Školní logopedi jsou riziko, tvrdí SAS. MŠMT to odmítá

0
1948
logopedi
Ilustrační foto: Pixabay.com

Zavedení pracovní pozice školského logopeda zhorší kvalitu diagnostiky, léčby i vývoje dětí. Alespoň to tvrdí kliničtí logopedi ze Sdružení ambulantních specialistů ČR [SAS ČR]. Reagují tak na chystanou novelu školského zákona.

Novelu Školského zákona 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících připravilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR [MŠMT ČR]. V ní úřad navrhuje zavést novou pracovní pozici školského pedagoga. Kliničtí pedagogové s tím ale nesouhlasí.

„Pozici školského logopeda by zastávali speciálně pedagogičtí pracovníci. Jim chybí zdravotnické vzdělání. Tudíž nemají k dispozici nástroje pro přesnou a včasnou diagnostiku a ošetření dětských řečových poruch,“ říká předsedkyně výboru SAS ČR Vlasta Šimková.

Podle ní MŠMT ČR svým návrhem bezprecedentně ohrozí zdravý vývoje dětí, a to nejen z pohledu řečových vad. Kvalitní a včasnou diagnostiku jim dle jejího názoru totiž mohou poskytnout pouze logopedi ve zdravotnictví. Proti zavedení pracovní pozice školského logopeda je dle SAS ČR i Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost, Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku a Společnost dětské neurologie ČLS JEP.

Stanovisko MŠMT ČR: Věc není tak jednoznačná

Podle zástupců MŠMT ČR věc není ale zdaleka tak jednoznačná. Upozorňují na to, že školský logoped má fungovat v kooperaci se zdravotnickými pracovníky. Což značí, že bude v rámci svého pracovního zařazení identifikovat obtíže v řeči a komunikaci [speciálně pedagogická logopedická diagnostika] s ohledem na proces vzdělávání. A zároveň zajistí intervenci ve školském systému [např. školská zařízení dle § 16 školského zákona].

„Základním výchozím stupněm vzdělávání je magisterské vzdělání v daném oboru, s pokračováním prohloubeného specializačního studia dle příslušných platných norem,” upřesnili pro ZdraveZpravy.cz pracovníci Odboru vnějších vztahů a komunikace MŠMT ČR.

Uvedli, že co se týče kompetence a vzdělání, školský logoped je odborný samostatný pracovník, který pracuje v resortu školství jak v poradenském, tak edukačním procesu. Navržená úprava navíc podle nich výslovně stanoví požadavky na odbornou kvalifikaci školských logopedů.

„Tito pedagogičtí pracovníci získávají odbornou kvalifikaci studiem v akreditovaném magisterském studijním programu speciální pedagogika. A to se státní závěrečnou zkouškou z logopedie a surdopedie. Studium navazuje na absolvování akreditovaného bakalářského studijního programu [nebo studijního oboru podle předchozí právní úpravy zákona o vysokých školách] speciální pedagogika ve spojení s osvědčením o způsobilosti k výkonu specializované činnosti speciálního pedagoga v oblasti školské logopedie,” dodali.

Osvědčení vydává akreditovaná vzdělávací instituce po absolvování akreditovaného postgraduálního specializačního studia v rozsahu nejméně 250 hodin.

MŠMT ČR se plete do gesce ministerstva zdravotnictví

Kliničtí logopedi avšak argumentují tím, že školní pedagog jako nezdravotník nebude mít přístup ke zdravotnické dokumentaci souvisejících odborností. Jako jsou například pediatři či neurologové. A dále: K přesné diagnostice a léčbě by školští logopedové dle klinických logopedů neměli potřebnou kvalifikaci. Na rozdíl od klinických logopedů totiž nedisponují dostatečným zdravotnickým vzděláním ani příslušnou atestací.

„Role speciálních pedagogů je nezpochybnitelná. Zůstává ovšem výhradně v rovině výchovně-vzdělávacích, tedy pedagogických metod. Speciální pedagogové přizpůsobují prostředí ve školách individuálním požadavkům žáků s logopedickou diagnózou. V žádném případě se ale nemohou podílet na její diagnostice či terapeutické léčbě,“ tvrdí Šimková.

Ministr Gazdík chce psychology do škol. Ti ale nejsou

Upozorňuje i na to, že úroveň vzdělání, kterou by speciální pedagog musel dosáhnout, aby mohl fungovat v roli školského logopeda, navrhovaná novela zákona neurčuje. Pro výkon funkce by tak dle návrhu stačilo pouze ukončené pedagogické magisterské studium se specializací na logopedii. A podle Vlasty Šimkové je tu další problém. Navrhovaná úprava je v konfliktu s existující legislativou, konkrétně Zákonem o nelékařských zdravotnických povoláních. Což dle ní znamená zásah do působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR.

„Pod vedením školského logopeda by léčba probíhala mimo akreditovaná zdravotnická zařízení, což zákon rovněž zakazuje,“ upřesňuje.

Jak v Česku fungují kliničtí logopedi teď

Neurovývojové a další řečové a komunikační poruchy každý rok přivedou do ordinací klinických logopedů zhruba 150 tisíc pacientů. Z toho je podle odhadů až 80 procent pacientů mladších 18 let. Služby klinického logopeda jsou v Česku běžně dostupné a většinou i plně hrazené ze zdravotního pojištění.

Kliničtí logopedi působící v ambulancích a nemocnicích řeší širokou škálu diagnóz pacientů spojených s patologickým předřečovým a řečovým vývojem od kojenců [poruchy sání a polykání], přes děti předškolního a mladšího školního věku, až po dospělé pacienty. Kromě diagnostiky také pomáhají s prevencí, školeními a poradenstvím.

Ministr Gazdík varuje před lynčem cizinců na školách

Ročně u dětí odhalí velké množství vývojových poruch. Jde například o vývojovou dysfázii, mutismus [nemluvnost], tumultus [breptavost], balbuties [koktavost] nebo dyslalii gravis [těžká patlavost]. Ta může být samostatnou diagnózou, ale také jedním z příznaků mnohem vážnějších poruch.

Kliničtí logopedové tvrdí, že vlivem neodborné léčby školních logopedů by se pacientům dostalo péče se značným zpožděním – a jejich stav by se tím také mohl zhoršit.

Ministerstvo kritiku odmítá

MŠMT ČR avšak oponuje. Zdůrazňuje, že specializovaná činnost speciálních pedagogů v oblasti školské logopedie byla zavedena mezi specializované činnosti pedagogických pracovníků v roce 2013.

„Vzdělávací program je koncipován podle platného Standardu studia k výkonu specializované činnosti speciálního pedagoga v oblasti školské logopedie a absolvování tohoto programu se prokazuje osvědčením,” uvedli pro ZdraveZpravy.cz zástupci
Odboru vnějších vztahů a komunikace MŠMT ČR.

Zdůraznili, že všichni školní speciální pedagogové absolvují magisterské studium speciální pedagogiky se zaměřením na logopedii. A vykonají státní závěrečnou zkoušku z logopedie.. Vedle toho dle nich návrh počítá s tím, že odbornou kvalifikaci školského logopeda bude moci získat také absolvent magisterského studijního programu logopedie.

Daniel Tácha

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here