Dále je důraz kladen na opakovanou edukaci dětí a personálu před a v průběhu akce,“ uzavírá.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here