Den otevřených dveří na 1. LF UK bude 9. ledna 2021

0
1168
LF_UK
Foto: 1. LF UK

Jak se připravit na přijímací řízení na 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy [1. LF UK] a kde sehnat letošní modelové otázky? Jak zvládnout první rok studia? Na tyto a další otázky budou 9. 1. 2021 na stránkách 1. LF UK odpovídat její zástupci i studenti. Oproti předchozím rokům to však bude online.

Zájemci o studium na 1. LF UK o den otevřených dveří nepřijdou ani za současných epidemických opatřeních. Fakulta pro uchazeče připravila online prezentaci, která jim má studium přiblížit ze všech možných úhlů. Den otevřených dveří zahájí 9. ledna v 10:00 úvodní přednášky o 1. LF UK, přijímacím řízení, studiu, ale třeba i o studentském životě, které přednesou děkan Martin Vokurka a proděkanka pro přijímací řízení Jana Doušková. Své zkušenosti předá uchazečům také student medicíny Marek Havrda.

Termíny přijímacích zkoušek na 1. LF UK: 
  • Přihlášky ke studiu: elektronicky do 28. února 2021
  • Bakalářské a navazující magisterské programy: 15. června 2021
  • Magisterské programy [Všeobecné a Zubní lékařství]: 16. června 2021
  • Náhradní termín: 25. června 2021

Od 11 hodin pak budou řečníci odpovídat na dotazy zaslané prostřednictvím interaktivního webového rozhraní Slido. Vše se bude přenášet živě na webových a facebookových stránkách fakulty. Na fakultním webu, facebooku a instagramu najdou zájemci o studium ode dne otevřených dveří mnoho dalších videí. Ta jim detailně přiblíží výuku, studium, jednotlivé obory, studentské spolky a vůbec život na fakultě. Připravené materiály se věnují všeobecnému a zubnímu lékařství. Dále i nelékařským oborům, jejichž absolventi působí jako ergoterapeuti, fyzioterapeuti, nutriční terapeuti, porodní asistentky nebo adiktologové.

Přijímací zkoušky na 1. LF UK v roce 2021

Zorientovat se v množství klinik a ústavů, kterých má fakulta 77, pomůže studentům interaktivní mapa. Úplná novinka jsou virtuální prohlídky některých výukových prostor. Rozsáhlou prezentaci fakulty lze najít i na stránkách vysokeskoly.cz.

Na fakultě se dlouhodobě osvědčují studenti, kteří měli výborný prospěch už na střední škole. Proto lze při přijímacím řízení využít bonifikační systém. Na třicetibodovou bonifikaci dosáhnou uchazeči o studium všeobecného či zubního lékařství, kteří měli v posledních čtyřech letech z matematiky nejhůře chvalitebně a zároveň absolvovali v posledních čtyřech letech na střední škole povinnou výuku českého jazyka. Bonifikace za matematiku ve stejné výši dosáhne i ten, kdo složí zkoušku Matematika+ společnosti Cermat s výsledkem výborně až chvalitebně.

Na všeobecné lékařství se v roce 2020 dostalo takřka 50 procent uchazečů
Studijní program Procento přijatých
Adiktologie – prezenční 18,7 %
Adiktologie – kombinovaná 23,1 %
Ergoterapie 34,1 %
Fyzioterapie 12,1 %
Nutriční terapie – prezenční 25,0 %
Nutriční terapie – kombinovaná 28,4 %
Porodní asistentka – prezenční 30,4 %
Všeobecné lékařství 46,6 %
Zubní lékařství 8,1 %

[Zdroj: 1. LF UK]

Třicetibodovou bonifikaci je možné získat také za úspěch ve znalostní olympiádě, pokud se uchazeč v posledních čtyřech letech stal úspěšným řešitelem krajského kola předmětové soutěže typu A vyhlašované MŠMT České republiky z předmětů matematika, fyzika, chemie nebo biologie v kategorii pro střední školy. Započítat lze ovšem pouze jednu olympiádu.

Na obory všeobecné lékařství a fyzioterapie je možné se dostat i bez přijímaček. Bez přijímacího řízení budou přijati uchazeči o všeobecné lékařství, jejichž průměr všech známek za poslední čtyři roky [kromě známek z maturity a chování] není vyšší než 1,15. U fyzioterapie je to podobné. S tím, že průměr známek nesmí překročit 1,00. Zároveň musí být splněna podmínka, že uchazeč absolvoval v posledních čtyřech letech na střední škole povinnou češtinu.

O 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy

První lékařská fakulta Univerzity Karlovy je největší z českých lékařských fakult. Navštěvuje ji přes 4 500 studentů. Základní studijní programy jsou všeobecné a zubní lékařství. Kromě nich nabízí fakulta studium dalších zdravotnických oborů, specializační a celoživotní vzdělávání a řadu doktorských programů. Každoročně absolvuje 1. LF UK více než 300 nových lékařů.

Fakulta je zároveň nejproduktivnější institucí v biomedicínském a klinickém výzkumu. Vědecká práce, pregraduální a postgraduální výuka se koná na 75 teoretických ústavech a klinických pracovištích společných se Všeobecnou fakultní nemocnicí, Fakultní nemocnicí v Motole, Ústřední vojenskou nemocnicí, Thomayerovou nemocnicí, Nemocnicí Na Bulovce i v dalších mezioborových centrech.

Fakulta se rovněž podílí na projektu BIOCEV – evropském vědeckém centru excelence v oborech biotechnologie a biomedicíny – a projektu Kampus Albertov, zaměřeném na rozvoj excelentních vědeckých a výukových aktivit Univerzity Karlovy v oblasti přírodních a lékařských věd.

Telerehabilitace ohlídá správné domácí cvičení pacienta

Zástupci 1. LF UK zároveň upozornili na práci svých mediků [na obrázku] při zvládání pandemie covidu-19. Jejich nenahraditelnost se projevila právě letos, kdy se zdravotnictví vypořádává s novou nemocí.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here