I když se hovoří o legalizaci trhu s konopím, o legalizaci nejde

2
1590
Ředitel Národní protidrogové centrály SKPV PČR brig. gen. Jakub Frydrych. / Foto: Policie ČR

„Jednáním o podobě regulovaného trhu s konopím neprospívá překotnost a absence strukturovaných mezioborových diskusí,“ říká v rozhovoru pro ZdraveZpravy.cz ředitel Národní protidrogové centrály SKPV PČR brigádní generál Jakub Frydrych.

V Německu, ale i v Česku se stále více mluví o možné legalizaci konopí k rekreačním účelům, jak vy vnímáte tuto debatu?

Úvodem si dovolím usadit téma do reálného rámce. Pojmoslovná ekvilibristika s výrazy legalizace, dekriminalizace, depenalizace a podobně jsou průvodním jevem všech debat o konopí. Realita je taková, že žádná země na světě nelegalizovala konopí bez jakékoliv regulace. Dále platí, že v evropské perspektivě je Česká republika svým aktuálním regulačním rámcem u pěstování a držení marihuany pro vlastní potřebu nejliberálnější zemí.

Na druhé straně, zdá se, že ani to nestačí. Například protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil vyloženě prosazuje „legalizaci marihuany“ v Česku.

Opět mi dovolte usadit téma do reálného rámce. Současné legislativní úvahy směřují k zavedení regulovaného trhu s konopím. To značí zpřístupnění marihuany pro osobní potřebu dospělých za velmi přísných podmínek. Tyto podmínky přitom zahrnou registraci i množstevní i obsahové limity. Mimo rámec navrhované regulace zůstane nakládání s marihuanou protiprávní. Bude i nadále vymáháno prostředky správního a trestního práva. A pracovní skupina zřízená národním protidrogovým koordinátorem má za úkol do konce března 2023 předložit vládě rámcový návrh této úpravy.

Máme tu boom neregulovaného nízkopotentního konopí

Jedním z argumentů pro legalizaci prodeje konopí v Česku je, že u nás kvete černý trh s konopím a legalizací by ho stát dostal pod kontrolu i získal miliardy na daních. Souhlasíte s tím, že v Česku kvete černý trh s konopím?

Rolí Policie ČR je zejména omezovat nabídku nelegálních drog. Užívání není protiprávní. Držení malých množství pro vlastní potřebu a pěstování v limitu do pěti rostlin je v ČR přestupkem. Aktuálně máme z legislativního pohledu v ČR tři typy konopí: technické, léčebné a nelegální. Konopí pro léčebné účely má vlastní regulační rámec. Pokud je s ním nakládáno v souladu s touto úpravou, jedná se o lege artis [podle pravidel oboru, pozn. red.] léčbu. A ta není předmětem zájmu orgánů vymáhajících právo. U technického konopí v důsledku nezodpovědných legislativních změn od roku 2021, které umožnily pěstovat druhy a odrůdy konopí do obsahu 1% THC a zejména jeho další zpracování, čelíme ve veřejném prostoru boomu zcela neregulovaných produktů z nízkopotentního konopí, obsahujících CBD, ale i semisyntetické psychoaktivní kanabinoidy jako je například HHC.

Dobře, ale znovu se zeptám na to samé, je pravda, že Policie ČR “nezvládá” udržet černý trh s konopím pod kontrolou? Jakou roli v tom hraje snaha o další rozvolnění legislativy u rekreačního užívání konopí?

Trestné činy spojené s konopím tvoří cca 40 procent všech odhalených drogových trestných činů. Na snížení podílu černého trhu cílí navrhované legislativní změny. S ohledem na parametry regulační legislativy se očekává zasažení černého trhu v rozpětí 30 až 50 procent. Což znamená, že nelegální trh s marihuanou bude i nadále existovat ve všech svých formách od samopěstitelského až po aktivity mezinárodních kriminálních skupin. Na straně poptávky je patrná velká společenská a mediální tolerance vůči užívání konopí a bagatelizace rizik spojených s jeho zneužíváním, i směšování konopných kontextů léčebných, rekreačních a lidskoprávních. Samotný fakt regulace dostupnosti konopí nezajistí, aby se k němu nedostali nedospělí, jak to reálně pozorujeme u alkoholu a tabáku.

Tuzemský trh s konopím plně saturují vnitřní zdroje

Jak byste definoval stav černého trhu s konopím v Česku? Například, kolik peněz se v něm ročně protočí?

V otázce nelegálního konopí je produkce v ČR plně samozásobitelská. Tuzemskou poptávku saturují vnitřní zdroje. Část nelegální produkce se vyváží do okolních zemí, ale i do dalších částí západní Evropy. V retrospektivě posledních pěti let, je orgány vymáhajícími právo v ČR odhalováno cca 180 nelegálních pěstíren konopí ročně. Z pohledu produkční schopnosti převažují malé pěstírny do 50 rostlin. Ty tvoří více než 65 procent odhalené produkce. V roce 2022 bylo v ČR zajištěno 613 kg sušiny marihuany. Odhadovaná spotřeba v ČR je 20 tun ročně. Údaj je velmi pravděpodobně podhodnocený. Velkoobchodně se na černém trhu prodává marihuana za 70 až 90 000 korun za kilogram. Velmi často dochází ke skupování přebytků malopěstitelů a jejich vývozu do zahraničí.

Podílejí se na tomto nelegálním obchodu občané České republiky, nebo, jak se často zmiňuje v médiích, i občané jiných národností?

