I pobyt rodiče s dítětem v nemocnici má svá pravidla

0
3115
v_nemocnici
Foto: Pixabay.com

Při pobytu v nemocnici má dítě právo na přítomnost rodiče či jiného zákonného zástupce. Pokud to tedy umožňuje vybavení daného zařízení a nedojde k narušení poskytování zdravotních služeb.

Na jednotkách intenzivní péče může nemocnice pobyt rodiče či jiného blízkého dítěte podmínit například nošením ochranných pomůcek. Určité omezení je podle nově vydané metodiky Ministerstva zdravotnictví ČR [MZ ČR] z provozních důvodů při operačních zákrocích. Předoperační příprava včetně úvodu do anestezie by ale měla být v prostorách, kde je účast rodiče možná.

„Poskytování zdravotních služeb je pro dítě náročnou životní zkušeností. Podrobuje se zdravotním výkonům, které může provázet strach nebo bolest. V případě hospitalizace dítě trpí následky odloučení od rodiny a přátel, musí si zvykat na odlišné prostředí i režim,“ píše se v ministerské metodice.

Samotná separace od rodičů představuje podle znění dokumentu pro dítě zásadní stresor. Oproti tomu jejich přítomnost nebo jiných osob blízkých u dítěte, kterému zdravotníci poskytují zdravotní služby, pozitivně ovlivňuje psychiku dítěte i samotných rodičů. Mimo to dokáže zvýšit kompetence rodičů při péči o dítě v domácím prostředí.

„To je mimořádně důležité obzvlášť v případě chronicky nemocných dětí,“ uvádí metodika.

Pobyt rodičů v nemocnici má svá pravidla

Nemocnice podle ministerské metodiky umožňují přítomnost rodičů zejména dětem zvýšeně úzkostným, s mentálním nebo smyslovým postižením. Anebo s poruchami autistického spektra [PAS].

Konkrétní věk dítěte, který by omezoval přítomnost rodičů či jiných blízkých při jeho hospitalizaci, materiál neuvádí. Obecně se tedy počítá s dětmi do dosažení jejich zletilosti, tedy 18 let věku.

„S postupujícím věkem děti nabývají rozumové a volní vyspělosti, díky níž také získávají větší autonomii. Nelze však bez dalšího říci, že u dětí existuje konkrétní věková hranice, kdy své pečovatele a osoby blízké u sebe již nepotřebují,” píše ministerstvo.

Nemocniční doprovod dětí do věku šesti let hradí zdravotní pojišťovny. Rodiče starších pacientů už si pobyt hradí sami. Podle odborníků vede například u předčasně narozených dětí přítomnost rodiče k jejich lepšímu vývoji, u dětí po operaci k lepší rekonvalescenci.

„Tam, kde je to možné, je žádoucí zákonnému zástupci nebo osobě blízké nabídnout zapojení do ošetřování dítěte,” píše se v materiálu.

Zároveň ale má dítě právo přítomnost rodičů i odmítnout. Na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce má podle metodiky dítě právo: “pokud to umožňuje vybavení zdravotnického zařízení a zároveň nebude narušeno poskytování zdravotních služeb”.

Otec má k dítěti stejná práva jako matka

Podle mezinárodních smluv o lidských právech se právo přítomnosti u dítěte vztahuje k oběma rodičům bez rozdílu.

„Je nicméně pochopitelné, že zajistit nepřetržitou přítomnost obou zákonných zástupců může být v každodenní praxi s ohledem na provozní a prostorová omezení náročné. Proto je nutné individuálně vyhodnocovat,” uvádí pokyn MZ ČR.

Poskytovatel zdravotní péče podle metodiky ale nemůže některého z rodičů upřednostňovat jen na základě pohlaví. Veřejný ochránce práv se v minulosti zabýval i případem, kdy nemocnice pobyt otce s dítětem v nemocnici místo matky neumožnila.

S testy na SMA i SCID musí rodič novorozence souhlasit

Přítomnost otci nemocnice umožňuje také bezprostředně po narození dítěte u vaginálního porodu a plánovaného, podle možností i u akutního, císařského řezu.

„Pokud nelze vyšetření či ošetření novorozence po porodu provádět za přítomnosti zákonných zástupců a dítě je odneseno z porodního, případně operačního sálu, měla by být přítomnost u těchto úkonů umožněna alespoň jednomu z nich,” uvádí MZ ČR.

Spor rodičů s pražskou FN Motol otevírá hlubší problém

Při hospitalizaci matky společně s dítětem nemocnice podle pokynu umožňuje kontakt s otcem v co nejširším možném rozsahu. Při samostatné hospitalizaci matky a dítěte umožní zařízení nepřetržitou přítomnost i otci. Tím není dotčena povinnost poskytovatele jednodenní nebo lůžkové péče zajistit hospitalizaci žen odděleně od mužů v samostatných pokojích.

Rodiče mohou být přítomni i při resuscitaci dítěte. Pokud není úspěšná, tak se podle odborníků díky tomu lépe vyrovnávají se ztrátou. K dispozici by jim poté měla být krizová intervence. Přípustná je přítomnost rodičů i v psychiatrické péči. Důležité je ale samotné přání pacienta a práva ostatních hospitalizovaných dětí na soukromí a léčebný plán malého pacienta. Rodič doprovází dítě i při jeho transportu, to s výjimkou letecké přepravy kvůli omezené přepravní kapacitě.

–VRN/ČTK–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here