Zdravotní pojišťovny připravily pro firmy a OSVČ stránky, jejichž prostřednictvím mohou žádat o příspěvek na povinné antigenní testy. Podat žádost o příspěvek na nákup samoodběrových sad za březen lze na stránkách Samotesty-covid.cz od 1. 4. 2021. Jaké jsou podmínky testování OSVČ a zaměstnanců ve firmách?

Žádosti o příspěvek na testování OSVČ a firmy můžou podávat pouze prostřednictvím stránky Samotesty-covid.cz. Podmínkou je registrace a k ní autorizační klíč. Ten zdravotní pojišťovny v březnu rozeslaly do datových schránek OSVČ a společností podnikajících v ČR. Živnostníkům, kteří datovou schránku nemají, pojišťovny doporučují její rychlé zřízení.

[Pozn. red.: Alternativní možnosti získání autorizačního klíče uvádějí zdravotní pojišťovny na svých webových stránkách.]

O příspěvek na testování může žádat:
  • Společnost podnikající v České republice
  • Osoba samostatně výdělečně činná [OSVČ]

Získat příspěvek lze na test zaměstnance a v případě osoby samostatně výdělečně činné i na sebe. Za zaměstnance se v tomto případě považují i dočasně přidělení pracovníci z agentur práce a další osoby, které na základě jiného než pracovněprávního vztahu vykonávají práci nebo obdobnou činnost na pracovišti zaměstnavatele. A vykonávají ji společně s jeho zaměstnanci.

Maximální výše příspěvku a seznam antigenních testů

Maximální výše příspěvku činí v tuto chvíli 60 Kč vč. DPH na jeden test. Pojišťovny proplatí pouze takový počet testů, který nařídila vláda, tedy nejvýše čtyři kusy měsíčně. Příspěvek získá firma či OSVČ pouze na testy schválené Ministerstvem zdravotnictví ČR [MZ ČR].

Aktuálně lze na jednoho pojištěnce bez ohledu na počet jeho zaměstnavatelů čerpat příspěvek na nákup maximálně čtyř testů za kalendářní měsíc [max. 240 Kč včetně DPH], provedených ve frekvenci maximálně jednou za sedm dní. MZ ČR avšak dlouhodobě tlačí na častější testování [1x za pět dní].

Fondy prevence pojišťoven poslouží k úhradě testování

Samotesty-covid.cz: Jak zajistit testování OSVČ i ve firmě

Možností zejména pro OSVČ je zajištění antigenního testování s pomocí takzvaného vlastního samotestování. To znamená mimo síť poskytovatelů zdravotních služeb a podle návodu k zakoupenému testu.

Ve velkých firmách antigenní testování zaměstnanců obvykle provádí závodní lékař v prostorách zaměstnavatele. Přičemž lékař musí být napojený na elektronické nástroje Chytré karantény pod správou MZ ČR [ISIN] a plnit všechna povinná a jednotná hlášení.

Antigenní testování zaměstnanců dále může provést smluvní poskytovatel pracovně-lékařských služeb [držitel oprávnění k poskytování zdravotních služeb] v prostorách zaměstnavatele. V případě testování přímo na adrese zaměstnavatele je potřeba požádat dle zákona o zdravotních službách o povolení pro nové místo poskytovaní zdravotních služeb. Poskytovatel musí být napojen na elektronické nástroje Chytré karantény pod správou MZ ČR [ISIN] a splnit všechna povinná a jednotná hlášení.

Zaměstnavatel může odeslat své zaměstnance na testování i do sítě stávajících odběrových center, odběrových míst a antigenních odběrových center. Jejich aktuální výčet je uveden na stránkách MZ ČR na této adrese zde.

Další variantou je odeslání svého zaměstnance k testování do ordinací dalších poskytovatelů zdravotních služeb provádějících testování v takzvané sekundární síti. To jsou praktičtí lékaři, ambulantní specialisté a zubní lékaři.

Samotesty-covid.cz a výjimky z testování

Povinné testování se nevyžaduje od osob po laboratorně potvrzeném onemocnění covid-19 v době 90 dnů ode dne prokázané pozitivity. Zároveň u nich musela uplynout dvoutýdenní izolace a nesměji mít příznaky covidu-19.

Povinné testování se dále neprovádí ani u osob, které mají vystavený certifikát MZ ČR o provedeném očkování proti covidu-19. Další podmínka je, že od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní. Nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní. A očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění.

Nařízené testování v sedmidenním intervalu se nevyžaduje ani u osob, které po celou dobu trvání programu vykonávají práci na dálku mimo své pracoviště, tedy jsou na home-office.

Nárok na získání příspěvku od zdravotní pojišťovny

Nárok na finanční příspěvek na testování nemají obecně prospěšné společnosti, rozpočtové organizace, příspěvkové organizace, organizační složky státu, sdružení/svazy, spolky/pobočné spolky, jednotky územní samosprávy [ZZ], veřejnoprávní instituce, veřejná správa, státní zařízení, ústavy, nadace a fondy.

Pro získání příspěvku na test musí každý v žádosti o něj uvést kromě obecných identifikačních a kontaktních informací také jméno a příjmení testovaného zaměstnance či pojištěnce. Dále pak jeho příslušnost ke zdravotní pojišťovně, číslo pojištěnce nebo datum narození. Uvádí se i datum provedení testu a výsledek každého z nich. Dále žadatel dokládá daňový doklad za nakoupené testy.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here