AIFP má nový etický kodex. Dosavadní byl z roku 1993

0
321
Kodex

Dosavadní Etický kodex Asociace inovativního farmaceutického průmyslu [AIFP], který je v platnosti s mírnými změnami od roku 1993, byl 1. ledna 2021 nahrazen novým Kodexem AIFP. Ten nahrazuje dosavadní platné kodexy AIFP.

„Nový Kodex je lokalizovanou transpozicí celoevropsky závazného Etického kodexu Evropské federace farmaceutických společností a asociací. Jako takový je dalším krokem inovativního farmaceutického průmyslu na cestě za účinnou transparentní seberegulací,“ vysvětluje výkonný ředitel AIFP Jakub Dvořáček.

Kodex AIFP obecně představuje soubor etických pravidel odsouhlasených členy AIFP pro propagaci léčivých přípravků vůči zdravotnickým odborníkům a pro interakci se zdravotnickými odborníky, zdravotnickými zařízeními, pacientskými organizacemi i jejich zástupci. Kodex platí pro všechny typy komunikace a interakce, tradiční i digitální. Upravuje mimo jiné pravidla pro sponzoring akcí, vzdělávání nebo grantovou podporu.

Nový Kodex AIFP nahrazuje dosavadní platné kodexy vydané AIFP. Jeho znění je nově jednodušší, bez duplicit a obsahuje vyjasnění některých částí původního Kodexu AIFP.

Nový Kodex AIFP je jednodušší

Většina aktuálně platných pravidel je převzata, některá neaktuální pravidla byla vypuštěna a některé oblasti jsou upraveny zcela nově. V základu ale způsob jednání členů asociace Kodex AIFP upravuje takto: V první řadě platí, že středobodem všeho, co děláme, jsou pacienti. Snažíme se zajistit, aby vše, co děláme, bylo ve prospěch pacientů. […] Jednáme čestně a chováme se odpovědně s cílem zajistit, aby naše komunikace se zainteresovanými osobami byla přesná, legitimní a vyvážená. Neseme plnou odpovědnost za naše rozhodnutí, jednání a interakce a vyzýváme ostatní, aby i oni dodržovali stejně přísné etické standardy.“

Představenstvo AIFP je v novém složení

Případně: „Se všemi zainteresovanými osobami jednáme s respektem. Zavazujeme se jednat s nimi otevřeně, vnímavě a konstruktivně, s ochotou se učit a vzájemným respektem. Uvědomujeme si význam nezávislého rozhodování zainteresovaných osob, podloženého důkazy a zohledňujícího zájmy pacienta. […] Jednáme otevřeně, pokud jde o naše aktivity a interakce, a vyzýváme zainteresované osoby, aby i ony jednaly se stejnou otevřeností.“

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here