V současnosti je nelegální produkce marihuany statisticky téměř výlučně doménou občanů ČR. Z etnicky podmíněných kriminálních skupin, v ČR působí srbské kriminální skupiny s produkcí marihuany určené na vývoz a okrajově i vietnamské kriminální skupiny.

Na koho nelegální prodej konopí hlavně cílí? Jsou to dospělí, děti, mládež?

Konopí se v ČR ve velké míře sdílí na komunitním principu. Jeho dostupnost je vysoká. Tyto faktory budou mít významný vliv na míru odklonu uživatelů od černého trhu i na výši očekávaných fiskálních příjmů z trhu s konopím. Konopí není iniciační návykovou látkou. Nicméně při retrospektivním pohledu na uživatelskou kariéru problémových uživatelů se marihuana téměř pravidelně objevuje jako droga, která předcházela užití dalších látek. Mezi nedospělými převažuje vrstevnická distribuce.

I konopí má svá zdravotní rizika

Co vyplývá z vašich zkušeností – patří konopí k nebezpečným drogám?

Konopí má nižší zdravotní rizika. Ta způsobuje vysoká letální dávka THC. Nicméně to neznamená, že nemá žádná zdravotní rizika. Zneužívání vysokopotentního konopí ve vysoké frekvenci v nedospělosti se pojí s možným vznikem závislosti i poruchami duševního zdraví. S výskytem vysokopotentních extraktů a tinktur i zvýšením míry užívání v populaci, se tato rizika pochopitelně zvyšují.

Jakou roli hraje konopí ve statistikách trestných činů?

Konopí je součástí primární drogové trestné činnosti spočívající v jeho produkci a distribuci. Se zvyšující se významností stojí i za trestnými činy spojenými s řízením vozidel v intoxikaci.

Jak moc se nelegální prodej konopí váže s prodejem ostatních nelegálních drog?

Uživatelským trendem současnosti je polyvalentní nabídka i užívání. V nelegální komerční distribuci se běžně setkáváme s nabízením konopí a produktů z něj společně s jinými návykovými látkami.

Policii ČR nepřísluší komentovat směřování vlády

Jaký je váš osobní názor na případnou legalizaci konopí? Máte za to, že je to krok správným směrem?

Policie ČR je součástí exekutivy a nepřísluší jí komentovat či oponovat směřování vlády či protidrogové politiky jako takové. Nová právní úprava by neměla legitimizovat životní styl spojený s užíváním konopí. Neměla by normalizovat užívání konopí jako společensky akceptovatelného chování a zvyšovat jeho dostupnost nad současnou úroveň.

Co je tedy jejím smyslem?

Legislativní rámec by měl vycházet z pragmatické snahy umožnit samopěstitelům pro takzvané „samoléčebné“ využití pohybovat se po splnění daných podmínek v mezích zákona. A tak se vyhnout v těchto případech uplatňování správních či trestních sankcí. A zároveň být konformní s nároky, které jsou na regulaci nakládání s nelegálními návykovými látkami kladeny současnou vnitrostátní úpravou a mezinárodními závazky ČR. Nová právní úprava by měla mít také nastaveny pevné a vymahatelné legislativní rámce. To proto, aby umožnila ochranu společnosti před vlivem excesivního zneužívání nelegálních návykových látek a posílí právní jistotu.

Pokud by skutečně došlo k takzvané “legalizaci konopí”, máte za to, že to Policii ČR uvolní ruce, že jí odpadne agenda kriminálních činností spojených s konopím? Anebo ji naopak přibyde?

Již dnes převažuje v činnosti Policie ČR a Celní správy orientace na protiprávní jednání. A ta spočívají převážně v kvalifikovaném nakládání s nelegálními drogami. V praxi to znamená, že se vymáhání práva zaměřuje na producenty, distributory, vývozce a dovozce nelegálních drog. V těchto souvislostech zůstanou mimo přijatou legislativní změnu tato jednání i nadále protiprávní. Policie se s jimi bude muset tak i nadále zabývat. Další společenské náklady očekáváme ve spojitosti se zvýšením míry užívání v obecné populaci, nutnosti vyšší frekvence forenzních zkoumání konopí, akutními nefatálními intoxikacemi, kapacitami terapeutických a léčebných intervencí i otázkami spojenými s řízením vozidel v intoxikaci.

Do rozvolnění trhu s konopím promluví i Evropská unie

Znamená to, že případná legalizaci konopí jenom přínosy nepřinese, jak často zaznívá od jejích zastánců?

Jak jsem již uvedl, o legalizaci se nejedná a ani jednat nebude. Velmi málo zaznívá, stejně jako u uvažovaných změn v SRN, že souladnost navrhovaných změn s Jednotnou úmluvou o omamných látkách a evropskou legislativou platí za nezbytnou podmínku. A ta může představy předkladatelů velmi významně pozměnit.

Tomu rozumím… Jak ale vy vnímáte současnou debatu ve věci případného rozvolnění pravidel po užívání konopí ve smyslu přínosů a negativ?

Současným jednáním o možné podobě regulovaného trhu s konopím neprospívá jejich překotnost a absence strukturovaných mezioborových diskusí. To znamená diskuzí, které by se zabývaly riziky spojenými s legalizací ve škále od mezinárodně politických přes zdravotní, právní, sociálně ekonomické, až po ekologické, s využitím dostupných a aktuálních studií.

Daniel Tácha

2 KOMENTÁŘE

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here