OSVČ se blíží termín podání přehledů za rok 2022

0
5124
za_rok
Foto: Pixabay.com

Papírové daňové přiznání živnostníci podávají do 3. dubna, elektronicky do 2. května. Přehledy o příjmech a výdajích za rok 2022 zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení dávají do jednoho měsíce ode dne, kdy měli daňové přiznání podat.

Přehled o výši daňového základu za rok 2022, o výši doplatku, či nedoplatku a nově vypočtených zálohách pro letošní rok podávají osoby samostatně výdělečně činné [OSVČ] zdravotní pojišťovně nejpozději do měsíce ode dne, v němž podávají daňové přiznání.

„OSVČ má povinnost zdravotní pojišťovně přehled předložit nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla podat daňové přiznání. Případný nedoplatek je třeba uhradit do osmi dnů od data, kdy byl přehled podán,“ připomíná mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny [VZP ČR] Viktorie Plívová.

Pokud živnostník v loňském roce změnil zdravotní pojišťovnu, pak přehled podává všem pojišťovnám, u kterých byl v roce 2022 pojištěn.

Termíny pro podání přehledu zdravotní pojišťovně
  • OSVČ, které nemají povinnost podávat daňové přiznání za rok 2022, podávají přehled do 11. 4. 2023
  • OSVČ, kterým nezpracovává daňové přiznání za rok 2022 daňový poradce, podávají přehled do 3. 5. 2023
  • OSVČ, které nepodaly daňové přiznání do 3. 4. 2023 a následně ho do 2. 5. 2023 podaly elektronicky, podávají přehledy do 2. 6. 2023
  • OSVČ, kterým zpracovává daňové přiznání za rok 2022 daňový poradce, podávají přehled do 3. 8. 2023

Termíny pro předložení přehledu se stanoví podle zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění. Konkrétní data se odvíjejí od data pro podání daňového přiznání v daném roce.

„Pokud termín splatnosti připadá na sobotu, neděli, nebo svátek, je regulérním termínem následující pracovní den,“ říká zákonná norma.

Pokud dojde k následné úpravě daňového základu v daňovém přiznání a tím i úpravám v přehledu pro zdravotní pojišťovnu, musí o tom živnostník nejpozději do osmi dnů informovat rovněž zdravotní pojišťovnu. Tedy tu, u které byl v daném období pojištěný. Případné dlužné pojistné pak musí vyrovnat do třiceti dnů od jeho zjištění.

Jak na odpuštění penále na zdravotním pojištění

Za nepředložení Přehledu ve stanovené lhůtě může zdravotní pojišťovna uložit pokutu až do 50 tisíc korun. Při nedodání přehledu ani po vyzvání zdravotní pojišťovnou může i sama pojišťovna přistoupit k určení pravděpodobné výši pojistného. A vyjde z jí dostupných dat o pojištěnci. Pokud je nemá, měsíční pojistné stanoví jako měsíční příjem  v částce 1,5násobku všeobecného vyměřovacího základu [za použití průměrné měsíční mzdy, pozn. red.]. Po dodání přehledu s výpočtem pojistného pak zdravotní pojišťovna určení pravděpodobné výši pojistného ruší.

Na vyrovnání nedoplatku mají OSVČ osm dnů

V přehledu vypočtený nedoplatek živnostník pojišťovně vyrovnává nejpozději do osmi dnů po podání přehledu. Naopak přeplatek pojišťovna vrací automaticky právě podle v přehledu určené částky. Pojišťovna vrací pouze přeplatek vyšší než dvě stovky.

„O vrácení přeplatku pojistného není třeba zvlášť žádat – za žádost o vrácení přeplatku se považuje samotné podání přehledu, vyplývá-li z něho přeplatek pojistného,“ upřesňuje mluvčí VZP ČR.

Rostou platby na zdravotní pojištění, nejnižší má zase stát

V přehledu může OSVČ požádat, aby pojišťovna přeplatek použila na úhradu zálohy na pojistné v dalším období. Jinak zdravotní pojišťovna vrací přeplatek na pojistném do jednoho měsíce ode dne jeho vykázání.

Přehled pro ČSSZ za rok 2022

Stejně jako u zdravotního pojištění se i termín pro podání přehledu o příjmech a výdajích za předchozí kalendářní rok pro Českou správu sociálního pojištění [ČSSZ] odvíjí od data pro podání daňových přiznání.

Termíny pro podání přehledu pro ČSSZ za rok 2022
  • 2.5. 2023 pokud bylo daňové přiznání podáno OSVČ nebo daňovým poradcem ve lhůtě 3 měsíců od uplynutí zdaňovacího období, bez ohledu na to, zda bylo podáno elektronicky či v papírové podobě,
  • 1.6. 2023 [prodloužená lhůta] pokud OSVČ podala daňové přiznání elektronicky po 1. 4. 2023,
  • 1.8. 2023 pokud daňové přiznání podal daňový poradce po 1. 4. 2023.

V přehledu živnostníci rovněž vypočítají po zadání údajů z daňového přiznání výši pojistného na sociální zabezpečení v roce 2022. A určí i výši pojistného pro letošní rok. Podle výše zaplacených záloh a vypočteného pojistného pak dopočtou přeplatek, nebo naopak nedoplatek na pojistném. Nedoplatek úřadu rovněž vyrovnávají nejpozději do osmi dnů od podání přehledu.

Důchody, dávky i odvody: Jak se změní v roce 2023

Přehled živnostníci podávají pomocí interaktivního formuláře z ePortálu ČSSZ, kdy tiskopis odešlou ve formátu xml přímo příslušné OSSZ/ČSSZ takzvaným přímým kanálem. A to buď přes veřejné rozhraní pro e-Podání, jestliže vlastní uznávaný elektronický podpis, nebo pomocí datové schránky. Přehled v čitelném formátu, například v pdf mohou doručit i na e-podatelnu nebo do datové schránky příslušné OSSZ. Pokud tedy vlastní elektronický podpis anebo datovou schránku.

Přehled živnostníci odevzdávají i po vyplnění interaktivního formuláře z ePortálu ČSSZ, který po vytisknutí doručí na svou pobočku OSSZ. Poslední a tou nejzastaralejší formou, jak odevzdat přehled, je, že si jeho tiskopis živnostník vyzvedne na pracovišti správy sociálního zabezpečení, vyplní ho a opět odnese na dané pracoviště.

Veronika Táchová

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here